İzinli Gönderici TIR Karnesi Volet 1 ve Volet 2 İşlemleri

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-96603261-010.05[GGM-TIR
İŞLEMLERİ]
Konu: İzinli Göndericinin TIR Karnesiyle Yaptığı
Taşımalarda Volet-1 ve Volet-2 İşlemleri

08.11.2023/90761319
DAĞITIM YERLERİNE

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) 18/10/2023 tarihli ve 11350 sayılı yazısında; Me-Tol Tur. İnş. Nak. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’nin (TUR/042/1477) izinli gönderici olarak TIR Karnesi ile yaptığı taşımalarda, çıkış gümrük idarelerince karnenin Volet-1 ve Volet-2 sayfalarının alınmadığı ve bunların taşıt sürücüsünde kaldığı belirtilmektedir.

TIR rejimi altında yapılan taşımalarda uluslararası bir teminatın kanıtı niteliğinde olan ve gümrük beyannamesi yerine geçen TIR Karnesi kullanılmakta olup, karne kapsamında eşyanın sevk edildiği gümrük idaresinde işlem görüp görmediği giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından araştırılmaktadır. TIR Karnesi takibat işlemleri; 1975 tarihli TIR Sözleşmesi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Gümrük Yönetmeliği ve Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) hükümleri doğrultusunda, giriş veya hareket gümrük idaresi tarafından TIR Karnesi’nin Volet-1 yaprakları üzerinden yürütülmektedir.

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)‘nin “Giriş gümrük idarelerinde işlem gören TIR karnelerinin Volet-1 yapraklarına ilişkin yapılacak işlemler” başlıklı 28 inci ve “Hareket gümrük idarelerinde işlem gören TIR karnelerinin Volet-1 yapraklarına ilişkin yapılacak işlemler” başlıklı 31 inci maddeleri;

TIR karnelerinin Volet-1 yaprakları, varış veya çıkış gümrük idaresindeki Volet-2 yapraklarına ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra sistemde ibra edildiğinin anlaşılması üzerine takibi gerektirir bir hususa rastlanmaması halinde arşivlenir. Takibi gerektirir bir husus bulunması halinde Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresinden talep edilir ve bu Tebliğin 42 nci maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Anılan Tebliğin 41 inci maddesi;

İşlem gören TIR karnelerinin Volet-2 yaprakları ve ekleri varış veya çıkış gümrük idaresince arşivlenir.” hükümlerini amirdir.

15.02.2022 tarihli İzinli Gönderici ve İşlemleri Yükümlü ve Memur Kılavuzunun 21. Sayfasında yer alan “TIR Karnesi Kapsamında İzinli Gönderici İşlemleri” bölümünün 6 ncı maddesinde;

“Hareket gümrük idaresince tatbik edilmeyen resmi mühür de karnedeki ilgili alana çıkış gümrük idaresi tarafından tatbik edilir ve VOLET-1 ile VOLET-2 yaprakları koparılarak TIR Karnesi sürücüsüne verilir.” denilmektedir.

İzinli göndericinin TIR Karnesi ile yaptığı taşımalarda Volet-1 tescili sistem üzerinden hareket gümrük idaresince gerçekleştirilmekte olup, bu idare tarafından TIR Karnesi’ne mühür tatbik edilmemektedir. Volet-2 tescili ve karnenin ilgili alanlarının mühürlenmesi çıkış gümrük idaresi tarafından yapıldığından, Volet-1 ve Volet-2 sayfalarının kopartılarak çıkış gümrük idaresinde arşivlenmesi ve karnenin taşıt sürücüsüne verilmesi gerekmektedir.

Bağlantınız gümrük idarelerinin konu hakkında bilgilendirilmeleri hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İzinli Gönderici TIR Karnesi Volet 1 ve Volet 2 İşlemleri yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.