Kağıt İthalatında Korunma Önlemine İlişkin Karar 8651

28.06.2024 Tarihli 32586 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 8651

Ekli “Kağıt İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2024

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

KÂĞIT İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Karar, 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan soruşturma çerçevesinde alman korunma önlemine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Korunma önlemi

MADDE 2- (1) Aşağıda yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) belirtilen eşyanın ithalatında 3 yıl süreyle korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanır.

Ek Mali Yükümlülük
GTİP Eşya Tanımı 1. Dönem* 2. Dönem 3. Dönem
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı 87 ABD Doları/Ton 86 ABD Doları/Ton 85 ABD Doları/Ton
4805.19.10.00.00 İkincil elyaf (Wellenstoff)
4805.19.90.00.00 Diğerleri
4805.24.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr.veya daha az olanlar
4805.25.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar

*Korunma önleminin uygulanacağı her bir dönem, bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.

Ek mali yükümlülüğün tahsili

MADDE 3- (1) Ek mali yükümlülük gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(2) Ek mali yükümlülüğün tahsilinde, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Tarife kontenjanı

MADDE 4- (1) Ek-1’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanlarının korunma önlemi uygulamasından muaf tutulması amacıyla tarife kontenjanı açılmıştır. Tarife kontenjanı miktarı, ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönemde, Ek-2’de yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli tarife kontenjanı kapsamı eşyanın tamamı için toplam 30.624 ton olarak belirlenmiştir. Ancak, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanı 10.208 tonu geçemez.

(2) Tarife kontenjanının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar kapsamında Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer gümrük mevzuatının, gümrük vergisinin tesciline, tahakkukuna, tahsiline, geri verilmesine, takibine ve teminata bağlanmasına ilişkin usul ve şekle müteallik hükümleri, korunma önlemi olarak uygulanacak ek mali yükümlülüğün tescili, tahakkuku, tahsili, geri verilmesi, takibi ve teminata bağlanması işlemlerinde de uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar yayımı tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1: KORUNMA ÖNLEMİ KAPSAMI EŞYA

Ek Mali Yükümlülük
GTİP Eşya Tanımı 1. Dönem 2. Dönem 3. Dönem
4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu ondüle (fluting) kâğıdı 87 ABD Dolan/Ton 86 ABD Doları/Ton 85 ABD Dolan/Ton
4805.19.10.00.00 İkincil elyaf (Wellenstoff)
4805.19.90.00.00 Diğerleri
4805.24.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr.veya daha az olanlar
4805.25.00.00.00 m2 ağırlığı 150 gr. dan fazla olanlar

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Kağıt İthalatında Korunma Önlemine İlişkin Karar 8651 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.