Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/21 Ek

15.05.2024 Tarihli 32547 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA
TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/21)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/21)’nin Ek-1/C’sindeki tabloda yer alan 38 inci satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı tabloya aşağıdaki satır eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.


Not: İlgili Tablolar Revize Edilecektir…

Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/21 Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.