Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu Dijital Kayıt Sistemi (CARM-II)

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ottawa Ticaret Müşavirliği

06.03.2024

Sayı : E-52707093-458.02-00097418324

Konu : Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi CARM-II

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 08.03.2024 tarihli ve 94779303 sayılı yazımız.
b) 22.05.2024 tarihli ve 97097334 sayılı yazı.

Bakanlığımız Ottawa Ticaret Müşavirliğinden alman 06.03.2024 tarihli ve 94673734 sayılı yazı ilgi (a)’da kayıtlı yazımız ile iletilmişti. Bu doğrultuda, söz konusu Müşavirlikten alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tekin ÇÎTOĞLU
Bakan a.
Daire Başkanı

EK: 1 adet yazı ve ekleri.

Dağıtım:

Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ottawa Ticaret Müşavirliği

Sayı : E-53821287-458.02-00097097334

Konu : Kanada Sınır Hizmetleri Kurumunun (CBSA) Yeni Dijital Kayıt Sistemi: CARM-II

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 05.03.2024 tarihli ve E-53821287-458.02-00094673734 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımız ile Kanada’nm gümrüklerden sorumlu kurumu “Canada Border Services Agency-CBSA” tarafından yürütülecek olan ve Kanada’ya ithal edilen ticari mallara uygulanan gümrük vergileri ve ticari hizmetlere konu diğer vergilerin değerlemesi ve tahsiline ilişkin yöntemi değiştirecek bir uygulama olarak nitelendirilen “CBSA Assessment and Revenue Management-CARM” adlı dijital sistemin 13 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yürürlükte olacağı; anılan tarih itibariyle “CARM” sisteminin “CBSA”nm resmi kayıt sistemi haline geleceği ve Kanadah ithalatçılar ve ticaret zincirinde yer alan diğer ortakların yükümlü oldukları gümrük vergileri ve diğer vergileri ödemek için kullanacakları resmi platform olacağı bildirilmişti.

Öte yandan, “CBSA” tarafından yapılan 22 Mayıs 2024 tarihli bildirim ile Kanada Hükümeti’nin “CARM” dijital sisteminin uygulanması için öngörülen tarihi 21 Ekim 2024 olarak değiştirdiği; buna göre Kanada’ya gerçekleştirilen ithalat işlemlerine konu gümrük vergisi ve diğer vergilerin tahsilatında “CARM”ın 21 Ekim 2024 itibariyle resmiyet kazanarak ticaret zincirinde yer alan tüm ilgili paydaşların erişimine açık olacağı bildirilmiştir.

“CBSA” bildiriminde ayrıca, “CARM”ın 13 Mayıs 2024 itibariyle “CBSA”nın kurumsal iç kullanımına açıldığı ve dijital sisteme geçişe yönelik uyumlaştırma ve uygulamaya yönelik çalışmaların başarılı biçimde ilerlediği kaydedilmiştir.

Söz konusu bildirimde devamla, ticaret zincirinde yer alan paydaşların “CARM” dijital sistemine kayıt yaptırmaya devam ettikleri ve bugüne kadar 81 binin üzerinde kayıt işlemi yapıldığı; ticaret değeri bakımından Kanada’nm en büyük ithalatçılarının %95’inin sisteme kayıt yaptırdıkları; ilgili paydaşların anılan platforma aşağıdaki link üzerinden kayıt yaptırabilecekleri ifade edilmiştir:

https://ccp-pcc. cbsa-asfc. cloud-nuage. canada. ca/en/auth/login

Kanada’ya mal ithal eden ve Kanada’da yerleşik olan ve olmayan tüm işletmeler ile “CBSA” ile işlem gerçekleştiren ve ticaret zincirinde yer alan diğer ortakları “CARM” platformuna kayıt yaptırmak zorundadırlar. Bu çerçevede, Kanadah ithalatçılar ile Kanada’daki müşterilerine mal gönderen, gümrükleme ve ithalatla ilgili diğer prosedürlerden sorumlu “Kanada Dışındaki Yerleşik Olmayan İthalatçı (Non Resident Importer-NRI)” statüsündeki işletmelerin “CARM Müşteri Portah (CARM Client Portal)”na kayıt yaptırmaları ve “CARM” üzerinden bir ticari hesap yöneticisi görevlendirmeleri önem arz etmektedir.

CARM” platformuna Kanadalı ithalatçılar, gümrükleme şirketleri, ticaret danışmanlığı hizmeti sunan işletmeler ve mali teminat hizmeti sağlayan şirketlerin kayıt işlemleri ve süreçlerine dair bilgilere aşağıdaki link üzerinden erişim sağlanabilmektedir:

https://www. cbsa-asfc.gc. ca/services/carm-gcra/start-passer-eng.html#sl

Bu çerçevede, “CBSA” tarafından uygulanacak “CARM” dijital sistemine ilişkin yukarıda belirtilen hususların, Kanada’ya “yerleşik olmayan ithalatçı” statüsü bulunan firmalarımız, gümrük komisyoncusu ve ticari hizmetler sunan işletmelerimizin “CARM” sistemine kayıt işlemlerini gerçekleştirmeleri açısından dikkatlerine getirilmesi; ihracatçılarımızın ise partnerlik ilişkisi tesis ettikleri ithalatçı veya gümrük komisyoncusu gibi ilgili diğer paydaşlar ile süreci istişareli biçimde yakından takip etmeleri açısından ilgili tüm ihracatçılarımız, ihracatçı birlikleri, gümrük müşavirliği hizmeti sunan firmalarımız ve sektörel çatı kuruluşları ile ilgisi olabilecek diğer kurum ve kuruluşlara iletilmesinde fayda görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.

Mehmet Hakan AKGÜN
Ticaret Başmüşaviri

Dağıtım:
Gereği:
İhracat Genel Müdürlüğüne
Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Bilgi:
İthalat Genel Müdürlüğüne
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğüne
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme
Genel Müdürlüğüne
Toronto Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine
Montreal Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Kanada Sınır Hizmetleri Kurumu Dijital Kayıt Sistemi (CARM-II) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.