İlk Kez İbraz Edilen Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgeleri Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-16934678-180.99-
Konu : İlk Kez İbraz Edilen Elektronik Menşe ve
Dolaşım Belgelerine İlişkin İşlemler

20.10.2023 / 90156647
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin (Tebliğ) 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında “Belgeleri elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin isimleri, Bakanlık resmî internet sitesinden duyurulur.”

denilmekte olup, Genel Müdürlüğümüze ulaşan bilgiler esas alınarak söz konusu ülkeler ve ilgili belgelerin isimleri bir liste halinde Bakanlığımız resmî internet sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Öte yandan, bilhassa menşe şahadetnamelerine ilişkin olarak uluslararası hukukta bağlayıcı bir düzenleme olmaması nedeniyle, yabancı idarelerin belgeleri elektronik ortamda düzenlemeye başladıklarına dair
Bakanlığımıza bildirimde bulunmadığı durumlar olabilmektedir.

Genel Müdürlüğümüze ulaşan çeşitli başvurulardan, Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilen listede yer almamasına rağmen elektronik ortamda düzenlenmiş bir menşe/dolaşım belgesi ibraz edildiğinde, gümrük müdürlüklerince doğrudan ek tahakkuk ve ceza kararlarının düzenlendiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda izah edildiği üzere; bahse konu aykırılığın mükellefin yanıltıcı beyanı yerine ihracatçı ülkenin Bakanlığımızı bilgilendirmemiş olmasından kaynaklanması da muhtemel görülmektedir.

Bu itibarla, herhangi bir mağduriyet veya kamu zararına yol açılmaması bakımından, Bakanlığımız internet sitesinde yer almadığı halde elektronik ortamda düzenlendiği anlaşılan bir menşe/dolaşım belgesinin ibraz edilmesi durumunda;

1. Söz konusu belgenin ilgili mevzuatı uyarınca sonradan kontrolünün yapılması,

2. Sonradan kontrol sonucunun olumsuz olması halinde, Tebliğ’in 14 üncü maddesine göre işlem tesis edilmesi,

3. Belgenin düzenlendiği ülke yetkili idaresinden, bahsedilen belgenin ülkelerinde elektronik ortamda düzenlenmeye başladığı yönünde bir yanıt alınması halinde ise durumun ivedilikle Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi,

4. Konuya ilişkin Genel Müdürlüğümüzce yapılacak incelemenin ardından ilgili Bölge Müdürlüğüne verilecek talimat doğrultusunda sonradan kontrol sürecinin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim

Atilla BASTIRMACI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Gereği: Bilgi:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine Gümrükler Genel
Müdürlüğüne

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

İlk Kez İbraz Edilen Elektronik Menşe ve Dolaşım Belgeleri Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.