Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı Tarife Kontenjanı Karar 8142

26.01.2024 Tarihli 32441 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8142

Ekli “Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”m yürürlüğe konulmasına,  1567 sayılı Kanunun 1 inci474 sayılı Kanunun 2 nci3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

25 Ocak 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

YAĞLIK AYÇİÇEĞİ TOHUMU VE HAM AYÇİÇEĞİ YAĞI İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve isimleri belirtilen eşya için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.

GTİP

Eşya İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1206.00.91.00.19

Diğerleri

100.000

12

15/4/2024 (Bu tarih dâhil)

1206.00.99.00.19

Diğerleri

1512.11.91.00.00

Ayçiçeği Tohumu Yağı

250.000

22

Gümrük vergisi

MADDE 2- (1) 1 inci maddede belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta aynı madde kapsamındaki tabloda gösterilen gümrük vergisi oranları uygulanır. Tarife kontenjanları dışında kalan ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi oranlan uygulanır.

Usul ve esaslar

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları, Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı Tarife Kontenjanı Karar 8142 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.