Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği Değişiklik

08.02.2024 Tarihli 32454 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/4/2013 tarihli ve 28616 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “onaylı” ibaresi ve aynı fıkranın (g), (ğ), (h), (ı), (i) ve (k) bentleri yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “(b), (d), (i), (j), (k) ve (l)” ibaresi “(b), (d), (j) ve (l)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini teminen Borsa ile sözleşme yapılır. Sözleşmede; ürün senetlerinin Borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akışının düzenli olarak sağlanması, lisanslı depolardaki ürünlerin gerektiğinde elektronik ortamda Borsaca incelenmesi ve kontrolü ile aralarındaki bilgi iletişim sistemine ilişkin hususlar ve Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar yer alır. Bakanlık, sözleşmeleri matbu olarak düzenleyebilir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“(5) Yeni ücret tarifesi, tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra depolanan ürünlere ve tarifenin yürürlüğe girdiği tarihten önce depoda bulunan ürünlere yeni tarife tarihinden itibaren uygulanır.”

“Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün lisanslı depolarda depolanan ürünleri için tahakkuk eden depolama ücretleri aylık dönemlerde Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından lisanslı depo işletmelerine ödenir. Buna ilişkin usul ve esaslar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Elektronik Kayıt Kuruluşunun görüşleri alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu fıkra kapsamındaki ödemeler, usul ve esasların Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yapılmaya başlanır.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 47- (1) Lisanslı depo işletmesi, Borsa düzenlemeleri çerçevesinde vadeli işlem sözleşmelerindeki ürün teslim yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ürün dağıtım ve teslim noktası olması görevlerini üstlenebilir. Buna ilişkin hususlar ile Borsanın ve lisanslı depo işletmesinin hak ve yükümlülükleri Borsa ile lisanslı depo işletmesi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre 2024 yılının Ocak ayında onaylanan lisanslı depo ücret tarifesi, lisanslı depolarda bulunan tüm ürünler için bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlanır.”

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.