Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/35

19.03.2024 Tarihli 32494 Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/35)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinaların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/2)nin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/4/2024” ibaresi “30/6/2024” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/35 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.