Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge (İhracat)

PAZARA GİRİŞ BELGESİ DESTEĞİNE İLİŞKİN GENELGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı, 17.08.2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında pazara giriş belgesi ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine verilen desteklerin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçler ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine dair usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 5973 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 5973 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak bu Genelgede geçen;

a) Akredite edilmiş kurum/kuruluş: Ürünün ve/veya sistemin ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin faaliyette bulunan, akreditasyon kuruluşları tarafından belge/sertifika/raporlara ilişkin olarak akredite edilmiş, onaylanmış veya yetkilendirilmiş kuruluşları,

b) Akreditasyon kuruluşu:

1.  (Değişik:28/05/2024) Laboratuvarların, muayene ve belgelendirme kuruluşlarının ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre değerlendirilmesi,  yeterliliğinin onaylanması ve düzenli aralıklarla denetlenmesini gerçekleştiren, akreditasyon kuruluşlarının üst kuruluşu niteliğindeki, IAF (International Accreditation Forum), EA (European Cooperation for Accreditation), IEC (International Electrotechnical Commission) ve/veya ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) ile NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System ile tarafından tanınan, akreditasyon ve/veya onaylama konusunda yetkili kuruluşları,

2.  İlgili ülke tarafından, ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek  ve denetlemek amacıyla kanunen

görevlendirilmiş/yetkilendirilmiş kuruluşları,

3. Uzmanlık alanındaki konulara ilişkin oluşturduğu kriterler uluslararası kabul görmüş bağımsız kurum kuruluşlar ve/veya bu kurum kuruluşların uzmanlık alanındaki konulara ilişkin olarak laboratuvarları, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşlarını değerlendirmek, yetkilendirmek ve denetlenmek amacıyla akreditasyon yetkisi verdikleri kurum/kuruluşları,

c) Bakanlık yurt dışı temsilcisi: Ticaret Müşaviri/Ataşesi veya Bakanlık tarafından ilgili ülkede görevlendirilen Bakanlık temsilcisini,

ç) Destek Yönetim Sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi’ni,

d) İhracatçı birliği genel sekreterliği (İBGS): Şirketlerin üyesi oldukları ihracatçı birlikleri genel sekreterliğini,

e) Karar: 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’ı,

f) (Değişik:28/05/2024) Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri: İlaç, veterinerlik ilaçları, gıda takviyeleri, zirai ilaçlar, kozmetik ürünleri ve tıbbi cihaz ürünleri, medikal alet ve malzemelerin yurt dışı piyasalara ihraç edilebilmesi için zorunlu olarak gerçekleştirilen ve/veya yurt dışı piyasalara girişte avantaj sağlayan ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini

g) (Ek:28/05/2024) İlişkili kişi:

1. Destek kapsamındaki şirketin kendi ortaklarını,

2. Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının ilgili bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

3. Destek kapsamındaki şirketler veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumları,

4.  Destek kapsamındaki şirketlerin veya söz konusu şirketlerin ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi veya kurumları,

5. Ortakların eşlerini,

6. Ortakların veya eşlerinin üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dahil yan soy hısımları ve kayın hısımlarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Pazara Giriş Belgesi Desteği
Desteğin kapsamı

MADDE 4 – (1) (Değişik:28/05/2024) Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde şirketlerin EK-1/B’de (Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi) yer alan belgelere ilişkin, bu maddenin ikinci fıkrasında listelenen kalemler haricinde kalan ve pazara giriş belgesinin alınmasında ve/veya yenilenmesinde gerçekleştirilen giderler desteklenir. Tarım ürünleri analizine ilişkin akreditasyon ücreti de destek kapsamındadır.

(2) (Değişik:28/05/2024) Pazara giriş belgesi desteği çerçevesinde aşağıda belirtilen gider kalemleri desteklenmez.

a) Eğitim ve danışmanlık hizmetleri

b) Yol ve konaklama masrafları

c) Tarım ürünlerine ilişkin muayene ücretleri

Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri listesinin belirlenmesi ve güncellenmesi

MADDE 5 – (1) Destek kapsamındaki belgeler ile bunlara ilişkin hususlar EK-1/A ve EK 1/B – Başvuru İçin Gerekli Belgeler ve Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar ile Destek Kapsamındaki Pazara Giriş Belgeleri Listesi çerçevesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(2) EK-1/B’ye belge/sertifika ve kurum/kuruluş ekleme/güncelleme talepleri şirketler tarafından DYS üzerinden üyesi oldukları İBGS’ye yapılır. İBGS’ler yapacakları ön değerlendirme sonrasında uygun görecekleri talepleri, gerekçesi ve EK-1/B’de yer alması uygun görülen yeri ile DYS üzerinden Bakanlık’a (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir. EK-1/B, gelen talepler ve ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilerek Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) güncellenir.

Pazara giriş belgesine ilişkin yenileme giderlerinin desteklenmesi

MADDE 6 – (1) Pazara giriş belgesine ilişkin yenileme giderleri, bir önceki belge/sertifikanın geçerli olduğu tarih aralığında adına belge düzenlenen şirket, organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir. Aracı şirket ile gerçekleştirilen ihracatta; adına belge düzenlenen şirketin imalatçı olduğuna dair ek bilginin yer aldığı gümrük beyannamesi ve aracı şirket ile adına belge düzenlenen imalatçı şirket arasındaki fatura örneği ibraz edilmelidir.

(3)  (Ek:28/05/2024) Şirketin mevcut pazara giriş belgeleri/sertifikalarına ilişkin yapılan kapsam genişletme giderleri destek kapsamında değerlendirilir.

Destek kapsamındaki pazara giriş belgeleri ve test/analiz raporlarının niteliği

MADDE 7 – (1) Pazara girişte zorunlu olan ve avantaj sağlayan test/analiz raporlarına ilişkin giderler destek kapsamındadır.

(4)  Test/analiz raporlarına ilişkin giderler, anılan test/analizin sonucunda herhangi bir belge/sertifika düzenlenmesine ve/veya anılan test/analiz sonucunda alınacak belge/sertifikanın EK-1/B’de yer alıp almadığına bakılmaksızın, desteklenebilir.

(5) (Ek:28/05/2024) Test/analiz raporlarının desteklenebilmesi için;

a) Desteğe konu test/analiz raporu bir ülke pazarına girişte zorunlu ise söz konusu raporun pazara girişte zorunlu olduğunu gösteren belge veya dokümanların (uluslararası direktiflerin, yönetmeliklerin, ilgili ülkenin konuya ilişkin yasal mevzuatının test/analiz raporunun zorunlu olduğuna dair kısımlarının) ibraz edilmesi gerekir.

b) Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için test/analiz raporunun müşteri talebine binaen yapıldığına ilişkin ihale şartnamesi veya müşteriden alınacak yazı veya sipariş formu veya sözleşme yerine EK 2- İcmal Tablosu’nun ibraz edilmesi yeterlidir.

c) Desteğe konu test/analiz raporunun ihale için yapılması durumunda ilgili ihale şartnamesi ibraz edilmesi gerekir. Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları için ihale şartnamesi yerine EK 2- İcmal Tablosu’nun ibraz edilmesi yeterlidir.

(6) (Ek:28/05/2024) Desteğe konu test/analiz raporu başka bir belge alımı için zorunlu ise söz konusu raporun belge alımında zorunlu olduğunu gösteren dokümanın (ilgili mevzuat, direktif, standart vb.) veya belgeyi düzenleyen kuruluştan alınacak, rapor ile belgenin eşleştirildiği ve söz konusu test/analiz raporunun belge alımında zorunlu olduğunun beyan edildiği yazının ibraz edilmesi gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ruhsatlandırma ve Kayıt İşlemleri Desteği
Desteğin kapsamı

MADDE 8 – (1) (Değişik:28/05/2024) Şirketlerce üretilen ilaç ve tıbbi cihaz ürünlerinin yurt dışında ruhsatlandırılması ve kayıt işlemleri için ilgili ülkenin resmi sağlık otoritesi nezdinde veya gözetiminde yapılan inceleme ve onay işlemleri kapsamında; yurt dışında gerçekleştirilen ruhsatlandırma/ yurt dışı satışta zorunlu ve/veya avantaj sağlayan kayıt işlemleri için,

a) Başvuru giderleri,

b) Aidat bedeli,

c) Elektronik dosya başvurusu için kullanılan program lisans giderleri,

ç) Resmi otoritelere ödenmekte olan iyi üretim uygulamaları denetimlerinin harç giderleri,

d) Biyo-eşdeğerlilik giderleri,

e) Klinik çalışma giderleri ve seri serbest bırakma analiz bedeli,

f) Ruhsatlandırma/kayıt yenileme giderleri, destek kapsamındadır.

(2) (Değişik:28/05/2024) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d) ve (f) bentleri kapsamındaki harcamaların desteklenebilmesi için, ruhsatlandırma ve kayıt başvurusunun tevsik edilmesi zorunludur.

(3) Destek başvurusuna konu ruhsatlandırma ve kayıt faaliyetleri çerçevesinde eğitim, danışmanlık, yol ve konaklama giderleri destek kapsamında değerlendirilmez.

(4) (Ek:28/05/2024) Ruhsatlandırma/kayıt yenileme giderleri, bir önceki ruhsatlandırma/kayıt işleminin geçerli olduğu tarih aralığında adına ruhsatlandırma/kayıt işlemi yapılan şirket, organik bağı bulunan şirket veya aracı şirket tarafından ihracat gerçekleştirildiğinin tevsiki halinde desteklenebilir. Aracı şirket ile gerçekleştirilen ihracatta; adına belge düzenlenen şirketin imalatçı olduğuna dair ek bilginin yer aldığı gümrük beyannamesi ve aracı şirket ile adına belge düzenlenen imalatçı şirket arasındaki fatura örneği ibraz edilir.

(5) (Ek:28/05/2024) Yurt dışındaki ruhsatlandırma/kayıt başvurusu Türkiye’deki ana şirket yapabileceği gibi yurt dışında faaliyet gösteren şirketi de yapabilir. Bu durumda yurt dışındaki şirket ile Türkiye’deki ana şirket arasında organik bağın olması gerekir.

(6) (Ek:28/05/2024) Yurt dışı şirketin, Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra açılması gerekir. Daha önce ortaklık bulunmayan yurt dışındaki şirkete ortak olunması veya yurt dışındaki şirketin hisselerinin tamamının veya bir bölümünün Türkiye’deki ana şirketin kuruluş tarihinden sonra satın alınması halinde, yurt dışı şirketin ana şirketten sonra kurulmuş olması şartı aranmaz.

(7) (Ek:28/05/2024) Ruhsat/kayıt Türkiye’deki ana şirket veya yurt dışında faaliyet gösteren ve organik bağı bulunan şirket adına düzenlenebilir.

(8) (Ek:28/05/2024) Ruhsatlandırma ve/veya kayıt başvurusu ilgili ülkede yerleşik aracı bir şirket/kurum tarafından yapılabilir.

(9) (Ek:28/05/2024) Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri için prefinansmana yönelik ön onay başvurusu, şirketlerce Ek-1/A’da belirtilen belgelerle yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler
Genel esaslar

MADDE 9 – (1) (Değişik:28/05/2024) Şirketlerin üretimini ve/veya ihracatını yaptıkları ürünlere ilişkin aldıkları pazara giriş belgesi, test/analiz ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri desteklenir.

(2) Belge/sertifikayla ve/veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemleriyle ilgili yaptırılması zorunlu test ve analizlerin, belge/sertifikayı veren ve/veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren kuruluştan farklı bir kuruluş tarafından yapılmış olması durumunda, test ve analizleri yapan ve/veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren kuruluş tarafından düzenlenen faturalar destek kapsamında değerlendirilir.

(3) Belge/sertifikayı veren ve/veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren kurum/kuruluş ile faturayı düzenleyen kurum/kuruluş farklı olduğunda, faturayı düzenleyen kurum/kuruluşla belge/sertifikayı veren ve/veya ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerini gerçekleştiren kurum/kuruluş arasındaki bağın ispatını teminen; iki kurum/kuruluş arasındaki iş/ortaklık ilişkisini gösterir belgenin DYS üzerinden sunulması gerekir.

(4) (Ek:28/05/2024) Bu Genelge kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanılabilmesi için başvuru sahibi şirket ile yurt içi hizmet sağlayıcı tarafın ilişkili kişi olmaması gerekir.

Harcamaların organik bağı bulunan şirket aracılığıyla gerçekleştirilmesi

MADDE 10 – (1) Harcamaların, adına belge düzenlenen şirket veya organik bağı bulunan şirket tarafından gerçekleştirilmesi halinde başvuru destek kapsamında değerlendirilir.

(5) Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan şirket organik bağı bulunan şirket olarak kabul edilir:

a) Destek başvurusunda bulunan şirketin en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,

b) Destek başvurusunda bulunan şirket hissesinin en az % 51’ine sahip ortak ya da ortakların en az % 51 oranında ortak olduğu şirket,

c) Destek başvurusunda bulunan şirketin halka açık bir anonim ortaklık olması halinde, halka açık kısım düşülmek suretiyle kalan hissenin en az % 51’ine sahip ortakların en az % 51 oranında ortak olduğu şirket.

(6) Destek ödemesi her halükârda destek başvurusunda bulunan şirkete yapılır.

(7) (Ek:28/05/2024) Destek ödemesi yurt dışı ortaklık oranına göre hesaplanır.

Yurt dışında düzenlenen belgelerin onaylanması

MADDE 11 – (1) Destek başvurusunda bulunan şirket, 3’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde tanımlanan kuruluşlar tarafından akredite edilen/yetkilendirilen kurum/kuruluşlardan almış olduğu desteğe konu belge/sertifika/rapor destek başvurusu esnasında DYS üzerinden İBGS’ye iletir. İBGS, desteğe konu belge/sertifika/raporları, DYS üzerinden, ilgili kuruluşların söz konusu belge/sertifika/rapora ilişkin yetkili olduğunun tespitini teminen, belge/sertifika/raporun alındığı ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunar. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanan yurt dışında düzenlenmiş belge/sertifika/raporlar, İBGS tarafından destek kapsamında değerlendirilir. Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(2) Destek başvurusunda bulunan şirket, desteğe konu yurt dışında düzenlenmiş harcama ve ödeme belgelerini, destek başvurusu esnasında DYS üzerinden İBGS’ye iletir. İBGS, desteğe konu harcama ve ödeme belgelerini, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun tespitini teminen, DYS üzerinden, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunar. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanan yurt dışında düzenlenmiş harcama ve ödeme belgeleri, İBGS tarafından destek kapsamında değerlendirilir. Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek Başvurusu ve Ödeme
Başvuruların incelenmesi ve eksiklik bildirimi

MADDE 12 – (1) (Değişik:28/05/2024) Destek başvuruları; pazara giriş belgesi desteğinde, şirket tarafından, EK-1/A’da belirtilen belgelerle birlikte, desteğe konu pazara giriş belgesinin düzenlenme tarihinden itibaren, denetim/gözetim giderlerinde rapor tarihinden itibaren; ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerinde ise anılan işlemlere ilişkin ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, DYS üzerinden üyesi olunan İBGS’ye yapılır. 6 aylık sürenin hesaplanmasında destek başvuru belgelerinin DYS üzerinden iletildiği tarih esas alınır.

(3) (Ek:28/05/2024) Genelge kapsamındaki destek üst limitlerinin hesaplanmasında desteğe konu ödeme belgesi tarihi esas alınır.

(4) (Değişik:28/05/2024) Destek başvurusu sahibi şirket tarafından İBGS/Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ibraz edilen destek ve harcama başvuru belgeleri ile İBGS/Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ibrazı talep edilen her türlü bilgi ve belgenin DYS üzerinden iletilmesi gerekir. İBGS/Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) başvuru sahibine yapacağı bildirimleri DYS aracılığıyla yapar.

(5) İkinci fıkra kapsamında belirlenen kriterleri taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(6)  Hak ediş hesaplaması yapılırken, destek başvuru süresinden sonra yapılmış olan ödemeler dikkate alınmaz.

(7) Bu Genelge çerçevesinde DYS üzerinden sunulan bilgi ve belgeler üzerinde yapılacak inceleme neticesinde İBGS’ler tarafından yapılan başvuruların sonuçlandırılabilmesini teminen destek başvurusunda bulunan şirket tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge ile Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçları bulunmadığına ilişkin belgenin ya da sosyal güvenlik borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin DYS üzerinden sunulmasını müteakip, uygun görülen hak ediş miktarı hesaplanır ve başvuru sahibine iletilir.

(8) Başvurularda eksik bilgi ve belgelerin bulunması ve/veya İBGS tarafından ek bilgi ve belge talep edilmesi halinde İBGS, başvuru sahibi şirkete DYS üzerinden bildirimde bulunur. İBGS tarafından istenen bilgi ve belgelerin DYS bildirim tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde DYS üzerinden tamamlanması gerekir. Başvuru sahibi şirket tarafından eksikliklerin 3 ay içerisinde DYS üzerinden tamamlanmaması durumunda destek başvurusu, mevcut evraklar çerçevesinde tekemmül etmiş harcama kalemleri itibariyle sonuçlandırılır.

(9) (Ek:28/05/2024) Eksik tamamlama süresinin bitimini müteakip, incelemeci kuruluş tarafından yapılan inceleme neticesinde ilk eksik bildirimine konu edilmemiş eksik bilgi/belgelerin bulunması halinde, incelemeci kuruluş söz konusu eksik bilgi/belgenin tamamlanmasını teminen 1 defaya mahsus 3 aya kadar ilave süre verebilir.

(10) (Ek:28/05/2024) Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri için prefinansmana yönelik, ön onay başvurusu proforma fatura tarihinden itibaren 6 ay içerisinde, DYS üzerinden Bakanlığa yapılır.

(11)  (Ek:28/05/2024) Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri için ön onay başvurusu onaylanan şirketler, bu maddenin birinci fıkrasında düzenlenen süre içerisinde destek başvurusunda bulunur.

Ödeme esasları

MADDE 13 – (1) Şirketlerin, tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikalarına ilişkin olarak “pazara giriş belgesi desteği” kapsamında destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemelerin nakden, banka hesabına elden veya bankacılık sistemi kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak şirket tarafından belgelendirme kuruluşuna keşide edilmeyen çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(12) Şirketlerin, tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikaları haricindeki pazara giriş belgesi ve ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri desteğine ilişkin olarak destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için ödemelerin bankacılık sistemi kapsamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ancak banka hesabına elden yapılan ödemeler ile şirket tarafından belgelendirme kuruluşuna keşide edilmeyen çekler ile yapılan ödemeler değerlendirmeye alınmaz.

(13) Tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikaları için nakit olarak yapılan ödemelerde, tahsilat makbuzunun ibrazı veya “nakit olarak ödenmiştir” vb. bir ibarenin ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konularak, kaşelenmesi, imzalanması ve nakit tahsilatın veya ödemenin gerçekleştiği tarihin belirtilmesi gerekir.

(14) Tarım analiz raporları ve sağlık/güvenlik sertifikalarına ilişkin fatura bedelleri ile ödeme belgeleri (nakit veya bankacılık) örtüşmüyorsa ve/veya şirket cari hesap çalışıyorsa destek başvurusunda bulunan şirketin, analizi yapan veya sertifikayı veren kurumdan alınacak kuruma borcunun bulunmadığını belirten yazıyı DYS üzerinden sunması gerekir.

(15) (Değişik:28/05/2024) Pazara girişte avantaj sağlayan test/analiz raporları ile tarım analiz raporları için pazara giriş belgesi, akreditasyon belgesi, tercümeler, fatura, ödeme belgeleri, sözleşme veya hizmet fiyat listesi yerine EK-2’de yer alan Test/Analiz Raporları ile Tarım Analiz Raporlarına İlişkin İcmal Tablosunun DYS üzerinden sunulması yeterlidir.

(16) Belge/sertifika/raporlar ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin fatura ve/veya ödeme belgeleri bedellerinin, faturayı düzenleyen kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesinde belirtilen bedelden yüksek olması durumunda, destek tutarı sözleşme/fiyat listesindeki bedel üzerinden hesaplanır.

(17) (Ek:28/05/2024) Fatura, ödeme belgeleri ve ihracat kayıtlarının ilgili şirket ve/veya organik bağı bulunan şirketler adına düzenlenmiş olması gerekir.

(18) (Ek:28/05/2024) Fatura bedellerinin ödendiğine ilişkin; banka dekontu, e-dekont, kredi kartı ekstresi, çek vb. belgeler ile tarım ürünleri analizine ilişkin nakit tahsil makbuzlarının ibraz edilmesi gerekir.

(19) (Ek:28/05/2024) Çekle yapılan ödemelerde, çek fotokopisi ile çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin muhatap banka belgeleri ibraz edilmesi gerekir.

(20) (Ek:28/05/2024) Kredi kartı ile yapılan ödemelerde şirket kredi kartı veya şirket ortaklarının kişisel kredi kartı kullanılabilir. Çalışana ait kredi kartı ile yapılan ödeme geçerli kabul edilmez.

(21) (Ek:28/05/2024) Tarım ürünleri analiz raporları ve sağlık sertifikaları için nakit olarak yapılan ödemelerde, tahsilat makbuzunun ibrazı veya “nakit olarak ödenmiştir” vb. bir ibarenin ilgili kurum tarafından faturanın üzerine konularak, kaşelenmesi, imzalanması ve nakit tahsilatın veya ödemenin gerçekleştiği tarihin belirtilmesi gerekir.

(22) Destek ödemelerinin hesaplanmasında ödeme belgesi tarihinde geçerli olan kur esas alınır.

(23) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihinde geçerli olan “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı TL olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan ödenir. “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu”nda yer alan kurlar esas alınır.

(24) “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur tablolarında yer almayan ülke para birimleri ABD Doları’na çevrilirken Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(25) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

Mahsup

MADDE 14 – (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki şirketin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya DYS üzerinden belge talep edilir.

(2) Şirketin, anılan kurumlara vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Destek ödemesi yapılacak şirketin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a)  Hak ediş tutarı borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hak ediş tutarı borçların tamamını karşılamaması halinde her iki kuruma dağıtılır. Dağıtım oranları, hak ediş tutarı borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarlara orantılanarak hesaplanır.

c)  Kurumlardan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Her iki kurum tarafından da haciz konulmuşsa, öncelikle ilk haczi koyan kuruma ödeme yapılır.

(4) Destek başvurusu sonucuna ilişkin bildirim DYS üzerinden başvuru sahibine yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler
Belgelerin saklanması ve saklama süresi

MADDE 15 – (1) Bu Genelge kapsamında DYS üzerinden ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde destek başvurusu sahibi şirket tarafından saklanmaları zorunludur.

Yetki

MADDE 16 – (1) (Değişik:28/05/2024) Bu Genelgeye ilişkin talimatlar vermeye, Genelgenin eklerinde değişiklik yapmaya ve yeni ekler ihdas etmeye, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık(İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 17 – (1) Bu Genelge’nin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 2014/8 Sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge ekleri ve değişiklikleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçmiş başvurulara ilişkin usul ve esaslar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış olan ve destek ödemesi gerçekleştirilmemiş olan pazara giriş belgelerine ilişkin destek başvurularının sonuçlandırılmasında yürürlükten kaldırılan mevzuatın lehe olan hükümleri uygulanır. Bununla birlikte söz konusu başvurular, varsa bu Genelgenin lehe olan hükümlerinden de yararlandırılır.

(5)  Bu Genelgenin 17 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olan Genelge ile yürürlükten kaldırılan Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde 31/03/2020 tarihine kadar yapılmış başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gerçekleştirilir.

Ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerinde başvuru usulü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlanmasına kadarki süreçte tüm başvuru, eksik tamamlama ile diğer yazışma ve bildirim işlemleri 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gerçekleştirilir.

(6) Ruhsatlandırma ve kayıt işlemleri desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlandığının Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ilan edilmesinin akabinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen iş ve işlemler DYS üzerinden yürütülür. Söz konusu ilan tarihi itibarıyla şirketler tarafından İBGS’ye destek başvurusu KEP yoluyla gerçekleştirilen ancak İBGS tarafından destek ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerine ilişkin iş ve işlemler, KEP üzerinden yürütülmeye devam edilir.

(7) KEP yoluyla yapılan başvurularda, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)/İBGS başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık/İBGS kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(8) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, ticari sicil kayıtlarında temsile yetkili olduğu belirtilen kişi/kişiler tarafından 15/01/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İBGS Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

(9)  (Ek:28/05/2024) Destek başvurusunda bulunan şirket, desteğe konu ruhsatlandırma/kayıt işlemine ilişkin belgeleri destek başvurusu esnasında KEP üzerinden İBGS’ye iletir. İBGS, desteğe konu ruhsatlandırma/kayıt belgelerini KEP üzerinden, ilgili kuruluşların söz konusu ruhsatlandırma/kayıt işlemine ilişkin yetkili olduğunun tespitini teminen, ruhsatlandırma/kayıt işleminin gerçekleştirildiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunar. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanan yurt dışında düzenlenmiş belgeler, İBGS tarafından destek kapsamında değerlendirilir. Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(10)  (Ek:28/05/2024) Destek başvurusunda bulunan şirket, desteğe konu yurt dışında düzenlenmiş harcama ve ödeme belgelerini, destek başvurusu esnasında KEP üzerinden İBGS’ye iletir. İBGS, desteğe konu harcama ve ödeme belgelerini, ilgili ülkenin mevzuatına uygun olduğunun tespitini teminen, KEP üzerinden, söz konusu belgelerin düzenlendiği ülkede bulunan Bakanlık yurt dışı temsilcisinin onayına sunar. Bakanlık yurt dışı temsilcisi tarafından onaylanan yurt dışında düzenlenmiş harcama ve ödeme belgeleri, İBGS tarafından destek kapsamında değerlendirilir. Ülkede Bakanlık yurt dışı temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onaylamaya ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.


Destek 1 – Pazara Giriş Belgeleri

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar (28.05.2024)

Başvuru Belgeleri ve Dikkat Edilecek Hususlar

Destek Yönetim Sistemi (DYS) Ekleri


Destek 2 – Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri

Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Proje Başvuru Belgeleri (10.10.2022)

Pazara Giriş Belgesi Desteğine İlişkin Genelge (İhracat) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.