Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Tebliği 3

30.12.2023 Tarihli 32415 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 20/8/2015 tarihli ve 29451 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/B/1) bölümünün ikinci ve üçün­cü paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, Kanunun geçici 6 ncı maddesinde, 31/12/2033 tarihine kadar, (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesapla­nan verginin, bu malların her bir adedi için 160 TL’den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 160 TL vergi alınacağı, bu maddede yer alan tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, hesaplanan tutarın 1 lirayı aşmayan ke­sirlerinin dikkate alınmayacağı ve Cumhurbaşkanının bu tutarı veya yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle belirlenmiş olan tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu tutar, 1/1/2024 tarihinden itibaren 253 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 31/12/2033 tarihine kadar, mezkûr listenin “8517.12.00.00.11 Alıcısı bulu­nan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” sırası kapsamındaki mallar için Kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince belirlenen tutardan düşük olmamak üzere nispi vergi uygula­nır.”

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (II/B/1) alt bölümünün (eski) hali;

Ancak, Kanunun geçici 6 ncı maddesinde, 31/12/2023 tarihine kadar, (IV) sayılı listede yer alan 8517.12.00.00.11 G.T.İ.P. numaralı malların karşısında gösterilen orana göre hesaplanan verginin, bu malların her bir adedi için 40 TL’den az olması halinde, orana göre hesaplanan vergi yerine her bir adet için 40 TL vergi alınacağı ve Bakanlar Kurulunun bu tutarı sıfıra kadar indirmeye, üç katına kadar artırmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır. Söz konusu tutar, 12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı8 eki Kararın 3 üncü maddesiyle 100 TL’ye, 31/12/2013 tarihli ve 2013/5761 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı9 eki Kararın 6 ncı maddesi ile de 120 TL’ye yükseltilmiştir.

Buna göre, 31/12/2023 tarihine kadar, mezkûr listenin “8517.12.00.00.11 Alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” sırası kapsamındaki mallar için Bakanlar Kurulunca belirlenen tutardan düşük olmamak üzere nispi vergi uygulanır.

Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Tebliği 3 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.