İthalat Denetimleri Süreçleri Hakkında Duyuru

İthalat Denetimleri Süreçleri Hakkında Duyuru

06 Mart 2024

* 2024 yılında yürürlüğe giren İthalatta Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri fiili denetim başlıklı maddesi: “Fiili denetime yönlendirilen ürünler için tebliğlerin ekinde belirtilen belgeler, başvuru günü dâhil yirmi iş günü içerisinde elektronik ortamda TAREKS’e yüklenir ve TAREKS’te talep edilmesi halinde sistem tarafından ilave süre verilir. İlgili belgelerin sisteme süresi içerisinde yüklenmemesi halinde başvuru olumsuz olarak sonuçlanır.” hükmünü amirdir.

İthalatçı firmaların antrepo değişikliği gerekçesiyle başvuru iptal talepleri; yapılan fiili denetimin tamamlanmasının ardından, ürünlerin güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla değerlendirilecektir. Değişikliğe konu başvurular denetimin tamamlanmasını müteakip ilgili denetim birimince iptal edilerek doğru bilgilerle yeni bir başvuru yapılmasına izin verilecektir. Ancak, başvuru yapılan Ürün Güvenliği ve Denetimi Servisleri yetki alanı dışında bulunan antrepo veya gümrüklü saha değişikliği olması halinde, olası suiistimallerin önlenmesi amacıyla başvurunun durumuna göre ilave belge talep edilecektir ve/veya test uygulamasına yönlendirilecektir.

İlk başvurunun yapıldığı ilgili denetim birimine bilgi verilmeden gerçekleştirilen antrepo ve gümrüklü saha değişikliklerinde firmalara yaptırımlar uygulanacaktır.

* Bilindiği üzere, 2024/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında birçok ürün grubu ithalat denetimine tabi tutulmakta ve anılan tebliğler kapsamı ürünlerin ithalat denetimiyle ilgili tüm işlemler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden Bakanlığımız adına Bölge Müdürlüklerimiz ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenmektedir.

Fiili denetime yönlendirilen başvurularda gümrüklü sahada yapılan denetim/numune alımı esnasında denetime eşlik eden kişiler, ithalatçı adına ilgili işlemleri yapmaya yetkili olduğunu gösterir vekâletnameyi sunmakla yükümlüdür. Vekâletname sunulmayan durumlarda denetim işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

* İthalatta ürün güvenliği denetimleri; 14/9/2022 tarihli ve 6038 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayandırılarak ve her sene güncellenerek yayımlanan 2024/1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bahse konu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülmektedir. Söz konusu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebilmektedir.

Bilindiği üzere, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun 4 ncü Maddesi “Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması gerekir.” hükmünü 6 ncı maddesi ise “Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya gönderilen dilekçelerden;

a) Belli bir konuyu ihtiva etmeyenler,
b) Yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili olanlar,
c) 4 üncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımayanlar,
İncelenemezler.”
hükmünü amirdir.

Yukarıda bahsedilen mezkûr Tebliğler çerçevesinde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından resmi yazıyla Bakanlığımız ilgili birimlerine yapılan tüm başvurularda yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerince gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlar Dönmek İçin Tıklayınız.

İthalat Denetimleri Süreçleri Hakkında Duyuru yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.