İhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Yönetmeliği 09.03.2024

09.03.2024 Tarihli 32484 Sayılı Resmi Gazete

YÖNETMELİK

Ticaret Bakanlığından:

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ VE İHRACATÇI BİRLİKLERİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/9/2009 tarihli ve 27338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Sınavı,” ibaresi “sınavı veya Bakanlığın olumlu görüşü ile belirlenecek kurum vasıtasıyla TİM tarafından yapılacak yazılı kurum sınavını,” ibaresi şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “on beşini” ibaresi “yirmisini” şeklinde, “on beş” ibaresi “yirmi” şeklinde ve “yirmi” ibareleri “otuz” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasında yer alan “İlgili yönetmelik çerçevesinde yapılacak” ibaresinden sonra gelen “idari personel” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin on birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “otuz” ibaresi “otuz beş” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Genel sekreterlikte en az 1 yıl çalışmış personel; talebi halinde, birliklerde ilgili birliğin yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşü sonrasında nakil olunacak birlik yönetim kurulunun kararı ile; TİM’de ise TİM ile ilgili birliğin yönetim kurulu kararları çerçevesinde sağlanan muvafakat ile nakledilebilir. Nakil olan personel tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yeni görevine başlamak zorundadır. Aynı il sınırları içerisinde yapılan nakillerde bu süre 1 gündür.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “üç” ibaresi “on” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan “yapılabilir” ibaresi “yapılır” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“i) (a) ve (b) bentlerinde sayılan yardımların verilmesine ilişkin koşullar TİM tarafından belirlenir.”

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözleşmeli” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve özel hizmet sözleşmeli” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin on dokuzuncu fıkrasında yer alan “ile ödenmeyen performans primleri” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

İhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Yönetmeliği 09.03.2024 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.