İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2024/16

17.05.2024 Tarihli 32549 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/16)

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/19) ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “granit” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasıdır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 30/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) ÇHC: Çin Halk Cumhuriyeti’ni,

b) GTP: Gümrük tarife pozisyonunu,

c) Kurul: İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunu,

ç) TGTC: İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelini,

d) Yönetmelik: 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliği,

ifade eder.

Karar

MADDE 4- (1) Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli ürünlere yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu saptanmıştır. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları içeren Bilgilendirme Raporu Ek’te yer almaktadır.

(2) Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 24/5/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Menşe Ülke GTP Eşyanın Tanımı Dampinge Karşı Önlem
Çin Halk Cumhuriyeti 6802.23

6802.93

Granit 174 ABD doları/ton

Uygulama

MADDE 5- (1) Gümrük idareleri, 4 üncü maddede GTP’si, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında karşısında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

(2) Bilgilendirme Raporunda soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan TGTC’de yer alan GTP ve 4 üncü maddede yer alan tabloda belirtilen eşya tanımıdır.

(3) Önleme tabi ürünün TGTC’de yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına engel teşkil etmez.

(4) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlem, yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kalkar.

(5) Yönetmeliğin 35 inci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca bu Tebliğ kapsamındaki önlemin sona erme tarihinden önce bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı takdirde önlem, soruşturma sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.


2024/16 SAYILI İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞE DAİR BİLGİLENDİRME RAPORU

1.     GENEL BİLGİ VE İŞLEMLER

1.1.    Kapsam ve yasal dayanak

(l)Bu rapor, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulgulan içermektedir.

1.2.    Mevcut önlem ve geçmişi

(1)     Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli 6802.23 ve 6802.93 gümrük tarife pozisyonlun (GTP) altında yer alan “granit” ürününe yönelik olarak 14/9/2006 tarihli ve 26289 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/25) ile 90 ABD dolan/ton tutarında dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2)     10/7/2012 tarihli ve 28349 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/14) ile tamamlanan birinci NGGS sonucunda dampinge karşı kesin önlem tutan/miktarı 174 ABD dolan/ton seviyesine çıkarılarak önlemin yürürlük süresi beş yıl uzatılmıştır.

(3)     Öte yandan, ÇHC menşeli “granit” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin Vietnam üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde, 17/2/2016 tarihli ve 29627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4) ile Vietnam menşeli ve/veya bu ülke çıkışlı olan eşyanın ithalatında, ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aynı tutarda (174 ABD doları/ton) dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(4)     ÇHC menşeli “granit” ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemin bu defa İran üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığı iddiası ile başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma neticesinde, 19/6/2018 tarihli ve 30453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/25) ile İran menşeli ve/veya bu ülke çıkışlı olan eşyanın ithalatında, ÇHC menşeli ithalat için yürürlükte bulunan dampinge karşı önlem ile aym tutarda (174 ABD doları/ton) dampinge karşı önlemin yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

(5)     24/5/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile tamamlanan ikinci NGGS sonucunda dampinge karşı kesin Önlemin mevcut haliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

1.3.    Soruşturma

(1)     Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 4/8/2022 tarihli ve 31913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/22) ile mevcut önlemin yürürlükte kalma süresinin sona ereceği tarih ilan edilmiştir. İlgili ürünün yerli üreticileri tarafından mevzuatta öngörülen süreler içinde, önlemin sona ermesinin damping ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasını içeren yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile NGGS açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(2)     Bu çerçevede, Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (Granitaş) ve Granitürk İnşaat Maden Nakliye Turizm Akaryakıt Kömür Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Granitürk), ÇHC menşeli “granit” ithalatına yönelik bir NGGS açılması için başvuruda bulunmuştur. Söz konusu başvuru Omsan Mermer San. ve Tic. A.Ş., İz Granit Madencilik Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Dofa Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti., Eğinka Granit Madencilik İnşaat Odun ve Nakliye San. ve Tic Ltd Şti., Kama Madencilik San. ve Tic A.Ş. ve Medmar Mad. İnş. Orm. Ür. İhr. İth. San. ve Tic. Ltd. Şti firmaları tarafindan desteklenmiştir.

(3)     Başvuru kapsamında sunulan bilgi ve belgeler, ithalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından değerlendirilmiş ve bir NGGS açılmasını haklı kılacak yeterlilikte delillerin mevcudiyetine kanaat getirilmiştir.

(4)     Bu çerçevede, 11/5/2023 tarihli ve 32187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ithalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/19) ile ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 GTP’ler altında yer alan “granit” ürünü ithalatına yönelik bir NGGS açılmıştır.

(5)     T.C. Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen NGGS tamamlanmıştır.

1.4.    Yerli üretim dalının temsil niteliği

(1)     Yönetmeliğin 18 inci maddesi uyarınca yerli üretim dalını temsil etme niteliğine sahip olan yerli üretici Granitaş ve Granitürk firmaları tarafından yapılan başvurunun, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca yerli üretim dalı adına yapıldığı anlaşılmıştır. Anılan firmalar, bu raporun ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” olarak anılacaktır.

1.5.     Soruşturma ve gözden geçirme dönemi

(1)     Mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığım tespit etmek amacıyla 1/1/2020-31/12/2022 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi; 1/1/2022-31/12/2022 arasındaki dönem ise soruşturma dönemi (SD) olarak belirlenmiştir.

1.6.     İlgili tarafların bilgilendirilmesi, dinlenmesi ve bilgilerin değerlendirilmesi

(1)     Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen ÇHC’de yerleşik üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca ÇHC’de yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilcbilmesini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliği’ne soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2)     Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan özetine ve soru formlarına nereden erişilebileceği hususunda bilgi verilmiştir,

(3)     Taraflara görüş bildirme ve soru formlarım yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre taranmıştır. Ayrıca, ilgili tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4)     Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile iş birliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(5)     Soruşturma konusu ürünün ÇHC’den ithalatım gerçekleştirdiği tespit edilen ithalatçı firmalara soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuş olup, söz konusu firmalardan bir tanesinin iş birliğinde bulunduğu kabul edilmiştir.

(6)     Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim raporu 14/3/2024 tarihinde yayımlanmıştır.

(7)     Nihai bildirim sonrasında, ilgili tarafların nihai bildirime ilişkin görüşlerini sözlü olarak da sunmalarına imkân tanımak amacıyla 26/3/2024 tarihinde kamu dinleme toplantısı yapılmıştır.

(8)     Tarafların işbu soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

1.7.     Yerinde doğrulama incelemesi

(1)     Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde, yerli üreticiler Granitürk ve Granitaş firmaları nezdinde, yerinde doğrulama incelemesi gerçekleştirilmiştir.

2.      SORUŞTURMA KONUSU ÜRÜN VE BENZER ÜRÜN

2.1.     Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

(1)     Soruşturma konusu ürün, ÇHC menşeli 6802.23 ve 6802.93 GTP’leri altında sınıflandırılan “granif’tir.

(2)     Granit, en sert doğal taşlardan birisi olup, su, güneş, donma gibi pek çok tabiat olayına karşı dayanıklılığı ve estetik bir yapıya sahip olması nedeniyle, günümüzde yapı sektöründe dış cephe kaplamada, zemin kaplamada ve mutfak ve banyo tezgâhları gibi çeşitli alanlarda kullanılmaktadır.

(3)     Granitin bu dayanıklı yapısı nedeniyle, düzgün şekilde kesilmesi ve parlatılması da diğer taşlara nazaran daha zor ve zahmetli bir işlem gerektirmektedir. Genellikle 2-3 cm kalınlığında kesilen plakalar, kullanılacağı zamana kadar plaka olarak saklanmakta ve ihtiyaca göre de ebatlandırılarak pazarlanmaktadır. 2-3 cm kalınlık söz konusu plakalar için bir kesinlik teşkil etmeyip plakanın uzunluğu ve kalınlığı ihtiyaca göre ebatlandmlabilmektedir.

(4)     Soruşturmaya kapsamında işbirliğine geldiği kabul edilmiş ithalatçı firma tarafından, ithal edilen granit ürününün pleyt ölçüleri 40-200 cm arasında ve 70-200 cm kalınlığında özel granit tablalar olduğu ve bu ürünlerin savunma sanayi, havacılık, otomotiv ve makine sektörlerinde hassas ölçüm yapmak için kullanılan 0,0001 cm yüzey hassasiyetine sahip özel ürünler olduğu belirtilerek, bu ürünlerin ülkemizde üretilen ve inşaat sektörlerinde kullanılan ürünler ile ilgisi olmadığı ifade edilmiş ve mezkur özellikteki granit ürünün Türkiye’de üreticisi bulunmadığı belirtilmiştir. Aynı firma tarafından kamu dinleme toplantısı sonrası granit için uluslararası standartların mevcut olduğu ve bazı ürünlerin milimetrenin binde biri olan mikron ölçülerine sahip olduğu bu nedenle ithal edilen granit tablaların yerli üretici tarafından üretilmediği iddiasında bulunulmuştur.

(5)     Mezkûr firmanın dile getirdiği husus, yerinde doğrulama incelemesi esnasında yerli üretim dalına sorulmuştur. Yerli üretim dalı, granit ürünün bloklar halinde çıkartıldığını, genellikle 2-3 cm kalınlığında plakalar halinde kesilerek ebatlandığını ve çoğunlukla inşaat, dekorasyon vb. sektörlerde kullanıldığını ifade etmiştir. Ek olarak, granitin uzunluk, kaimlik ve yüzey hassasiyeti gibi özelliklerinin tamamen talebe bağlı olarak yerli üretim dalı tarafından farklılaştınlabilerek üretilebileceği teyit edilmiştir.

(6)     Yapılan incelemeler neticesinde, yerli üretim dalı tarafından üretilen ürün ile soruşturma konusu ithal ürün arasında teknik ve fiziki özellikler ile ürünün temel kullanım alanları bakımından bir fark bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dah tarafından üretilen ürününün esas soruşturmada yapılan benzer ürün olarak kabul edilebileceği tespiti geçerliliğini korumaktadır.

(7)     Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün ile ilgili açıklamalar bağlayıcı nitelikte olmayıp genel içerikli ve bilgi amaçlıdır.

2.2.     Ürünün ithalinde uygulanan vergi oranları ve diğer yükümlülükler

(1)     Soruşturma konusu ürün için mer’i İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde belirlenen gümrük vergileri aşağıda yer almaktadır.

(2)     Buna göre, soruşturma konusu ürünün ÇHC menşeli olanlarının ithalinde %1,7 oranında gümrük vergisi, %20 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulanmaktadır. Soruşturma dönemi boyunca da aynı oranda gümrük vergisi uygulanırken %18 oranında KDV uygulanmıştır.

GTİP GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 GTS ÜLKELERİ 8
5 6 7
6802.23.00.00.00 0 0 1,7 0 0 0 0 1,7
6802.93.10.00.00 0 0 0 0 0 0 0 0
6802.93.90.00.00 0 0 1.7 0 0 0 0 1,7

Kaynak: 2024 yılı İthalat Rejimi Kararı

1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, Serbest Ticaret Anlaşması Ülkeleri: Arnavutluk, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Bosna-llersek, Fas, Faroe Adaları, Filistin. Gürcistan. Güney Kore, İsrail, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Malezya, Mısır Arap Cumhuriyeti, Morilyııs, Moldova, Sırbistan, Singapur Cumhuriyeti, Çili, Tunus.. 2 Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti. 3: TPS-OİC İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (PRETAS) kapsamındaki ülkeler (Bahreyn Krallığı, Bangladeş Halk Cumhuriyeti. Birleşik Arap Emirlikleri, Fas Krallığı, İran İslam Cumhuriyeti, Katar Devleti, Kuveyt Devleti. Malezya, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Umman Sultanlığı ve Ürdün Haşinli Krallığı} 4: Birleşik Arap Emirlikleri 5: En Az Gelişmiş Ülkeler.6: Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler, 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler, 8: Diğer Ülkeler

(1)     10/12/2018 tarihli ve 30621 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 9/12/2018 tarihli ve 433 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma Ek Karar kapsamında 20/4/2020 tarihine kadar 6802.23.00.00.00, 6802.93.10.00.00 ve 6802.93.90.00.00 GTİP’len için ilave gümrük vergisi oranı %10 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte 21/4/2020 tarihli ve 31106 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/4/2020 tarihli ve 2430 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararma Ek Karar kapsamında söz konusu GTİP’ler için 2020 yılında ilave gümrük vergisi oranı %30’a çıkarılmıştır. 31/12/2020 sayılı ve 31351 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 31/12/2020 tarihli ve 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında ise 2021 ve 2022 yıllan için anılan GTİP’ler altında sınıflandırılan ürünlere uygulanan ilave gümrük vergisi tekrar %10’a düşürülmüştür. 31/12/2023 tarihli ve 32416 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve 31/12/2023 tarihli ve 8044 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı ile ilave gümrük vergisi %25 olarak belirlenmiştir.

(2)     Soruşturma konusu ürünün serbest dolaşıma girişinde 22/10/2004 tarihli ve 25621 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/15) kapsamında gözetim uygulamasına tabidir. Gözetim, 6802.23 ve 6802.93 GTP’lerde yer alan granitlerin CİF kıymeti 500 ABD dolan/ton (brüt ağırlıkj’un altında olanlarının ithalatında ülke ayrımı gözetilmeksizin uygulanmaktadır,

3.     DAMPİNGİN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

3.1.     Genel açıklamalar

(1)     Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

3.2.     Dampingin devam etme ihtimali

(1)     Yönetmeliğin 40 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde, soruşturma sırasında yeniden bir damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(2)     Buna göre, ÇHC menşeli granit için esas soruşturmada CİF bedelin %102,65’i, tutar olarak da 0,27 ABD doları/kg damping marjı hesaplanmıştır.

(3)     Mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari alt yapısını teşkil eden esas soruşturma esnasında tespit edilen damping marjlarının, firmaların önlemin yürürlükten kalkması halindeki muhtemel davranışlarım yansıtacak önemli bir gösterge niteliği taşıdığı değerlendirilmektedir.

1.3.     Dampingin yeniden meydana gelmesi ihtimali

(1)     ihracatçı firmaların davranışlarını ve yeniden meydana gelmesi muhtemel olan dampingi göstermesi açısından soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kapasitesi ile fiyatları ve diğer ülkeler tarafından uygulanmakta olan önlemler ve yürütülmekte olan soruşturmalar önem arz etmektedir.

3.3.1.     Soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kapasitesi ile fiyatları

(1)     Soruşturma konusu ülkenin üretim ve ihracat kabiliyetlerine ilişkin değerlendirmede, Uluslararası Ticaret Merkezi’nin (International Trade Çenter, ITC) 6802.23 ve 6802.93 GTP’lerine ilişkin 2020-2022 yıllan ihracat verileri kullanılmıştır. Bazı ülkelerin ihracatına dair miktar verisi bulunmadığından ITC verileri çerçevesinde, soruşturma konusu üründe dünya toplam ihracat miktarı toplamına ulaşılamamıştır.

(2)     Soruşturma konusu ürünün 2020 yılında 5,6 milyar ABD dolan olarak gerçekleşen dünya ihracat değeri, 2021 yılında 5,7 milyar ABD doları, 2022 yılında 6,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3)     Söz konusu ihracatın miktar toplamlarına ulaşılamadığından, birim fiyatlar hesaplanamamıştır.

(4)     ÇHC’nin soruşturma konusu ürün toplam ihracatı miktan 2020 yılında 4,8 milyon ton, 2021 yılında 4 milyon ton ve 2022 yılında 3,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(5)     ÇHC’nin soruşturma konusu ürün toplam ihracatı değeri ise 2020 yılında 3,3 milyar ABD doları, 2021 yılında 3 milyar ABD dolan, 2022 yılında 4,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(6)     ÇHC menşeli ihracatın birim fiyatları anılan dönemde sırasıyla 679 ABD dolan/ton, 738 ABD dolan/ton ve 1.077 ABD dolan/ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

1.3.2.     Diğer Ülkeler Tarafından Uygulanmakta Olan Dampinge Karşı Önlemler

(1)     Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülkeye diğer ülkeler tarafından uygulanan dampinge karşı önlemler, ihracatçı firmaların davranışlarını ve muhtemel dampingli ithalatı göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2)     Bu çerçevede, Kanada tarafından 6802.23 GTP’si altında kayıtlı ÇHC menşeli ürünlere yönelik 12/11/2013 tarihinde CİF bedelin %120’si oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş olup anılan önlem 3/7/2019 tarihinde 5 yıl süreyle uzatılmıştır.[1]

3.4.     Dampingin devamı veya tekrarlanma ihtimaline ilişkin değerlendirme

(1)     Yapılan inceleme sonucunda;

i.    Önlemin kalkması halinde soruşturma konusu ülkenin davranışlarını göstermesi açısından önemli bir gösterge niteliğinde olan, esas soruşturmada ÇHC menşeli ürünler için CİF bedelin %102,65’i oranında ve 270 ABD dolan/ton tutarında damping marjı hesaplandığı,

ii.    Soruşturma konusu ülkenin soruşturma konusu üründe dünya ihracatında ilk sırada yer aldığı ve halihazırda fiyata duyarlı söz konusu ürünü Türkiye’ye yönlendirebileceği önemli üretim kapasitesinin ve ihracat kabiliyetinin bulunduğu,

iii. Soruşturma konusu ürüne yönelik diğer ülkeler tarafından alman dampinge karşı önlemlerin soruşturma konusu ülkenin söz konusu ürün ihracatında haksız rekabete başvurduğunu gösterdiği,

hususları birlikte değerlendirildiğinde, mer’i önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingli ithalatın devam etmesinin veya tekrar etmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmektedir.

4.     ZARARIN DEVAMI VEYA YENİDEN MEYDANA GELMESİ İHTİMALİ

4.1.     Genel açıklamalar

(1)     Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde, gözden geçirme döneminde yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarann devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu kapsamda, ithalatın mutlak ve nispi olarak gelişimi, ithalatın fiyatlarının seyri ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri değerlendirilmiştir. Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri 1/1/2020- 31/12/2022 dönemi için analiz edilmiştir.

(2)       Soruşturma konusu ürünün genel ithalatı ve soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatın incelenmesinde Ticaret Bakanlığı Karar Destek Sistemi (KDS) verileri kullanılmıştır.

4.2.     Ürünün genel ithalatının mutlak gelişimi ve fiyatları

(1)     Soruşturma konusu ürüne ilişkin genel ithalat istatistiklerine bakıldığında, ürünün 2020 yılında 150.135 ton olan ithalat miktarının, 2021 yılında 127.150 ton, 2022 yılında ise 113.422 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2)     Söz konusu ithalat değerleri sırasıyla, 52,9 milyon ABD doları, 54,9 milyon ABD doları ve 47,7 milyon ABD dolan seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(3)      Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları 2020-2022 yıllarında sırasıyla 352 ABD dolan/ton, 432 ABD dolan/ton ve 421 ABD doları/ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.

4.3.     Ürünün soruşturma konusu ülkeden ithalatının mutlak gelişimi ve fiyatları

(1)     ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ithalat miktarı, 2020 yılında 145 ton iken 2021 yılında 174 ton, 2022 yılında 218 ton olmuştur.

(2)     Söz konusu ithalat değerleri sırasıyla 2020 yılında 196 bin ABD doları iken 2021 yılında 193 bin ABD doları ve 2022 yılında 261 bin ABD dolan seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3)      Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatları 2020-2022 yıllarında sırasıyla 1.355 ABD dolan/ton, 1.109 ABD dolan/ton, 1.200 ABD dolan/ton seviyelerinde gerçekleşmiştir.

(4)      ÇHC’nin ithalat içindeki payı 2020 yılında %0,10,2021 yılında %0,14 ve 2022 yılında %0,19 olarak gerçekleşmiştir.

4.4.     Diğer ülkelerden ithalatın mutlak gelişimi ve fiyatları

(1)     Soruşturma konusu ürünün diğer ülkelerden ithalat miktarı, 2020 yılında 149.991 ton, 2021 yılında 126.976 ton, 2022 yılında ise 113.204 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2)     Söz konusu ithalat değeri sırasıyla, 52,7 milyon ABD dolan, 54,7 milyon ABD dolan ve 47,5 milyon ABD dolan seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3)      Söz konusu ithalatın ortalama birim fiyatı incelenen yıllarda 2020 yılında 352 ABD doları/ton, 2021 yılında 431 ABD doları/ton, 2022 yılında 420 ABD doları/ton seviyesinde oluşmuştur.

(4)     Diğer ülkeler menşeli ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2020 yılında %99,9,2021 yılında %99,9,2022 yılında ise %99,8 oranında gerçekleşmiştir.

4.5.     İthalatın nispi gelişimi

(1)     Önlem konusu ithalatın nispi gelişimini görebilmek için soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı bulunmuştur. Bu bağlamda, öncelikle yerli üretim dalı ile diğer yerli üreticilerin yurt içi satışları ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yıllarda toplam Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir. Yerli üretim dalının yurt içi satışlarının ve soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar paylan hesaplanmıştır. İncelenen veriler 2020 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(2)     Bu çerçevede, yurt içi tüketim endeksi, 2020 yılı 100 birim kabul edildiğinde, 2021 yılında 88 birim ve 2022 yılında 78 birim olarak gerçekleşmiştir.

(3)     ÇHC menşeli ithalatın 2020 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi 2021 yılında 137 birim, 2022 yılında 193 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(4)     Diğer ülkeler menşeli ithalatın 2020 yılında 100 birim olan pazar payı endeksi, 2021 yılında 97 birim, 2022 yılında 97 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5)     Yerli üretim dalının pazar payı endeksi ise 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 118 birim, 2022 yılında 117 birim olarak gerçekleşmiştir.

4.6.     Fiyat kırılması ve baskısı

4.6.1.     Fiyat kırılması

(1)     Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması, ithal ürünün ağırlıklı ortalama pazara giriş fiyatının Türkiye piyasasında yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermekte olup, CİF ihraç fiyatının yüzdesi olarak hesaplanmaktadır.

(2)     Fiyat kırılması hesaplanırken, ortalama CİF ithal birim fiyatının üzerine, soruşturma konusu ülkeye yönelik gözden geçirme döneminde uygulanan gümrük vergisi (%1,7) ile ilave gümrük vergisi (%10) ve %2 oranında diğer gümrükleme masrafları eklenerek ürünün Türkiye piyasasına giriş fiyatı bulunmuştur. Bulunan değer ile yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama yurt içi satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(3)     Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde oluşacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla, anılan fiyatlara dampinge karşı önlem eklenmemiştir.

(4)     Bu çerçevede, 2020-2022 döneminde ÇHC menşeli ithalatın yerli üreticinin fiyatlarını kırmadığı tespit edilmiştir.

4.6.2.     Fiyat baskısı

(1)     Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının satış fiyatları üzerindeki etkisi değerlendirilirken soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarına baskı yapıp yapmadığı incelenmiştir. Fiyat baskısı, yerli üretim dalının fiyatlarının dampingli olduğu öne sürülen ithalat sebebiyle baskı altında bulunması ve yerli üreticinin fiyatlarım makul kâr elde edecek şekilde belirleyememesi durumunu ifade etmektedir. Bu kapsamda, soruşturmaya konu ürünün gümrük vergisi, ilave gümrük vergisi ve gümrükleme masrafları dahil Türkiye pazarına ortalama giriş fiyatı ile yerli üretim dalının ağırlıklı ortalama ticari maliyetine makul bir kâr oranı (%X) eklenerek bulunan olması gereken yurt içi birim satış fiyatı karşılaştırılmıştır.

(2)     Dampinge karşı önlemlerin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde oluşacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla, anılan fiyatlara dampinge karşı önlemler eklenmemiştir.

(3)     Bu çerçevede, gözden geçirme döneminde ÇHC menşeli ithalatın yerli üreticinin fiyatlarını baskılamadığı tespit edilmiştir.

4.7.     Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

(1)     Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri, gözden geçirme dönemi olan 1/1/2020 – 31/12/2022 dönemine ait veriler esas alınarak analiz edilmiştir.

(2)     Eğilimin sağlıklı bir şekilde analiz edilebilmesi amacıyla, Türk lirası bazındaki veriler yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılması suretiyle enflasyondan arındırılarak endekslenmiştir.

(3)     Ekonomik göstergelerin değerlendirilmesinde, soruşturma konusu ürüne ait miktar incelemesinde m2 ölçü birimi kullanılmıştır.

a)     Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oram (KKO)

(1)     Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2020 yılında 100 birim olan üretim miktar endeksi, 2021 yılında 112 birim, 2022 yılında ise 107 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2)     Gözden geçirme döneminde yerli üretim dalının kapasite endeksi 2020 ve 2021 yıllan için 100 birim, 2022 yılı için 98 birim olarak gerçekleşmiş; KKO endeksi ise 2020,2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 100,112 ve 110 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

b)     Yurt içi ve yurt dışı satışlar

(1)     Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2020 yılında 100 birim olarak kabul edilen yurt içi satış miktarı endeksi 2021 yılında 103 birim olarak gerçekleşmiş, 2022 yılında 92 birim seviyesine gerilemiştir.

(2)     Yurt içi satış değeri endeksi ise 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 100 ve 92 birim olurken, 2022 yılında 72 birim seviyesinde gerçekleşmiştir,

(3)     Yerli üretim dalının yurt dışı satış miktar endeksi 2020 yılında 100 birim iken, 2021 yılında 150 birime yükselmiş, 2022 yılında 214 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4)     Yurt dışı satış değer endeksi ise 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 100 ve 77 birim olurken, 2022 yılında öl birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

e) Yurt içi fiyatlar

(1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için yurt içi birim satış fiyatı endeksinin 2020 yılında 100 birim olduğu kabul edildiğinde. 2021 yılında 89 birime düştüğü, 2022 yılında ise 78 birim seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

ç) Pazar payı

(1) Yerli üretim dalının pazar payı endeksi 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 100 ve 118 birim olurken, 2022 yılında 117 birim olarak gerçekleşmiştir.

d)     Maliyetler ve kârlılık

(1)     Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2020 yılında 100 birim olan birim sınai maliyet endeksi, 2021 yılında 98 birime, 2022 yılında ise 89 birime gerilemiştir. Faaliyet ve finansman giderleri eklenerek hesaplanan birim ticari maliyet endeksi ise 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 100 ve 96 birim olurken, 2022 yılında 89 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2)     Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için gerçekleşen ticari maliyetleri ve yurt içi satış fiyattan dikkate alınarak hesaplanan yurt içi satışlardan birim kârlılık endeksi, 2020 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2021 yılında 68 birime, 2022 yılında ise 49 birime gerilemiştir.

(3)     Yurt dışı satışlardan birim kârlılık endeksi 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 100 ve 41 birim olurken, 2022 yılında 15 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(4)     Yerli üretim dalının toplam satışlarından birim kârlılığı 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 66 birime düşmüş, 2022 yılında 46 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

e)     Stoklar

(1)      Yerli üretim dalının dönem sonu stok miktarı 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 148 birime yükselmiş, 2022 yılında 246 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

f)     İstihdam

(1)      Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi sayısı endeksi 2020 ve 2021 yıllarında sırasıyla 100 ve 115 birim olurken, 2022 yılında 116 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

g)     Ücretler

(1)      Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan bir işçinin aylık brüt ücretinin endeksi 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 88 birime, 2022 yılında 45 birime gerilemiştir.

ğ) Verimlilik

(2)      Soruşturma konusu ürün üretiminde çalışan işçi başına düşen üretim miktarını gösteren verimlilik endeksi 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 98 birime düşmüş, 2022 yılında 92 birim olarak gerçekleşmiştir.

h)      Nakit akışı

(1)      Soruşturma konusu üründe yerli üretim dalının soruşturma konusu ürüne ilişkin amortisman ve kârlılık değerleri dikkate alınarak hesaplanan nakit akış endeksi 2020 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2021 yılında 139 birime yükselmiş, 2022 yılında ise 96 birime gerilemiştir.

i)      Büyüme

(1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklüğü 2020 yılında 100 birim. 2021 yılında 147 birim. 2022 yılında 112 birim olarak gerçekleşmiştir.

i)      Sermaye arttırma yeteneği

(1)     Yerli üretim dalının öz sermaye endeksi 2020 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2021 yılında 145 birime yükselmiş, 2022 yılında ise 94 birim olarak gerçekleşmiştir.

j)      Yatırımları arttırma yeteneği

(1)      Yerli üretim dalının gözden geçirme döneminde tevsi yatırımları 2020 yılında 100 birim, 2021 yılında 441 birim, 2022 yılında 706 birim olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde yenileme yatırımları endeksi ise 2021 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde, 2022 yılında 506 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2)     Yerli üretim dalının yatırımlarının geri dönüş oranı (dönem karı/öz sermaye) 2020 yılında 100 birim. 2021 yılında 167 birim, 2022 yılında 153 birim seviyesinde gerçekleşmiştir.

4.8,      Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

(1)      Yerli üretim daimin ekonomik göstergeleri İncelendiğinde, yerli üretim dalının üretim miktarı, yurtdışı satışları, kapasite kullanım oranı ve istihdam gibi ekonomik göstergelerinde olumlu bir seyir olduğu görülmektedir.

(2)     Buna karşılık, 2022 yılında yurt içi satış miktarında baz yıl olan 2020 yılma göre düşüş olduğu gözlemlenmektedir.

(3)     Yerli üretimin pazar payının 2020 yılından 2022 yılına %17 oranında arttığı görülmekle birlikte, satışlardan toplanı kârlılığının ve birim karlılığın azaldığı, verimlilik, dönem sonu stoklar, ürün nakit akışı, stok çevrim hızı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalar yaşandığı tespit edilmiştir.

4.9,     Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesine ilişkin değerlendirme

(1)     Zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin yukarıdaki bilgiler çerçevesinde;

i.    Soruşturma konusu ülkedeki üretici/ihracatçıların Türkiye pazarına erişim konusunda bir sıkıntı yaşamadıkları bilinmekte olup granit ürününün girdi olarak kullanıldığı dekorasyon ve inşaat sektörünün büyüklüğü dikkate alındığında Türkiye pazarının soruşturma konusu ülkenin üreticileri için önem arz ettiği değerlendirilmektedir.

ii.    Mevcut önleme rağmen ÇHC menşeli ithalatın gözden geçirme döneminde artış gösterdiği, ithal birim fiyatlarında düşüş olduğu görülmektedir.

iii.    Soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın 2020-2022 yıllarında yerli üretim dalının fiyatlarım kırmadığı ve baskılamadığı tespit edilmiştir

iv.    Soruşturma konusu ülkenin pazar payının önlemin varlığına rağmen gözden geçirme döneminde önemli oranda arttığı ancak ithalatın mutlak olarak düşük seviyelerde olduğu görülmektedir.

v.    Yerli üretim dalının yurtiçi satış miktarı düşerken, stok miktar endeksinde %146 oranında artış görülmüştür.

(2)     Tüm bu hususlar birlikte dikkate alındığında, zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu düşünülmektedir.

5. SONUÇ

(1)     Yürütülen soruşturma esnasında elde edilen bilgi ve bulgular çerçevesinde, önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yemden meydana gelmesinin muhtemel olduğu değerlendirilmiştir.

(2)     Bu çerçevede, soruşturma neticesinde ulaşılan tespitleri değerlendiren Kurulun kararı ile 24/5/2018 tarihli ve 30430 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2018/19) ile yürürlükte olan dampinge karşı önlemin, Yönetmeliğin 42 nci maddesi çerçevesinde aşağıdaki tabloda gösterilen biçimde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

Menşe Ülke GTP Eşyanın Tanımı Dampinge Karşı Önlem
Çin Halk Cumhuriyeti 6802.23

6802.93

Granit 174 ABD doları/ton

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ 2024/16 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.