Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline Tebliğ 2024/4

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICILARIN İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/4)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan yüksek yoğunluklu tat­landırıcıların ithalatını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş­kanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3- (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve tanımları be­lirtilen eşyanın; Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dâhilde İşleme Rejimi ve Hariçte İşleme Re­jimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük idarelerince Tarım ve Orman Bakanlığının Uygunluk Yazısı aranır.

GTİP Eşyanın Tanımı
2924.29.70.00.32 Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)
2924.29.70.00.34 Neotam
2924.29.70.00.36 Advantam
2925.11.00.10.00 Sakkarin
2925.11.00.20.11 Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin)
2925.11.00.20.19 Sakkarinin diğer tuzları
2929.90.00.00.13 Sodyum siklamad
2929.90.00.00.14 Kalsiyum siklamad
2929.90.00.00.17 Siklamik asit
2932.14.00.00.00 Sukraloz
2934.99.90.90.14 Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4 (3H) ‘-one-2,2-dioksit potasyum tuzu)
2934.99.90.90.21 Aspartam asesülfam tuzu
2938.90.90.90.14 Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC)
2938.90.90.90.15 Steviol glikozitler
3504.00.90.00.11 Thaumatine
3824.99.93.00.13 Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/4) yü­rürlükten kaldırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/4)’e ya­pılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcıların İthaline Tebliğ 2024/4 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.