Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığı Karar 8564

29.05.2024 Tarihli 32560 Sayılı Resmi Gazete

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 8564

13 Mayıs 2019 tarihinde kabul edilen ve 7485 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “30 Eylül 1957 Tarihli Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (ADR) Başlığında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokol’ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

28 Mayıs 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

30 EYLÜL 1957 TARİHLİ TEHLİKELİ MALLARIN KARAYOLU İLE ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞINA İLİŞKİN AVRUPA ANLAŞMASININ (ADR) BAŞLIĞINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR PROTOKOL

Mevcut Protokolün Tarafları,

30 Eylül 1957 tarihinde Cenevre’de imzalanan Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasının (bundan sonra “Anlaşma” olarak bahsedilecektir) bir ülkenin Anlaşmaya katılması için uygunluğu hakkındaki 6 ncı maddesi hükümleri dikkate alınarak;

Bu maddeye uygun olarak, Anlaşmaya katılmanın yalnızca Avrupa Ekonomik Komisyonu üyesi ülkelere ve Komisyon yönergesinin 8 inci paragrafı uyarınca danışmanlık yetkisiyle Komisyona kabul edilen ülkelere değil, aynı zamanda Komisyon yönergesinin 11 inci paragrafının uygulanmasında Komisyonun çalışmasına katılan Birleşmiş Milletler üye ülkelerine de (Komisyon üyesi olmayan) açık olduğu göz önüne alınarak;

Karayolu güvenliğine katkı sağlayan Birleşmiş Milletlerin temel hukuki araçlarından biri olarak ADR’nin rolünü ve önemini teyit eden ye henüz üye olamayan ülkelerin taraf ülke olmalarını düşünmeleri konusunda teşvik eden küresel karayolu güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin 12 Nisan 2018 tarih ve 72/271 sayılı Genel Kurul Karan dikkate alınarak;,

Anlaşmanın başlığındaki “Avrupa” ifadesinin Anlaşmanın 6 ncı maddesinde şart koşulan Avrupalı olmayan ülkelerin katılımıyla ilgili koşullarla uyumlu olmadığı ve Komisyonun üyesi olmayan Devletlerin anlaşmaya katılmasına engel teşkil edebileceğine ilişkin Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu İç Taşımacılık Komitesinin Tehlikeli Malların Taşınması ile İlgili Çalışma Grubunun görüşleri ve Portekiz Hükümeti’nden yapılan teklif de göz önüne alınarak;

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır,

MADDE 1

Anlaşmanın Başlığındaki Değişiklik

Anlaşmanın başlığı “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Anlaşma” olacak şekilde değiştirilmiştir. “ADR” kısaltması değişmeden kalmıştır.

MADDE2

Yürürlüğe Giriş

1. Linçi maddede yapılan değişiklik, Taraflardan hiçbirinin Genel Sekreterin kabul edilen Protokolü dolaşıma çıkardığı tarihten itibaren altı ay içinde Genel Sekretere yazılı itirazda bulunmaması koşuluyla kabul edilmiş sayılır.

2. Genel Sekreter, teklif edilen değişikliğe itirazın bildirim tarihinden sonraki altı ay içinde yapılıp yapılmadığını en kısa sürede tüm Taraflara bildirir. Eğer teklif edilen değişikliğe karşı itiraz bu dönemde yapılmışsa, değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve herhangi bir şekilde etkisi olmaz.

3. Eğer bu dönemde böyle bir itirazda bulunulmamışsa, değişiklik Anlaşmanın bütün Tarafları için 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girecektir.

4. Yukarıdaki 1 inci paragrafta belirtilen altı aylık sürenin bitiminden sonra ancak bu Protokolün yürürlüğe girmesinden önce ADR’ye taraf olan herhangi bir Devlet, yürürlüğe girmesinin akabinde bu Protokole taraf olacaktır. Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra ADR’ye taraf olan herhangi bir Devlet, bu Protokolün değiştirdiği şekilde ADR ile bağlı olacaktır.

MADDE 3

İngilizce ve Fransızca orijinal olan bu Protokolün aslı, Anlaşmanın teydi makamında saklanacaktır.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığı Karar 8564 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.