Petrol Piyasası Kanunu 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ

27.12.2023 Tarihli 32412 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNUNUN 19 UNCU MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

5015 SAYILI KANUNUN 19 UNCU MADDESİNİN
İLGİLİ HÜKMÜ
2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARININ ALT VE ÜST LİMİTLERİ (TL)
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 12.870.021-64.350.125
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 8.043.757-40.218.826
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 3.539.253-17.696.280
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 804.371-4.021.876
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi (ton başına) 1.598
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendi (metreküp başına) 1.598
19 uncu maddenin birinci fıkrasının (ı) bendi 707.843-3.539.253

Diğer idari para cezaları

MADDE 4- (1) 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, bayilik lisans sahipleri tarafından ihlali halinde (a) bendinde yer alan cezaların yarısı uygulanır.

(2) Ulusal marker ekleme işlemlerine nezaret etmek üzere yetki verilen bağımsız gözetim firmalarının yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen idari para cezasının dörtte biri uygulanır.

(3) Denetim sistemini usulüne uygun olarak kurmak ve uygulamak üzere yetkilendirilen tüzel kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmemeleri halinde, 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen idari para cezasının onda biri uygulanır.

(4) Serbest kullanıcı lisansı sahiplerince 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin ihlali halinde, üç yüz yirmi bir bin yedi yüz kırk altı Türk Lirasından az olmamak ve altı yüz kırk üç bin dört yüz doksan sekiz Türk Lirasını geçmemek üzere fiilin işlendiği tarihten bir önceki yılda ilgili lisansa konu petrol piyasası faaliyetine ilişkin net satış hasılatının binde beşi oranında idari para cezası uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Petrol Piyasası Kanunu 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.