Konteyner Ek Süre Talebi – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-72093537-134.03.01
Konu: Konteyner Ek Süre Talebi

11.01.2024/92842327
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 07.12.2023 tarihli ve E-72093537-134.03.01-00091713495 sayılı yazımız.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 08.12.2023 tarihli ve 13278 sayılı yazısı ekinde yer alan Ankara Ticaret Odasının 25.10.2023 tarihli ve 171502 sayılı yazısında, uluslararası dolaşımdaki konteynerlerin yurt içinde kalma süresini düzenleyen “Konteyner Takip Formu” nun geçerlilik süresinin 6 ay + 6 ay olarak toplamda 12 ay olduğu belirtilerek, söz konusu süre yeterli gelmediğinden ilgili formun geçerlilik süresinin 6 ay daha uzatılması talep edilmektedir.

Ayrıca, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneğinden ve Deniz Nakliyecileri Derneğinden alınan 22.12.2023 tarihli dilekçelerde;

– 06 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem nedeniyle konteynerlerin yurtta kalma sürelerinin 6 ay kadar durduğu ancak daha sonra sürelerin tekrar işlemeye başladığı, bunun yanı sıra dünyada yaşanan ekonomik kriz ile birlikte ithalat dolu konteynerlerin zamanında ithal edilememesi veya ihracat için tahsis edilen konteynerlerin zamanında kullanılamaması gibi sebeplerle konteynerlerin Türkiye’de kalış sürelerinin önceki yıllara göre uzadığı,

– Bölge Müdürlüklerinin ikinci ek süreyi vermek için konteynerlerin bizzat ayniyet tespitini istediği, ancak konteynerlerin Türkiye’nin herhangi bir yerinde olması nedeniyle ikinci ek sürelerin verilmesinde zorluklar yaşanmaya başlandığı, gümrük idarelerince ayniyat tespiti işlemlerinin gümrüklü sahada yapılmasının istenilmesi nedeniyle de konteynerlerin gümrüklü sahalara taşınmasının ayrı bir maliyet unsuru haline geldiği,

Gümrük Kanununda geçici ithalat süresinin 2 yıl olarak belirlendiği, Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde ise mücbir sebep ve beklenmeyen hallerin bulunması halinde, bu sebep ortadan kalkıncaya kadar Kanun’da belirtilen sürelerin işlemeyeceğinin hüküm altına alındığı,

belirtilerek, söz konusu mağduriyetlerin giderilmesini teminen, belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, konteyner takip formu belgesinin 12 ay olan geçerlilik süresinin 6 ay daha sistem üzerinden otomatik olarak uzatılarak 18 aya çıkarılması ve sonrasında üçüncü ek sürenin Bölge Müdürlüklerince 24 aya tamamlanması ve mücbir sebep olarak temsilcinin beyanının dikkate alınarak ayniyet tespitinin yapılmaması talep edilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinde eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresinin azami yirmi dört ay olarak belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereğince, geçici ithal edilen konteynerlerin tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde yeniden ihraç edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, söz konusu maddede, süre uzatımı taleplerinin 6 aylık sürenin bitiminden önce elektronik ortamda gerekçeli olarak giriş işleminin yapıldığı gümrük idaresine bildirileceği, gümrük idaresince yapılacak değerlendirmede mücbir sebep belgesi aranmayacağı, talebin uygun ve yerinde görülmesi halinde 6 ayı geçmemek şartıyla süre uzatımı yapılacağı ve bundan sonraki süre uzatımı taleplerinin Bölge Müdürlüklerince karşılanacağı düzenlenmiştir.

Bu itibarla, 06 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen deprem felaketi ve bu felaket sonrası konteynerlerin deprem bölgesinde ihtiyaca binaen kullanılıyor olması ve yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri birlikte değerlendirilerek, ilgide kayıtlı yazımız konusu konteynerler hariç olmak üzere, 2024 yılında süresi biten/bitecek olan geçici ithalat rejimi altındaki konteynerlere ilişkin olarak üçüncü ve dördüncü 6 aylık dönemler için 2024 yılında yapılacak süre uzatımı başvurularında ayniyet tespitinin sunulacak belgeler üzerinden yapılarak süre uzatımı yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Konteyner Ek Süre Talebi – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.