Hücre Kültürleri Hakkında Yazı – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-17474625-162.01
Konu : Hücre Kültürleri

06.02.2024 / 93626160
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden muhtelif talebin incelenmesi neticesinde, 29.03.2022 tarihli ve 31793 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi) Seri No: 4‘ün Ek’inin 30.02 tarife pozisyonuna ilişkin açıklama notlarının “(E) Teşhis Kitleri” başlıklı kısmının yerine, Türk Gümrük Tarife Cetveli kapsamında yürürlükte bulunan değişikliklerle yeknesaklığının temini bakımından, uygulamada aşağıdaki metnin dikkate alınmasının gerektiği anlaşılmıştır:

“(E) Hücre kültürleri (değiştirilmiş olsun ya da olmasın)

Hücre kültürleri, genellikle doğal ortamlarının dışında, kontrollü koşullar altında büyütülen hücrelerdir. Bu bağlamda hücre kültürleri, çok hücreli organizmalardan, özellikle insan veya hayvan hücrelerinden türetilen hücre kültürlerini ifade eder. Mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) 3002.49 alt pozisyonunda sınıflandırılır.

Hücre tedavisi ürünleri, hücrelerin manipülasyonu yoluyla modifiye edilmiş ve hastaya enjeksiyon, aşılama veya implantasyonu amaçlanan hücresel materyaldir.

Hücre tedavisinin çok sayıda hastalıkta uygulamaları vardır. Bunlardan en önemlileri sinir sistemi hastalıkları ve kanserdir. Diğer uygulama alanları, diğerleri meyanında, kalp bozuklukları (miyokard enfarktüsü ve kalp yetmezliği), şeker hastalığı, kemik ve eklem hastalıkları, genetik bozukluklar, deri ve yumuşak doku yaralarını da içerir.

Hücre tedavisi ürünleri, hematopoietik, mezenkimal, embriyonik ve göbek kordon kanından elde edilenler gibi kök hücreleri ve kök hücreden türetilmiş ürünleri, kanser aşıları ve dendritik hücre aşıları, aktive edilmiş T veya B lenfositleri, monositler ve değiştirilmiş veya değiştirilmemiş kanser hücreleri, allojeneik pankreatik adacık hücreleri, kıkırdak onarımı için kondrositler, keratinositler, fibroblastlar ve hepatositler gibi immünoterapileri kapsar.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Tarık MAVİLİ
Bakan a.
Daire Başkanı

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Hücre Kültürleri Hakkında Yazı – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.