İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2024/5

20.03.2024 Tarihli 32495 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/1)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, 12/1/2024 tarihli ve 32427 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/1) ile açılan soruşturma çerçevesinde İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu tarafından geçici korunma önlemi kararı alındığını duyurmak amacıyla hazırlanmıştır.

Karar

MADDE 2- (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu soruşturma sürecinde varılan tespitler ışığında Ek-1’de yer alan tabloda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu ve eşya tanımları belirtilen ürünlerin ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, 200 gün süreyle geçici önlem uygulanmasına, geçici önlemin “ton başına 200 ABD Doları” tutarında ek mali yükümlülük olarak belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri Anlaşmasının 9.1 inci maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen önlem, ilgili Cumhurbaşkanı Kararının yürürlüğe girmesiyle uygulanmaya başlar.

Ara inceleme raporu

MADDE 3- (1) Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve bulguların yer aldığı ara inceleme raporu Ek-2’de yer almaktadır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


EK

Sıra GTİP Ürün Tanımı Ek Mali Yükümlülük ($/Ton)
1 4805.11.00.00.00 Yarı kimyasal odun selülozlu odüle(fluting) kağıdı; birincil elyaf, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış rulo ve tabaka 200
2 4805.12.00.00.00 Yarı kimyasal saman selülozlu odüle(fluting) kağıdı; birincil elyaf, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış rulo ve tabaka 200
3 4805.19.10.00.00 Diğer birincil elyaf ondüle(fluting) kağıdı; wellenstoff, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış rulo ve tabaka 200
4 4805.19.90.00.00 Diğer birincil elyaf ondüle(fluting) kağıtlar ve kartonlar; wellenstoff, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış rulo ve tabaka 200
5 4805.24.00.00.00 ikincil elyaf yüzey kağıtlar ve kartonlar (testlayner); m2 <= 150gr, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka 200
6 4805.25.00.00.00 ikincil elyaf yüzey kağıtlar ve kartonlar (testlayner); m2 > 150gr, kuşe edilmemiş veya sıvanmamış, rulo veya tabaka 200

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ No 2024/5 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.