İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi KDV İndirimi Hakkı Hk – 2

İTHALATTA GÖZETİM VE KORUNMA ÖNLEMİ KAPSAMINDA  KDV İNDİRİM HAKKININ KALDIRILMASI

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846) (24.11.2023 t. 32379 s. R.G.) ile İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla  ve  İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük vergisi ve/veya ek mali mükellefiyetler, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında ilgili mevzuat kapsamında uygulanan dampinge karşı vergi ve telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dâhil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla, ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı kaldırılmıştır.

Söz konusu karara , 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (28.12.2023 t.,32413 s. R.G.) ile  geçici 1 inci madde hükmü eklenmiştir.

Madde hükmüne bakıldığında görüleceği üzere, karar hükümlerinin uygulanmaması için üç temel şartında birlikte gerçekleşmesi  gerekmektedir.

Birinci  şart;  24/11/2023 tarihinden önce; yani 23.11.2023 tarihinde veya   öncesinde  ithalat bedelinin  ödenmesi gerektiğidir.

İkinci şart; ithalat bedellerinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiğinin tevsik edilmesi(belge ile doğrulanması) gerektiğidir.

Üçüncü şart ise,  malların en geç 1/4/2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ithal edilmesi gerektiğidir.

Bir örnek ile açıklamak gerekirse;

A tedarikçisinden/ihracatçısından toplam  kıymeti 300.000 €  olan eşya ithal edebilmek için,  10.10.2023 tarihinde 100.000 €  29.11.2023 tarihinde ise 200.000 € bankacılık kanalıyla gönderilmiştir.

Eşyanın 03.01.2024 tarihinde serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescil edildiğini ve 300.000 € gümrük kıymetindeki eşyanın aynı tarihte ithal edildiğini varsayalım.

Bu durumda; eşya ithal bedelinin 100.000 €’ luk kısmı, 24.11.2023 tarihinden önce 10.10.2023 tarihinde  yurt dışına transfer edildiğinden birinci şart gerçekleşmiş, eşya ithalat bedeli banka kanalıyla transfer edildiğinden ikinci şart gerçekleşmiş ve  eşya 01.04.2024 tarihinden önce ithal edildiğinden üçüncü şart da gerçekleşmiştir. Geçici 1 inci maddede sayılan üç şartın da tamamı gerçekleşmiştir.

Bu durumda;  eşyanın ithal bedelinin 100.000 € kısmı için, 7846 sayılı Karar uygulanmayacak,  başka bir ifade ile 100.000 € kısım için, Karar kapsamına giren eşya için  geçici madde de aranan şartların gerçekleşmesi nedeniyle  ödenen KDV  indirime tabi tutulabilecektir.

Verilen örnekte; toplam 300.000 € gümrük kıymetindeki eşyanın 200.000 € ’luk kısmı ise, 29.11.2023 tarihinde bankacılık kanalıyla ihracatçıya transfer edilmekle birlikte, geçici maddede aranan  şartlardan, 24/11/2023 tarihinden önce; yani 23.11.2023 (bu tarih dâhil)  öncesinde  ithalat bedelinin bankacılık sistemi üzerinden ödendiğinin tevsik(belge ile doğrulanması) edilmesi şartı gerçekleşmemiştir.

Bu durumda; eşyanın ithal bedelinin  200.000 €  kısmı için, 7846 sayılı Karar uygulanacak, başka bir ifade ile eşya ithal bedelinin 200.000 € kısmı için, karar kapsamında olan eşya için ödenen KDV indirime tabi tutulamayacaktır.

Sefa Yayla
E.Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Sektörel Bakış

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi KDV İndirimi Hakkı Hk – 2 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.