Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonu Beyanı Gümrükler Genel Müdürlüğü

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-18723479-106.04.02-00094544892
Konu : Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonunun Beyan Edilebilmesi

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğin 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrası “2009/15481 sayılı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşyanın teslim tarihi ve alıcının T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya alıcıya ait cep telefonu numarası, eşyanın alıcısına teslimini takip eden üç iş günü içerisinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda iletilir. Bu fıkrada istenen bilgilerin temin edilememesi halinde, eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait T.C. kimlik numarasının/Vergi kimlik numarasının veya cep telefonu numarasının temin edilememesi halinde, eşyayı teslim alan kişinin T.C. kimlik numarası veya cep telefonu numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilir.  T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası beyan edilmiş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilir.” hükmüne amir olup söz konusu madde hükmünün BGB sisteminde uygulanabilir olmasını teminen gerekli sistemsel düzenleme yapılmıştır.

Bu itibarla, gerek ilgili maddenin uygulanabilmesi gerek anılan Tebliğ’in 10 uncu maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “aynı kişi adına bir takvim ayında en fazla beş taşıma senedi muhteviyatı eşyanın, aynı veya farklı cinste olup olmadığına bakılmaksızın, serbest dolaşıma girişine izin verilir.” hükmüne ilişkin sistemsel kontrolün yapılabilmesini teminen BGB kapsamında beyan edilmiş taşıma senetleri için operatörler tarafından verilecek tamamlayıcı beyanda T.C. kimlik numarasının/Vergi kimlik numarasının temin edilememesi halinde, alıcı cep telefonu bilgisinin, alıcı T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgisi bölümüne, başında 0 olmak üzere 11 haneli olacak şekilde beyan edilmesi mümkün hale getirilmiş olup söz konusu uygulama 12.03.2024 tarihi itibarıyla gerçek ortamda devreye alınacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Kargo Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneğine
Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Tamamlayıcı Beyanda Cep Telefonu Beyanı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.