Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 11)

13.12.2023 Tarihli 32398 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO:10)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ULUSLARARASI ANLAŞMALAR) (SERİ NO:11)

MADDE 1- 11/4/2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) 24/4/2023 tarihli ve 32170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe,

s) 24/6/2023 tarihli ve 32231 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe,

ş) 23/7/2023 tarihli ve 32257 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğe,”

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiş, (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“5) Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında bir onaylanmış ihracatçı tarafından eşyanın anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan, muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, ilgili ürünlerin teşhislerini mümkün kılmayı yeterli ayrıntıda tanımlayan, fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerinde Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin EK-IV’ünde yer alan örneğe uygun olarak yapılan beyanı,”

“j) Menşe ispat belgeleri: Eşyanın tercihli menşeini gösteren ve ihracatçı tarafından 3 üncü maddede belirtilen mevzuat ile belirlenen şekle uygun olarak düzenlenen EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerini, İran Menşe İspat Belgesini, Malezya Menşe Belgesini, D-8 Menşe İspat Belgesini, TR-AZ Menşe İspat Belgesini, TPS-OIC Menşe İspat Belgesini, menşe beyanlarını, fatura beyanlarını, EUR-MED Fatura Beyanlarını, tedarikçi beyanlarını, Form A Menşe Belgelerini, TR-UAE Menşe İspat Belgelerini, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerini,”

“u) TR-UAE Menşe İspat Belgesi: Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanacak eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere düzenlenen, muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, gerekli kontroller yapıldıktan sonra gümrük müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan ve bir örneği Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan belgeyi,

ü) TUR-PAK Menşe İspat Belgesi: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması kapsamında tercihli rejimden faydalanacak eşyanın tercihli menşeini ispat etmek üzere düzenlenen, muhteviyatı eşyanın anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren, gerekli kontroller yapıldıktan sonra gümrük müdürlüklerince vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan ve bir örneği Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliğin Ek-III’ünde yer alan belgeyi,

v) Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri: 10/9/2020 tarihli ve 31240 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği kapsamındaki tespit işlemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Bakanlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kişi ortağı gümrük müşavirini,”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonradan verilen ve/veya ikinci nüsha A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 nolu, EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin, İran Menşe İspat Belgelerinin, Malezya Menşe Belgelerinin 7 nolu, D-8 Menşe İspat Belgelerinin, TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin ve TR-UAE Menşe İspat Belgelerinin 6 nolu ve TR-AZ Menşe İspat Belgelerinin 5 nolu “Gözlemler” başlıklı kutusunda “Sonradan Verilmiştir” ve/veya “İkinci Nüshadır” ibarelerinin ilgili karar ve yönetmeliklerle belirlenen şekilde yer alması gerekir. Bu husus, belgenin ibraz edildiği gümrük müdürlüğü tarafından da kontrol edilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sonradan verilen ve/veya ikinci nüsha olarak düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 nolu, EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin, İran Menşe İspat Belgelerinin, Malezya Menşe Belgelerinin 7 nolu, D-8 Menşe İspat Belgelerinin, TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin ve TR-UAE Menşe İspat Belgelerinin 6 nolu, TR-AZ Menşe İspat Belgesinin 5 nolu “Gözlemler” başlıklı kutusunda ve Form A Menşe Belgelerinin 4 no.lu kutusunda yer alması gereken “Sonradan Verilmiştir” ve/veya “İkinci Nüshadır” ibarelerinin ilgili karar ve yönetmeliklerle belirlenen şekilde olması gerekir.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ilgili kurum ve kuruluşlar ile” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Gümrük müdürlükleri, doğruluğundan ve kurallara uygunluğundan şüphelenmeleri halinde veya sondaj usulüyle, ithalat sırasında kendilerine ibraz edilen A.TR Dolaşım Belgelerini, menşe ispat belgelerini ve menşe şahadetnamelerini, ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen, sonradan kontrol gerekçelerini de belirtmek suretiyle bağlı bulundukları Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirir.”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İthalat gerçekleştikten sonra yapılan kontrol ve denetimlerde doğruluğundan şüphe duyulması veya sondaj usulüne başvurulması halinde, A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri sonradan kontrolünün yapılmasını teminen sonradan kontrol gerekçeleri de belirtilmek suretiyle Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından ihracatçı ülke yetkili idaresine gönderilir ve alınacak cevaba göre işlem yapılır.

(2) İthalat gerçekleştikten sonra, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı başta olmak üzere, Bakanlık merkez ve taşra birimleri tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde doğruluğundan şüphe duyulan A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnameleri, kontrol talebinde bulunan müfettiş/birim tarafından ihracatçı ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen gümrük müdürlüğünün bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilir ve ihracatçı ülke yetkili idaresinden alınacak cevaba göre işlem yapılır.

(3) Sonradan kontrol talep tarihi itibarıyla Ek-1’de yer alan tabloda gösterilen belge saklama süreleri sona eren A.TR Dolaşım Belgeleri, menşe ispat belgeleri ve menşe şahadetnamelerine ilişkin olarak mahkeme kararı, Cumhuriyet Savcılığı kararı, mücbir sebep veya beklenmeyen hal bulunmadığı takdirde sonradan kontrol talebinde bulunulamaz.”

“(7) İhracatçı ülke tarafından sonradan verilen, ikinci nüsha olarak düzenlenen veya basitleştirilmiş usulde düzenlenmiş olan A.TR Dolaşım Belgelerinin 8 nolu, EUR.1/EUR-MED Dolaşım Belgelerinin, İran Menşe İspat Belgelerinin, Malezya Menşe Belgelerinin 7 nolu, D-8 Menşe İspat Belgelerinin, TPS-OIC Menşe İspat Belgelerinin, TUR-PAK Menşe İspat Belgelerinin ve TR-UAE Menşe İspat Belgelerinin 6 nolu ve TR-AZ Menşe İspat Belgelerinin 5 no.lu “Gözlemler” başlıklı kutusunda ve Form A Menşe Belgelerinin 4 nolu kutusunda yer alması gereken “Sonradan Verilmiştir”, “İkinci Nüshadır”, “Basitleştirilmiş İşlem” ve benzeri ibarelerin yer almaması veya ilgili karar veya yönetmeliklerle belirlenen ifadeler ile uyuşmaması veya bu ifadelerin yanlışlıkla birbiri yerine kullanılmış olması hallerinde belgeler teknik nedenlerle reddedilmez. Bu şekilde düzenlenmiş belgelerin sonradan kontrolü talep edilir ve ihracatçı ülkeden alınacak sonradan kontrol sonucuna göre işlem yapılır.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “(c) bendi” ibaresi “(c) bendinin (1) numaralı alt bendi” şeklinde değiştirilmiştir.

“c) Serbest dolaşımda/menşeli olmayan bir eşya için ihracatçı/ihracatçı ülke yetkili makamları tarafından sehven düzenlendiğinin ve/veya onaylandığının bildirilmesi ve bildirimde, A.TR Dolaşım Belgesinin veya menşe ispat belgelerinin eksik, kusurlu veya yanıltıcı bilgi, belge ya da veriye dayanılarak düzenlenip düzenlenmediği ve/veya onaylanıp onaylanmadığı hususlarının açıkça belirtilmemiş olması durumunda, söz konusu hususların açıklığa kavuşturulması için ihracatçı ülke yetkili makamlarına bir kez daha sonradan kontrol talebi gönderilir. Yapılan ikinci sorgu sonucunda;

1) A.TR Dolaşım Belgesinin veya menşe ispat belgelerinin ihracatçı tarafından sunulan eksik, kusurlu veya yanıltıcı bilgi, belge ya da veriye dayanılarak onaylandığının veya ihracatçı tarafından sehven düzenlediğinin anlaşılması halinde alınan teminatın gümrük mevzuatında öngörülen usuller dâhilinde Hazineye irat kaydedilmesi, teminat alınmamış ise 4458 sayılı Kanundaki zamanaşımı hükümleri dikkate alınarak fark vergilerin tahakkuk ettirilmesi, söz konusu aykırılığın ithalatçı tarafından bilindiğinin tespit edilememesi halinde herhangi bir cezai müeyyide uygulanmaması ancak söz konusu aykırılığın ithalatçı tarafından bilindiğinin tespit edilmesi halinde ise 5607 sayılı Kanun ile 5237 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, vergi farkının yanı sıra 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca cezanın tatbik edilmesi,

2) A.TR Dolaşım Belgesinin veya ilgili ülke makamlarınca onaylanan menşe ispat belgelerinin ihracatçı tarafından sunulan eksik, kusurlu veya yanıltıcı bilgi, belge ya da veriye dayanılarak onaylanmadığı ve yükümlünün, gümrük mevzuatının gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinde tüm özeni gösterdiğini ispat edebildiği durumlarda 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tercihli tarife uygulanması nedeniyle tahakkuk ettirilmeyen vergilerin sonradan istenmemesi,”

“(3) Mevzuatta aksine bir hüküm olmaması veya gümrük idaresince tespit edilen başkaca bir husus bulunmaması şartıyla, 4458 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre vergiler kesinleşinceye kadar ilgili ülke makamlarından sonradan kontrol talebine cevap alınması durumunda, söz konusu cevap doğrultusunda işlem yapılır.

(4) Ek-1’de yer alan sonradan kontrol süreleri dâhilinde olmakla birlikte, eşyaya dair vergilerin tahsiliyle ilgili zamanaşımı sürelerinin dolması durumunda;

a) Cevap alınamayan A.TR Dolaşım Belgesi, menşe ispat belgesi veya menşe şahadetnamesine yönelik sonradan kontrol taleplerine ilişkin olarak; teminat alınmış ise iade edilir, alınmamış ise fark vergiler tahakkuk ettirilmez ve ceza tatbik edilmez.

b) İhracatçı ülke yetkili makamlarından yanıt alınması ve yanıtta ilgili A.TR Dolaşım Belgesi, menşe ispat belgesi veya menşe şahadetnamesinin sahte ve/veya tahrifatlı olduğunun belirtilmesi halinde, söz konusu aykırılık nedeniyle tahakkuk ettirilememiş olan gümrük vergilerinin 4458 sayılı Kanunun 197 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında zamanaşımı daha uzun olan bir fiile ilişkin olduğunun anlaşılması ve 5607 sayılı Kanun ve diğer ceza kanunları uyarınca mahkemeye intikal ettirilmiş ve bu fiil nedeniyle ceza davası açılmış olması kaydıyla, fark vergiler tahakkuk ettirilir ve 4458 sayılı Kanunun 234 üncü maddesi uyarınca ceza tatbik edilir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğe 14 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin re’sen iptali

MADDE 14/A- (1) A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerinin, belgeyi vize eden ihracatçı ülke yetkili idaresi tarafından herhangi bir sonradan kontrol talebine dayanmaksızın re’sen iptal edildiğinin yazılı olarak iletildiği durumlarda 4458 sayılı Kanunun 198 inci maddesinin dördüncü fıkrası uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye altıncı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut yedinci fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Sonradan kontrol talebine konu olan belgenin üzerindeki kaşenin ilgili gümrük müdürlüğüne ait olduğunun ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda, gümrük müdürlüklerince,

a) A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinde eşyanın serbest dolaşım statüsüne,

b) Menşe ispat belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinde, eşyanın menşeine,

ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler, söz konusu A.TR Dolaşım Belgesini/menşe ispat belgesini onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilerek kontrol edilir. Eşyanın serbest dolaşım statüsüne/menşeine ilişkin yapılan incelemeler eşyanın fatura bedeline göre gümrük idaresi tarafından, yetkilendirilmiş gümrük müşavirince hazırlanacak tespit raporu aracılığıyla veya doğrudan sonuçlandırılır. İlgili bilgi ve belgelerin gümrük müdürlüğüne iletilmesinde, sonradan kontrol sonucunun Ek-1’de yer alan süre içinde talepte bulunan ülkeye bildirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulur.

(3) İkinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinin uygulanması bakımından; eşyanın ilgili karar ve yönetmelik hükümleri uyarınca serbest dolaşımda bulunduğuna veya menşeli kabul edilip edilemeyeceğine ilişkin olarak;

a) Sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerinin her biri ayrı ayrı ele alınarak, belgeye ilişkin ihracat beyannamesinin 22 no.lu hanesindeki fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşması durumunda yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanacak tespit raporu ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince düzenlenen tespit raporuna dayanılarak oluşturulacak sonradan kontrol sonucu, varsa ithalatçı ülke gümrük idaresince sorulan hususlar ve ilgili gümrük müdürlüğünün sonradan kontrol sonucuna ilişkin görüşüyle birlikte, ithalatçı ülke gümrük idaresine bildirilmek üzere, ilgili gümrük müdürlüğü tarafından bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilir.

b) Sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerinin her biri ayrı ayrı ele alındığında, belgeye ilişkin ihracat beyannamesinin 22 nolu hanesindeki fatura bedelinin 10.000 ABD Dolarını aşmaması halinde; firmanın tercihine bağlı olarak (a) bendi uyarınca işlem tesis edilir veya sunulan bilgi ve belgeler esas alınarak ilgisine göre serbest dolaşım ya da menşe statüsüne dair tespit ilgili gümrük müdürlüğünce yapılır.

c) Bir sonradan kontrol talep yazısı kapsamı A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerinin aynı tür belgeler olduğu, aynı firma adına düzenlendiği ve aynı eşyaya ilişkin olduğunun anlaşılması halinde; (a) bendinin uygulanması amacıyla, söz konusu talep kapsamı A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe ispat belgelerine ilişkin olarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından yalnızca bir adet tespit raporu düzenlenebilir.”

“(6) Sonradan kontrolü talep edilen ihracatta düzenlenen menşe şahadetnameleri ve Form A Menşe Belgeleri ilgili gümrük müdürlüğünce belgeyi düzenleyen kuruluşa gönderilir. Belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından kendi kayıtlarının incelenmesi ve sonradan kontrol talebinin mahiyetine bağlı olarak eşyanın menşe statüsünün tespiti amacıyla ilgili firmadan istenecek tevsik edici bilgi ve belgeler esas alınarak gerçekleştirilen kontrollerin ardından oluşturulacak sonradan kontrol sonucu ilgili gümrük müdürlüğüne, bir yazıyla bildirilir. Belgeyi düzenleyen kuruluştan alınan sonradan kontrol sonucu, ilgili gümrük müdürlüğü tarafından talepte bulunan ülkeye bildirilmek üzere bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilir.”

“(7) Yalnızca biçimsel nedenlerle (kaşenin okunaksızlığı, vize tarihinin hatalı veya eksik olması, idareye ait kaşeden farklı bir kaşenin kullanılması ve benzeri) sonradan kontrolü talep edilen A.TR Dolaşım Belgeleri ve menşe ispat belgelerine ilişkin olarak; talepte bulunan idareye iletilecek açıklamalarla birlikte, dördüncü ve beşinci fıkra hükümlerine uygun olarak ilgili gümrük müdürlüğünce doldurulan belge, bağlı olduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletilir.”

“(8) Üçüncü ve yedinci fıkralarda belirtildiği üzere gümrük müdürlüğünden alınan tespit sonucu, ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünce değerlendirilir. Bu değerlendirmede öncelikle, sonradan kontrol talebinde bulunan gümrük idaresince sorulan hususlara cevap verilip verilmediği dikkate alınır.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17- (1) Tedarikçi beyanlarının sonradan kontrolü kapsamında ihracatın yapıldığı ülkedeki ithalatçıdan veya gümrük idaresinden gelen INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine ilişkin talep üzerine, ihracatın gerçekleştirildiği gümrük müdürlüğünce ilgili tedarikçi beyanını düzenleyen firmadan yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından hazırlanacak bir tespit raporunun ibraz edilmesi istenir. Yetkilendirilmiş gümrük müşavirince, eşyanın ilgili karar ve yönetmeliklerde belirtilen menşe kriterlerini sağlayıp sağlamadığı bir tespit raporuna bağlanır ve süresi içinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulur.

(2) İlgili gümrük müdürlüğü, tespit raporu sonuçları doğrultusunda INF4 Bilgi Formunu vize ederek yurt dışı gümrük idaresine iletilmek üzere, talebin mahiyetine göre ilgili firmaya veya bağlı bulunduğu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne iletir.

(3) Birinci fıkra hükümlerinin uygulanması bakımından, ihracatın yapıldığı ülkenin Avrupa Birliği üyesi bir ülke olması halinde; menşe ispat belgesinin başka bir Avrupa Birliği üyesi ülkede düzenlenmek istenmesi nedeniyle ihracatın yapıldığı ülkeden farklı bir Avrupa Birliği üyesi ülkeden alınan INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine ilişkin talepler de ilgili mevzuat çerçevesinde sonuçlandırılır.”

MADDE 12- Aynı Tebliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20- (1) 4458 sayılı Kanun ve dış ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen eşya için A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu olduğu ancak bu eşyanın ithaline ilişkin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadığı hallerde, ihracatı ve yatırımları teşvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak kaydıyla eşyanın serbest dolaşımda olduğunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile eşyanın muhasebe kayıtlarının bulunduğu envanter defteri kayıtları esas alınarak yetkilendirilmiş gümrük müşaviri tarafından düzenlenecek olan eşyanın serbest dolaşım statüsünü haiz olduğuna ilişkin raporun ibraz edilmesi kaydıyla Bakanlıkça yetki verilmiş kişi/kurum/kuruluşlar tarafından A.TR Dolaşım Belgesinin onaylanması ve gümrük müdürlüklerince vize edilmesi yönündeki talepler karşılanır.”

MADDE 13- Aynı Tebliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14- Bu Tebliğ 11/10/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 11) yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.