İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Karar 2000/248

26.03.2000 Tarihli 24001 Sayılı Resmi Gazete

 Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 2000/248

Ekli “İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe ko­nulması; Yüksek Planlama Kurulu’nun 15/2/2000 tarihli ve 2000/2 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun değişik 1 inci maddesi ile 28/7/1967 tarihli ve 933 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/2/2000 tarihinde kararlaştırılmıştır.

İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

Madde 1 — 22/12/1995 tarihli ve 95/7623 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu Karar’ı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.


95/7623 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın 6 ncı maddesinin eski hali;

Uygulanacak Müeyyideler
Madde 6- A) İhracatçıların;
I) İhracat mevzuatı çerçevesinde istenilecek bilgi ve belgeleri vermekten kaçınmaları,
II) Alıcılarına karşı taahhütlerini haksız olarak yerine getirmemeleri,
III) İhracat işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı beyanname doldurmaları veya resmi kuruluşlara yanıltıcı beyanda bulunmaları,
IV) İhracatla ilgili belgelerde tahrifat yapmaları
hallerinde;
a) Firmanın uyarılması,
b) Miktar kısıtlamasına tabi malların ihracında verilen tahsislerin iptali veya 1 yıl süreyle tahsis yapılmaması,
c) İşlenen fiilin ağırlığına göre firmanın 3 ay ila 3 yıl süreyle ihracattan men edilmesi
müeyyidelerinden biri veya birkaçı uygulanabilir.

B) (Mülga: RG-24.12.1997-23210-BKK-97/10308) {tooltip}{end-texte} Eski hali; B) Uluslararası Gözetim Şirketlerinin faaliyet alanları ile ilgili olarak yukarıdaki (A) fıkrasında sayılan fiillerden herhangi birini işlemeleri veya gerçeğe ve mevzuata aykırı ya da faaliyet alanları dışında rapor düzenlemeleri hallerinde;
a) Firmanın uyarılması,
b) 3 ay ila 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,
c) Statünün geri alınması
müeyyidelerinden biri veya birkaçı uygulanabilir. {end-tooltip}

C) Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri ve ticari kiralama yoluyla ihracat yapanlar ile uluslararası fuar ve sergi organizatörü firmalara, ihracat mevzuatı hükümlerine aykırı hareket etmeleri halinde;

a) Uyarma,
b) 3 ay ila 3 yıl süreyle faaliyetten men edilmesi,

müeyyidelerinden biri veya her ikisi uygulanabilir.

Uygulanan müeyyidelerden “firmanın uyarılması” dışındakiler Resmi Gazete’de yayımlanır.

İhracat Rejimi Kararında Değişiklik Karar 2000/248 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.