ÖTV I-A Kapsamı Eşyaya İlişkin Toplu Teminat Değişikliği İşlemleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-80571967-157.01
Konu: ÖTV I-A Kapsamı Eşyaya İlişkin Toplu Teminat Değişikliği İşlemleri

19.01.2024 / 93119742
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 27.05.2014 tarihli ve E-85593407-156.01-00000629559 sayılı yazımız.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 26.10.2023 tarihli, 90375870 sayılı yazıda, özetle, bir serbest dolaşıma giriş beyannamesi kapsamı ÖTV Kanunu (I) sayılı listesinin (A) cetvelinde yer alan eşyanın toplu teminat mektubuna bağlandığı, söz konusu eşya için EK-11 formu düzenlenerek işlemlerin tamamlandığı, EK-11 bilgi formuna karşılık EK-12 bilgi formu düzenlendikçe mevcut teminatın serbest kaldığı, sistem üzerinde bu duruma herhangi bir engelin bulunmadığının anlaşıldığı,

İlgili firmasınca bahse konu toplu teminat mektubuna bağlı tüm serbest dolaşıma giriş beyannameleri muhteviyatı eşya için bağlanan ÖTV tutarlarından, ilgili vergi dairelerince EK-12 düzenlenmek suretiyle boşa çıkan kısım düşülerek geriye kalan kısımlar için yeni teminat mektupları verildiği ve ilk sunulan toplu teminat mektubunun iadesi talebinde bulunulduğu, bu doğrultuda da teminat yönüyle redrese talep edildiği ifade edilerek eşyanın tamamı için EK-12 formunun tamamlanmadığı görüldüğünden yükümlü talebinin reddedilmesi gerektiği mütalaasıyla birlikte bahse konu teminat değişikliği talebine ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşleri talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı ilgide kayıtlı yazımızda, 18.03.2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 30 Seri No.lu Tebliğ ile 02.04.2014 tarihli, 2014/12 sayılı Genelge uyarınca ÖTV Kanunu eki I sayılı listedeki eşyaya ilişkin ÖTV için alınmış olan teminatların çözüm işlemlerinin hangi usüller çerçevesinde yapılacağına yönelik açıklamalara yer verilmiş olup söz konusu yazımızın 5 madde no.lu kısmında;

“(I) sayılı listenin (A) cetveli kapsamı eşyaya ilişkin gümrük idaresince vergi dairesi müdürlüğüne gönderilen EK-11 bilgi formuna karşılık Gelir İdaresi Başkanlığınca bir EK-12 bilgi formu gönderilebileceği gibi birden fazla EK-12 bilgi formu gönderilmesi de mümkündür. Bu durumda, EK-12 bilgi formlarının “Çözülecek Teminat Tutarı” bölümünde kayıtlı tutarlar toplamı EK-11 bilgi formunda yer alan toplam ÖTV tutarı toplamlarına ulaştığında teminat mektubundaki tutarın tamamı çözülecektir.

Örneğin teminata bağlanması gereken ÖTV tutarı 950.000 TL iken yükümlü tarafından ÖTV tutarı için verilen teminat mektubu 1.000.000 TL tutarında ise “Teminatın Tutarı” kısmına teminat mektubunun üzerinde kayıtlı olan 1.000.000 TL kaydedilecektir.

(I) sayılı listenin (A) cetveli kapsamı eşyaya ilişkin vergi dairesi müdürlüğüne gönderilen EK-12 bilgi formlarında “Çözülecek Teminat Tutarı” toplamı 950.000 TL’ye ulaştığında 1.000.000 TL tutarındaki teminat mektubunun tamamı çözülecektir.” denilmektedir.

Öte yandan, Genel Müdürlüğümüzce BİLGE uygulamasındaki “mh-Gümrük Muhasebe Memurları” profilinde yer alan “Gümrük Referans Verileri – Toplu Teminatlar” ekranı üzerinden ÖTV

I-(A) kapsamı eşyaya ilişkin muhtelif toplu teminat mektubu örneklerinin incelenmesi neticesinde, iade edilmesine karşın kullanılabilir tutarı yükseltilmiş teminat mektuplarına rastlanılmış; bu durumun da toplu teminat mektubu değişikliği sonrasında iletilen EK-12 bilgi formlarının, teminat mektubu değişikliği öncesi (ilk) teminat mektubunun kullanılabilir tutarını güncellemesinden kaynaklandığı; diğer bir deyişle, muhtelif gümrük idarelerince teminat tutarının tamamına ilişkin EK-12 bilgi formu teslim alınmadan teminat değişikliği işleminin yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, ilgide kayıtlı yazımızda belirtildiği üzere, ÖTV I-(A) kapsamı eşyaya tahakkuk eden ÖTV için verilen toplu teminat mektuplarının, EK-11 bilgi formunda yer alan ÖTV tutarının tamamına ilişkin EK-12 bilgi formlarının iletilmesi akabinde çözüm işlemlerinin yapılması; bahsi geçen işlemler tamamlanmaksızın teminat mektuplarının çözümüne yönelik taleplerin karşılanmaması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

ÖTV I-A Kapsamı Eşyaya İlişkin Toplu Teminat Değişikliği İşlemleri yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.