Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara Tebliğ 2024/1

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

YURT İÇİNDE DÜZENLENEN ULUSLARARASI FUARLARA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlara katılan yabancı firmaların fuar eşyasının ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş­kanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yurt içinde düzenlenen uluslararası fuarlar ve sergilere getirilen eşya

MADDE 3- (1) Ülkemizde düzenlenen uluslararası fuar veya sergilere yabancı ülke veya firmalar sadece teşhir amacıyla katılabilirler. Perakende satış yapamazlar.

(2) Fuar bitiminden sonra yabancı ülke veya firmaların teşhir ettikleri malların gümrük mevzuatı çerçevesinde kesin ithalatı yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/1) yü­rürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/1)’e ya­pılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara Tebliğ 2024/1 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.