Gümrük Yönetmeliği Satış Sözleşme Örneği

SATIŞ SÖZLEŞMESİNE EK VERİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu “Veri Güvenliğini sağlama ve gizlilik sözleşmesi” 20 Nisan 2024 tarih, 32523 sayılı resmi gazetede yayınlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 9.cu maddesinin 8. ve dokuzuncu fıkralarına uygun ve tarafların iradelerine uygun olarak tanzim edilmiştir.

TARAFLAR

A-HİZMET ALAN

Unvan:

Adresi:

Vergi Dairesi :

Vergi No:

KEP/E Tebligat

Adresi:

TEL:

Faks:

E-posta:

(İşbu sözleşmede “ŞİRKET” olarak anılacaktır.)

B-HİZMET SAĞLAYAN/ VEREN UZMAN EKİP VEYA HİZMET SAĞLAYICI:

Unvan:

Adresi:

Vergi Dairesi :

Vergi No:

KEP/E Tebligat

Adresi:

Tel:

Faks:

E-Posta:

(İşbu sözleşmede “HİZMET SAĞLAYICI” olarak anılacaktır).

SÖZLEŞMENİN KONUSU

Gümrük İdarelerinde ŞİRKET’in dolaylı temsilci sıfatı ile hareket ederken HİZMET SAĞLAYICI’nın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına imkan sunan yazılım hizmetinden faydalanılmasında veri güvenliğinin sağlanması hakkında tarafların hak ve yükümlüklerinin düzenlenmesidir.

TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

1. HİZMET SAĞLAYICI, ŞİRKET’in Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında dolaylı temsil yolu ile hizmet veren sıfatına haiz olduğunu, dolaylı temsilci sıfatındaki ŞİRKET’in dolaylı temsil faaliyeti kapsamında gümrük veri tabanına HİZMET SAĞLAYICI’nın hazırladığı program üzerinden bilgisayar veri işleme tekniği ile beyanda bulunduğunu bilmektedir.

Taraflar arasında sözleşmesinin kurulmasından önce veya sözleşme süresi boyunca bu ticari ilişkinin kurulmasına ve devamına yönelik olarak yürütülecek görüşmeler esnasında ŞİRKET tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya açıklanabilecek ve/veya ŞİRKET’e ait olup da HİZMET SAĞLAYICI tarafından herhangi bir suretle vakıf olunacak ve aşağıda tanımlanmış bulunan Gizli Bilgilerin korunmasına için kendi sorumluluğu çerçevesinde her türlü tedbiri alacağını, sunulan hizmet kapsamında bilgi ve sırları üçüncü kişilere açıklamayacağını ve koruyacağını, bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak geliştirdiği uygulamalarda verilerin güvenliği

için her türlü tedbiri alacağını beyan ve taahhüt eder.

2. Gizli Bilgi terimi, işbu Sözleşme’nin akdedilmesinden önce veya sonra ŞİRKET’in şahsi, özel, bilimsel, idari, hukuki, mali, teknik, ticari veya diğer her türlü işleri ve faaliyetleri ile ilgili olarak Müşteri tarafından HİZMET SAĞLAYICI’ya sağlanan ve/veya ifşa edilen bilgiler ile ŞİRKET’e, doğrudan veya dolaylı olarak ortağı bulunduğu şirketlere, ortaklarına ilişkin yazılı, sözlü, görsel, elektronik ve sair bir ortamda bulunabilen ve “gizli” ibaresi taşıyan ve taşımayan tüm bilgiler ve taraflar arasında yürütülen her türlü görüşme ve müzakerelere ilişkin tüm bilgi, kayıt ve doküman anlamındadır.

3. HİZMET SAĞLAYICI, ŞİRKET’in onay ve rızası olmadan, ŞİRKET’in bilişim sisteminden veri almayacak, çekmeyecek hiçbir şekilde kopyalamayacak, çoğaltmayacak, yaymayacak ve dağıtmayacaktır.

4. HİZMET SAĞLAYICI’nın bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla beyanda bulunulmasına yönelik olarak geliştirdiği uygulamalar ile ilgili verdiği hizmeti iki türlü olabilir;

a. Uygulamaların ŞİRKET sunucularında yüklü olmadığı durumda;

i. Uygulamaların    HİZMET SAĞLAYICI’nın kendi ve/veya kendi yönetimindeki

sunucularından erişilmesi durumunda; bu yöntemle alınan hizmette tüm sorumluluk HİZMET SAĞLAYICI’ya ait olup verilerin güvenliğini ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

ii. Uygulamanın sadece ŞİRKET ve veya ŞİRKET’in yetki verdiği üçüncü kişi veya taraflarca yönetilip erişilebildiği sunucularda yüklü olması durumda, ŞİRKET veri güvenliği ve gizliliği ile ilgili tüm tedbirleri almak veya kendi yetki verdiği kişilerce aldırmakla yükümlüdür.

b. Uygulamaların ŞİRKET sunucularında yüklü olduğu durumda;

i.   Uygulamanın sadece ŞİRKET sunucularında yüklü olması durumunda da SERVİS SAĞLAYICI uygulamaların veri güvenliği ve gizliğiyle ilgili önemleri almalıdır. ŞİRKET sunucu veya sunucularındaki verilerin HİZMET SAĞLAYICI’nın erişimi veya yönetimindeki bir sunucuya yedekleme yapmasını talep etmedikçe verinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaktan ŞİRKET sorumludur, bunula birlikte;

1. HİZMET SAĞLAYICI’nın verdiği hizmet süresince ŞİRKET’e verdiği destek, kurulum, vb. sebeplerce ŞİRKET sunucu veya ŞİRKET’e ait bilgisayar sistemlerine uzaktan bağlantı yöntemleriyle (RDP, teamviewer, alpemix, anydesk, vb. uygulamalarla erişilmesi durumunda) elde edilen veya edilebilecek verilerin güvenliği ve gizliliğiyle ilgili HİZMET SAĞLAYICI sorumludur.

2. HİZMET SAĞLAYICI, ŞİRKET sunucusuna web üzerinden göndereceği mevzuat/gümrük/uygulama güncelleme paketleri kapsamında, sadece ŞİRKET sunucusuna veri yükleme yapılacağını ve bu işlemler sırasında ŞİRKET’in yetki, bilgi veya onayı olmaksızın veri çekmeyeceğini kesin surette kabul ve taahhüt eder. Aksi durumların tespiti halinde, ortaya çıkan her türlü zararın karşılayacağını kabul eder.

5. İşbu sözleşme tarihinden önce veya sonra HİZMET SAĞLAYICI, sözleşmenin devam edip etmemesine bakılmaksızın; veri işlemesine aracılık ettiği tüm bilgilerin “Gizli Bilgi” olduğunu bilmekte ve kabul etmektedir. Bu kapsamda HİZMET SAĞLAYICI;

(a) Veri Güvenliğini sağlayacak Gizli Bilgi’yi gizli tutacak ve üçüncü şahıslara açıklamayacak başka bir amaçla kullanmayacak ve Çalışan ve Temsilcileri’nin de Gizli Bilgi’yi gizli tutmasını ve üçüncü şahıslara açıklamamasını temin edecektir;

(b) Çalışan ve Temsilcileri’ne Gizli Bilgi’yi sadece bilgiyi bilmeleri gerektiği kadar açıklayacak ve başka şahıslara ifşasını engelleyecektir;

(c) Çalışan ve Temsilcileri’ne işbu Sözleşme’deki gizlilik ile ilgili yükümlülükleri hakkında bilgi verecek ve Temsilcileri’nin işbu Sözleşme’yi ihlal edecek şekilde Gizli Bilgiyi açıklaması veya kullanmasından veya diğer icraatlarından ya da eylemde bulunmamalarından dolayı sorumlu olacaktır;

(d) Çalışan ve Temsilcileri’nden, kendilerine ait bilgiyi korumak için gösterdikleri özenin aynısını Gizli Bilgi için de göstermelerini isteyecektir;

(e) Sözleşme herhangi bir nedenle devam etmeyecek olursa ve ŞİRKET’in isteği doğrultusunda, kendilerine yazılı olarak veya elektronik ortamda ifşa edilen Gizli Bilgi’yi (tüm kopyaları ile birlikte) derhal imha edecektir; HİZMET SAĞLAYICI veya Temsilcileri tarafından yapılan ve zilyetliklerinde veya kontrollerinde bulunan Gizli Bilgi’ye ilişkin analizleri, tutanakları veya diğer notları imha edecek ve İşbirliği’ne ilişkin Gizli Bilgi’yi zilyetliklerinde bulunan bilgisayar ve diğer aletlerden kontrol ederek derhal silecektir. Şu kadar ki kanun, mahkeme veya idari merci kararı veya denetim yükümlülükleri nedeniyle saklanması gereken Gizli Bilgi’nin kopyalarını Taraflar muhafaza edebilecektir.

6. HİZMET SAĞLAYICI Taraf ve Temsilcileri’nin işbu Sözleşme’nin imzalanmasıyla birlikte yürürlüğe girecek olan yükümlülükleri sözleşmenin herhangi bir nedenle feshedilmesi ve/veya tamamlanmasından sonra da on (10) yıl süre ile devam edecektir.

7. Kanun, bir mahkeme kararı veya herhangi bir idari merci veya devlet makamı kararının gerektirmesi nedeniyle, HİZMET SAĞLAYICI’nın İşbirliği’ni ve/veya Gizli Bilgi’nin herhangi bir kısmını açıklaması gerekir ise, HİZMET SAĞLAYICI, yasal olarak izin verildiği ölçüde, (a) herhangi bir açıklama yapmadan önce ŞİRKET’in böyle bir yasal gereklilik konusunda derhal bilgilendirecektir, (b) bu gerekliliği engellemek veya içeriğini daraltmak amacıyla gerekli işlemleri yapabilmesi için ŞİRKET’e olanak verecek ve danışacaktır, ve (c) ŞİRKET’e açıklanacak bilginin içeriği ve zamanlaması konusunda danışacaktır. Bu durumda, açıklanan Gizli Bilgi, HİZMET SAĞLAYICI’nın açıklamak mecburiyetinde olduğu bilgi ile sınırlı olacaktır.

8. ŞİRKET veya temsilcilerince, HİZMET SAĞLAYICI’ya verilen Gizli Bilgi, ŞİRKET’in mülkiyetinde olup, mülkiyetinde kalmaya devam edecektir. Sözleşme’ de yer alan hiçbir hüküm HİZMET SAĞLAYICI’ya veya Temsilcileri’ne Gizli Bilgi’ye ilişkin olarak herhangi bir lisans veya hak verildiği anlamına gelmeyecektir.

9. ŞİRKET ya da onun adına hareket eden başka bir şahıs HİZMET SAĞLAYICI’ya veya diğer herhangi bir üçüncü şahsa karşı HİZMET SAĞLAYICI’nın Gizli Bilgi’yi kullanımı veya analizinden dolayı sorumlu olmayacaktır.

10. ŞİRKET’in sahip olduğu diğer yasal haklar veya kanuni yollarına halel gelmeksizin, HİZMET SAĞLAYICI, Sözleşme’nin ihlali halinde tazminatın yeterli bir çözüm olmayacağını ve ŞİRKET’in işbu Sözleşme’nin ihlali, ihtimali veya fiilen ihlali halinde ihtiyati tedbir yoluna başvurma hakkı olduğunu kabul etmektedir. Bu Sözleşme’ de yer alan hiçbir hüküm, ŞİRKET’in Sözleşme’nin ihlali, ihtimali veya fiili ihlal nedeniyle kanunen veya sözleşmeden dolayı sahip olduğu maddi tazminat talep hakkı dahil diğer yasal yollara başvurma hakkını ortadan kaldırdığı şeklinde yorumlanamaz.

11. Taraflar’dan birinin, işbu Sözleşme’de yer alan bir haktan feragat etmesi ya da Taraflar’dan birinin işbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir hakkın, taahhüdün, hükmün veya mutabakatın bir kere veya bir kereden fazla ihlaline ilişkin olarak feragatte bulunması: (i) söz konusu Taraf’ın işbu Sözleşme’de yer alan diğer herhangi bir haktan da feragat ettiği veya işbu Sözleşme’de yer alan başka bir hakkın, taahhüdün, hükmün veya mutabakatın sair ihlallerine ilişkin olarak da feragatte bulunduğu veya (ii) söz konusu Taraf’ın ilgili hak veya ihlale ilişkin olarak sürekli feragatte bulunduğu anlamına gelmez. İşbu Sözleşme’de yer alan bütün haklar, taahhütler, yükümlülükler ve mutabakatlar, kümülatif nitelikte olacak ve bunlardan hiçbiri, Taraflar’dan birinin başka bir hakkı, taahhüdü, yükümlülüğü veya mutabakatını sınırlandırmayacaktır.

12. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. Sözleşme ile ilgili ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklarda İstanbul Çağlayan mahkeme ve icra daireleri yetkili olacaktır.

13. İşbu Sözleşme uyarınca yapılması gereken tüm ihtar, ihbar ve bildirimler, elden teslim edildiği, iadeli taahhütlü posta veya KEP aracılığı ile Tarafların sözleşmede belirtilen tebligat adreslerine gönderildiği takdirde usulüne uygun olarak yapılmış sayılır. Türk Ticaret Kanunu Madde 18/III hükümleri saklıdır.

İşbu sözleşme taraflarca müzakere edilip, dört sayfa ve iki nüsha olarak tarafların arzusuna uygun yazıldığı görülüp anlaşılması, her bir maddesi dikkatlice okunup kabul edilmek suretiyle imzalanmış birer sureti taraflara verilerek imza tarihinde yürürlüğe girmiştir.

…. /…. / 2024

HİZMET SAĞLAYICI TEMSİLCİSİ/ İMZA YETKİLİSİ

Ad Soyad:

Kaşe – İmza

ŞİRKET TEMSİLCİSİ/İMZA YETKİLİSİ

Ad Soyad:

Kaşe – İmza

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Yönetmeliği Satış Sözleşme Örneği yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.