Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması 7999

28.12.2023 Tarihli 32413 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7999

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 131 inci, maddesi gereğince karar verilmiştir.

27 Aralık 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 19 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) 20 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerindeki süreler tamamlanmadan önce başvurulması kaydıyla süre bitimini müteakip aynı alt bentlerdeki süreler yeniden verilir. Bu haktan yeniden faydalanılabilmesi için yurt dışı yerleşiklik şartının yeniden sağlanması gerekir.”

MADDE 2- Aynı Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin;

a) (3) numaralı alt bendinde yer alan “emeklilerin” ibaresi “yurt dışından emeklilerin” şeklinde,

b) (6) numaralı alt bendinde yer alan “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği” ibaresi “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması 7999 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.