Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Bandrol Hk

T.C.
TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Sayı: E-34734079-555.99-1243125
Konu: Bandrol Hk.

01.02.2024 / 1243125
DAĞITIM

3093 sayılı Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu’nun 3. maddesinde; “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazları imal edenler satıştan önce; ithal edenler ise serbest dolaşıma girişinde bandrol veya etiket almaya mecburdur. Bu bandrol veya etiketler Türkiye Radyo – Televizyon Kurumu tarafından veya bu Kurumun yetkili kılacağı diğer kurum veya kuruluşlar tarafından verilir.” denilmektedir.

3093 sayılı Kanunun 11/09/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanunla değişik 5/b maddesinde bandrol ücretlerinin Gümrük idarelerince ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunacağı hükme bağlanmıştır. 3093 sayılı Kanunun 4/d maddesinin verdiği yetkiye istinaden 2022/5610 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bandrol ücreti oranları ile bandrole tabi cihazlarda değişiklik yapılmıştır.

Söz konusu Kanunun 6’ncı maddesi ile bandrolsüz cihaz satılması durumunda bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı kadar idari para cezası öngörülmüştür. Konuyla ilgili 6’ncı maddede “Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen cihazların bandrolsüz veya etiketsiz satışını yapan imalatçı veya ithalatçıya Kurum tarafından bandrolsüz veya etiketsiz satılan veya satışa arz edilen her cihaz için hesaplanan bandrol ücretinin iki katı tutarında İdarî para cezası verilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Anılan Kanun uyarınca alınması zorunlu olan bandrollerin cihaza yapıştırılması ve cihazların bandrollü bir şekilde satılması yasal zorunluluktur. Bandrol ücretinin gümrükte ödenmiş olması fiilen bandrol alınması yükümlülüğünü ortadan kaldırmamaktadır. Cihazların satışa konu olmaması, işletmede kullanılmak üzere ithal edilmesi durumunda da bandrol alınması zorunludur.

Kurumumuzca yapılan inceleme ve denetimlerde; bandrole tabi cihaz ithalatı yapan firmaların TRT Bandrol ücretini ilgili Gümrük Saymanlık Müdürlüklerine ödedikten sonra, söz konusu cihazlar için Kurumumuzdan bandrol almadıkları tespit edilmiştir.

Meslek mensuplarınızın işlemlerine aracılık ettiği mükelleflerin idari yaptırıma maruz kalmamaları ve yasaların tam olarak uygulanması adına gerekli bilgilendirmenin yapılmasının önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

İzzet CAN
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Bandrol Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.