İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2024/8

20.02.2024 Tarihli 32466 Sayılı Resmi Gazete 

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/8)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 24/1/2023 tarihli ve 32083 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile, 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında İtalyan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine ve Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İsveç Krallığı, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 54.07 gümrük tarife pozisyonu altında sınıflandırılan ve Ek 1’de gümrük tarife istatistik pozisyonları ve eşya tanımı belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

(2) Yine bu Tebliğin amacı, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında İtalyan Cumhuriyeti, İspanya Krallığı ve Almanya Federal Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin gözden geçirilmesine ve Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Krallığı, Çek Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Estonya Cumhuriyeti, Finlandiya Cumhuriyeti, Fransa Cumhuriyeti, Hırvatistan Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, İrlanda, İsveç Krallığı, Letonya Cumhuriyeti, Litvanya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Macaristan, Malta, Portekiz Cumhuriyeti, Romanya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında tanımlı “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Almanya: Almanya Federal Cumhuriyeti’ni,

b) Avusturya: Avusturya Cumhuriyeti’ni,

c) Belçika: Belçika Krallığı’nı,

ç) Bulgaristan: Bulgaristan Cumhuriyeti’ni,

d) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

e) Danimarka: Danimarka Krallığı’nı,

f) Estonya: Estonya Cumhuriyeti’ni,

g) Filipinler: Filipinler Cumhuriyeti’ni,

ğ) Finlandiya: Finlandiya Cumhuriyeti’ni,

h) Fransa: Fransa Cumhuriyeti’ni,

ı) GTİP: Gümrük tarife istatistik pozisyonunu,

i) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

j) Güney Kore: Kore Cumhuriyeti’ni,

k) Hırvatistan: Hırvatistan Cumhuriyeti’ni,

l) Hollanda: Hollanda Krallığı’nı,

m) İspanya: İspanya Krallığı’nı,

n) İsveç: İsveç Krallığı’nı,

o) İtalya: İtalyan Cumhuriyeti’ni

ö) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

p) Letonya: Letonya Cumhuriyeti’ni,

r) Litvanya: Litvanya Cumhuriyeti’ni,

s) Lüksemburg: Lüksemburg Büyük Dükalığı’nı,

ş) Polonya: Polonya Cumhuriyeti’ni,

t) Portekiz: Portekiz Cumhuriyeti’ni,

u) Slovakya: Slovak Cumhuriyeti’ni,

ü) Slovenya: Slovenya Cumhuriyeti’ni,

v) Tayland: Tayland Krallığı’nı,

y) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

z) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Yürürlükteki dampinge karşı önlemler

MADDE 4- (1) 28/1/2021 tarihli ve 31378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) çerçevesinde ÇHC, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı menşeli, GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilen “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalatında ülke ve firma bazında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

(2) 31/12/2018 tarihli ve 30642 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) çerçevesinde ÇHC menşeli 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler altında yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat” ithalatında %44 oranında dampinge karşı önlem yürürlüktedir.

Karar

MADDE 5- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 54.07 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, Çek Cumhuriyeti’nde yerleşik Toray Textiles Central Europe SRO ve İtalya’da yerleşik Fibre E Tessuti Speciali (FTS) SPA, Stamperia Di Martinengo SRL, Stamperia Di Cassina Rizzardi SPA, Fasac SPA firmalarının 54.07 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edilmiştir.

(2) Yürütülen soruşturma sonucunda, soruşturma konusu Avrupa Birliği ülkeleri menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı soruşturma konusu ithalat ile, dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda ÇHC menşeli anılan eşya ithalatında yürürlükteki dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak, İtalya’da yerleşik Stamperia Di Martinengo SRL, Stamperia Di Cassina Rizzardi SPA, Fasac SPA, Lanificio Batacchi E Gori SRL ve In. Tes. Pra. Industria Tessuti Pratesi SPA firmalarının 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmadıkları tespit edilmiştir.

(3) 26/8/2021 tarihli ve 31580 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41)’in 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen Beniplast-Benitex SA, Castilla Textil 2 SL, Criado Y Lopez SL, Exit Fabrics SL, Etisilk SA, Marina Textil SL, Plast Textil SL, Textil Puig Ubach SA, Textil A Ortiz SAU, Textil Santanderina SA, Dimension-Polyant Gmbh, Freudenberg Performance Materials Apparel SE & Co. KG, Propex Furnishing Solutions GmbH & Co. KG, Erica Industria Tessile SPA ve Tessitura Uboldi Luigi SRL firmalarının, anılan Tebliğ ile tamamlanan soruşturma sonucunda üretici oldukları ve yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemleri etkisiz kılmadıkları tespit edilmiş olup söz konusu firmalar İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/3) ile başlatılan işbu soruşturmanın dışında tutulmuştur.

(4) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek-2’de yer almaktadır.

(5) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/41) kapsamında İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı, GTİP’leri ve eşya tanımı Ek-1’de belirtilen eşya ithalatında yürürlükte bulunan ve soruşturma kapsamında gözden geçirilen önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde değiştirilerek Tablo-1’de gösterildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

(6) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) kapsamında GTİP’leri ve eşya tanımı Ek-1’de belirtilen ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Tablo-1’de gösterildiği şekilde soruşturma konusu diğer ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmesine karar verilmiştir.

(7) Soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile; İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında İtalya, İspanya ve Almanya menşeli/çıkışlı 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı eşya ithalatında yürürlükte bulunan ve soruşturma kapsamında gözden geçirilen önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde değiştirilerek Tablo-2’de gösterildiği şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.

(8) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) kapsamında 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı ÇHC menşeli eşya ithalatında uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin Tablo-2’de gösterildiği şekilde soruşturma konusu diğer ülkeler menşeli/çıkışlı ithalata teşmil edilmesine karar verilmiştir.

Uygulama

MADDE 6- (1) Gümrük idareleri, GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında, Tablo-1’de gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(2) Tablo-1’de belirtilen firmalarca ve ülkelerde üretildiği belirlenen GTİP’i ve eşya tanımı Ek-1’de yer alan eşyaya ilişkin işlemlerde 12/2/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) çerçevesinde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlem uygulanmaz.

(3) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2021/3) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(4) Gümrük idareleri, 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP’ler kapsamı eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamı ithalatında, Tablo-2’de gösterildiği şekilde dampinge karşı kesin önlemi tahsil eder.

(5) Tablo-2’de belirtilen firmalarca ve ülkelerde üretildiği belirlenen 55.13, 55.14, 55.15, 55.16 GTP kapsamı eşyaya ilişkin işlemlerde İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2002/1) çerçevesinde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlem uygulanmaz.

(6) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2001/2) ile yürürlüğe konulan ve İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/4) ile son nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanan ÇHC menşeli ithalata ilişkin dampinge karşı önlemde ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılacak değişiklikler bu önlem için de geçerlidir.

(7) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan yürürlükteki TGTC’de yer alan GTİP ve eşya tanımıdır.

(8) Önleme tabi eşyanın yürürlükteki TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

 

Yürürlük

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Tebliği 2024/8 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.