Özel Tertibatlı Araç İthali Gümrüklenmiş Değer – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-18723479-153.03

Konu: Özel Tertibatlı Araç İthali-Gümrüklenmiş Değer

13.03.2024/94887104
DAĞITIM YERLERİNE

Bölge Müdürlüklerimizden iletilen muhtelif yazılarda, engelli kişiler tarafından gerçekleştirilen özel tertibatlı araç ithal işlemlerinde ÖTV istisnasının uygulanmasına ilişkin olarak gümrüklenmiş değerin hesaplanmasında araca ilişkin geçerli ATR Belgesi sunulması halinde gümrük vergisinin hesaplamaya dahil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7/6 ncı maddesi; “Kanuna ekli listelerdeki mallardan, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P numarasında “- Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),” hükmünü amirdir.

Gümrük Kanununun 167/1-12(a) maddesi uyarınca gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulan özel tertibatlı araçların gümrüklenmiş değerinin 2024 yılı için 1.591.200,00 TL’yi aşması halinde ÖTV istisnasının uygulanmaması gerekmektedir.

Bu çerçevede, taşıtın tercihli menşe uygulanmasında kullanılan belgeler de dahil olmak üzere muafiyet sağlayan herhangi bir belge eşliğinde gelmiş olması, gümrüklenmiş değerin hesaplanmasında gümrük vergisinin sıfır olarak uygulanması sonucunu doğurmamakta olup, 3350 sayılı İthalat Rejim Kararının 2 sayılı listesinin diğer ülkeler sütununda yer alan gümrük vergisi oranı üzerinden hesaplanan gümrük vergisinin herhangi bir istisna uygulanmaksızın gümrüklenmiş değer hesaplamasına dahil edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Özel Tertibatlı Araç İthali Gümrüklenmiş Değer – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.