İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 8043)

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8043

Ekli “İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”nın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

31 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI


İTHALAT REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan kısaltmalar, listeler ve ekler değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmış; aynı Karara ekte yer alan kısaltmalar, listeler ve ekler ilave edilmiştir.

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) Mülga 12/12/2016 tarihli ve 2016/9611 sayılı, 15/8/2017 tarihli ve 2017/10725 sayılı, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10796 sayılı, 11/9/2017 tarihli ve 2017/10798 sayılı, 5/3/2018 tarihli ve 2018/11512 sayılı Bakanlar Kumlu kararları ile 9/5/2019 tarihli ve 1049 sayılı. 24/7/2019 tarihli ve 1362 sayılı Cumhurbaşkanı kararları kapsamındaki eşyadan, mezkûr kararların yürürlüğe girdiği tarihten önce gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, anılan kararların yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 45 gün içerisinde gümrüklere sunularak gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyan verilmiş olanların, ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi ve yükümlünün talebi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin ilgili karardan önceki gümrük vergisi oranlan uygulanır.”

GEÇİCİ MADDE 1- 1 inci madde kapsamında 1/1/2024 tarihi itibarıyla gümrük vergisi artırılan eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, bu Kararın yayımı tarihini takip eden en geç otuzuncu gün tescil edilmiş olması halinde, 1/1/2024 tarihinden önceki gümrük vergisi oranlan uygulanır.

MADDE 3- Bu Karar 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Eki İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 8043) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.