OK1 Tespit Raporları Eki YMM Raporu Hk – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-52856264-106.01.01-00095409617

Konu: OK1 Tespit Raporları Eki YMM Raporu Hk

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 15.12.2023 tarihli ve 91970538 sayılı yazımız.
b) 28.02.2024 tarihli ve 94474116 sayılı yazımız.

Bakanlığımıza, Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında yapılan Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) başvurularının Bölge Müdürlüklerinizce değerlendirilmesi aşamasında, OK1 Tespit Raporları ekinde bulunan Yeminli Mali Müşavir (YMM) Raporlarının yeterli bilgileri içermediği, örneğe uygun olarak düzenlenmediği vs. gerekçe gösterilerek OKSB başvurularının reddedildiğine ilişkin şikayet ve sızlanmalar iletilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliği’nin “Onaylanmış kişi statüsü için gereken genel koşullar” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrası; “h) Firmanın mali yapısı incelenerek, yetkilendirilmiş gümrük müşaviriyle onaylanmış kişi statüsü başvurusunun ön incelemesi için sözleşme yapıldığı yıldan önceki iki yıl, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun 72 nci maddesi uyarınca mali tabloların tamamlanamamış olması halinde başvuru yılından önceki ikinci ve üçüncü yıl esas alınmak suretiyle, Bakanlıkça belirlenecek formata uygun olarak yeminli mali müşavir tarafından düzenlenecek raporla olumlu görüşle sonuca bağlanmış olması” hükmüne,

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin (Sıra No: 1) “Statü belgesi başvurularına ilişkin OK1 tespiti için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye ibrazı gereken belgeler” başlıklı 6 ncı maddesi; (1) Onaylanmış kişi statü belgesi başvurularında OK1 için tespit sözleşmesi yapılmış YGM’ye aşağıda belirtilen belgelerin ibrazı gerekir.

g) Son iki yıl esas alınmak suretiyle başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan ve olumlu olarak sonuca bağlanan Ek-6’da yer alan örneğe uygun rapor aslı veya noter onaylı örneği,” hükmüne amirdir.

Bu çerçevede, OK1 Tespit Raporları ekinde ibrazı gereken Yeminli Mali Müşavir Raporlarında yer alması gerekli bilgiler, Tebliğin 6 numaralı ekinin 1 ila 6 ncı maddelerinde alt madde başlıklarıyla birlikte detaylı bir biçimde sayılmış, Gümrük Yönetmeliğinin ve Tebliğin ilgili maddelerinde de başvuru sahibinin mali yapısının incelenmesi sonucunda yeminli mali müşavir tarafından karşılaştırmalı olarak hazırlanan raporun “olumlu” görüşle sonuca bağlanması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu itibarla, Bölge Müdürlüklerince onaylanmış kişi statüsü başvurularının değerlendirilmesi aşamasında; ilgi (a)’da kayıtlı yazımızda yer verilen hususların yanı sıra, OK1 Tespit Raporları ekinde ibraz edilen YMM raporlarının içerik itibariyle Tebliğin 6 numaralı ekinin 1 ila 6 ncı maddelerinde sayılan bilgileri eksiksiz olarak içermesi ve raporun YMM tarafından “olumlu” görüşle sonuca bağlanması şartıyla, esası etkiler nitelikte olmayan şekilsel eksiklikler, yazım hataları ve ifade farklılıkları gerekçe gösterilerek sadece söz konusu raporlardan kaynaklı olarak onaylanmış kişi statü belgesi başvurularının reddedilmemesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

OK1 Tespit Raporları Eki YMM Raporu Hk – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.