Muafiyet Kodunun PET1 Olması Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-85593407-663.05[GGM-İR4493]
Konu: 04.04.2024 – 551-B/33 – İnceleme Raporu

06.06.2024 / 97608308
DAĞITIM YERLERİNE

Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının 15.04.2024 tarihli ve 95860873 sayılı yazısı ekinde alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen Ticaret Müfettişleri Yusuf UDUN ve Yasin ATALAY tarafından düzenlenen 04.04.2024 günlü 551-B/33 sayılı İnceleme Raporunun “IV. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ” bölümünde;

“a) “3.8.Mersin Gümrük Müdürlüğü:” başlığının 7 ve 8’ince maddelerinde yer alan ve Mersin Gümrük Müdürlüğünce tescilli 22330100IM00075122 sayılı 30.12.2022 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinin 8 ve 13’üncü kalemleri ile 23330100IM00015608 sayılı 09.03.2023 tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinin dokuzuncu kaleminde kayıtlı eşyaya ilişkin PETR2 (işlem) muafiyet kodunun seçildiği, yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ithale konu eşyanın yalnızca gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinden müstesna tutulabileceği anlaşıldığından,

Söz konusu beyannameler muhteviyatı eşyalara ilişkin noksan tahsil edilen vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 193, 197 ve 198‘inci ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 48’inci maddeleri uyarınca tahsil edilmesi ile tahsile ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234’üncü ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Kanunu’nun 51’inci maddeleri uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği,

b) Yukarıda anılan beyannameler dışında kalan muhtelif gümrük müdürlüklerince tescilli PETR1 (arama) muafiyet kodu seçilerek işlemleri tekemmül ettirilen beyannamelere ilişkin ise yine yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri dikkate alındığında, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında ithale konu eşyanın yalnızca gümrük vergisi ve ilave gümrük vergisinden müstesna tutulabileceği, ayrıca 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13/ c maddesi uyarınca petrol arama (PETR1) faaliyetlerine KDV muafiyeti
tanındığı, buna karşın söz konusu Kanun hükümlerinin gümrük vergisi ve KDV dışında kalan dampinge karşı vergi bakımından gümrük yükümlülüğünün söz konusu olduğu anlaşıldığından,

Söz konusu beyannameler muhteviyatı eşyalara ilişkin ise noksan tahsil edilen vergilerin 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 193, 197 ve 198”inci maddeleri uyarınca tahsil edilmesi ile tahsil edilen vergilere ilişkin olarak 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesi uyarınca işlem tesis edilmesi gerektiği,

Sonuç ve kanaatine varılmıştır.” şeklindeki mütalaası doğrultusunda işlem tesis edilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

EK : Rapor örneği

Dağıtım:
Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İpekyolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Muafiyet Kodunun PET1 Olması Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.