Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2024/7

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

KARAYOLU TAŞIT ARAÇLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2024/7)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 3 üncü maddede yer alan karayolu taşıt araçlarının ithalatının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaş­kanlığı Kararnamesinin 445 inci maddesi ile 31/12/2020 tarihli ve 3350 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Uygunluk Yazısına tabi eşya

MADDE 3- (1) Aşağıda gümrük tarife pozisyonları (GTP) ve tanımları belirtilen eş­yanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması halinde, gümrük beyannamelerinin tes­cilinde gümrük idarelerince, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca veya yetki verdiği kurum veya kuruluşça yapılan kontrollere istinaden fiziksel veya elektronik olarak düzenlenen Uygunluk Yazısı aranır.

GTP Eşyanın Tanımı
8701.21 Sadece sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yarı dizel)
8701.22 Hem sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu (dizel veya yarı dizel) hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8701.23 Hem kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu hem de tahrik gücü veren elektrik motorlu olanlar
8701.24 Sadece elektrik motorundan tahrikli olanlar
8701.29 Diğerleri
8701.91.10;

8701.92.10;

8701.93.10;

8701.94.10;

8701.95.10

Tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörler
87.02 10 veya daha fazla kişi taşımaya mahsus (sürücü dahil) motorlu taşıtlar
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (go-kart araçları hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
87.04 Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
87.05 Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri)
87.11 Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın), sepetler
87.16 Römorklar ve yarı römorklar; hareket ettirici tertibatı bulunmayan diğer taşıtlar; bunların aksam ve parçaları (8716.20.00.00.00; 8716.80; 8716.90 hariç)

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7) yürürlükten kal­dırılmıştır.

Atıflar

MADDE 5- (1) 31/12/2022 tarihli ve 32060 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/7)’e yapılan atıflar bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Karayolu Taşıt Araçlarının İthaline İlişkin Tebliğ 2024/7 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.