Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) Ek

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 4)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 15)

MADDE 1- 1/8/2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinde yer alan “21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi” ibaresi “Yönetmeliğin 238/A maddesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle ile aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak, ortak transit rejiminde bireysel teminat olarak nakit TL veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından kabul edilen dövizlerin kullanılmasına izin verilmez.”

“(6) Bu Tebliğ kapsamındaki kapsamlı teminat mektupları, elektronik teminat sistemine dahil olan bankalar tarafından elektronik olarak verilebilir. Elektronik kapsamlı teminata ilişkin işlemler, Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuza göre gerçekleştirilir. Transit rejiminde elektronik kapsamlı teminatların kabulü, izlenmesi ve iptaline ilişkin usul ve esaslar, Bakanlıkça belirlenir.”

MADDE 3- Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “teminat mektubunun bir fotokopisini saklar ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“a) Kapsamlı teminat için Bakanlığın kurumsal internet sayfasında yayımlanan kılavuzda yer alan tabloya göre başvuru sahibinin şirket merkezinin ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ilin karşısında yer alan gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri; teminattan vazgeçme için Gümrükler Genel Müdürlüğü,”

“Kapsamlı teminat izninin iptali veya askıya alınması durumunda, gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğünce, Gümrükler Genel Müdürlüğüne bilgi verilir.”

MADDE 4- Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Transit işlemlerinde;

a) Bireysel teminat mektubu ek-1 ve ek-2’de,

b) Kapsamlı teminat mektubu ek-3 ve ek-4’te,

c) Kapsamlı teminat sertifikası ek-5’te,

ç) Teminattan vazgeçme sertifikası ek-7’de,

yer alan örneğe uygun olur. Elektronik ortamda düzenlenen teminat mektupları için 4 üncü maddenin altıncı fıkrası çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dikkate alınır. Ulusal transit rejiminde, kapsamlı teminat ve teminattan vazgeçme sertifikası düzenlenmez.”

MADDE 5- Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Talep edilmesi halinde, ortak transit rejiminde kağıt usulde işlem yapıldığında kapsamlı teminatın kanıtı olarak kullanılmak üzere, TC31-Kapsamlı Teminat Sertifikası adedine,”

MADDE 6- Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibareleri “beş” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin dördüncü fıkrasına “ilgili sertifika aslı” ibaresinden önce gelmek üzere “varsa” ibaresi eklenmiştir.

“(1) Kapsamlı teminat izin başvurusunun teminat gümrük idaresince kabul edildiğinin izin sahibine bildirilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde, referans tutar üzerinden hesaplanan teminat tutarını kapsayan 6 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun olarak düzenlenen teminat mektubu, doğrudan kefil tarafından teminat gümrük idaresine sunulur. Söz konusu sürenin geçirilmesi durumunda teminat gümrük idaresi başvuru belgelerinin yenilenmesini isteyebilir. Teminat mektubunun kağıt ortamda sunulması durumunda banka teyit yazısı aranır.

(2) Birinci fıkra uyarınca teminat gümrük idaresine sunulan teminat mektubunun usulüne uygun olarak düzenlendiğinin tespit edilmesini müteakip teminat gümrük idaresince, teminatın sisteme tanımlanması üzerine her bir teminat mektubu için sistem tarafından teminat referans numarası (GRN) üretilir. Talep edilmesi halinde, ortak transit rejiminde, GRN’yi içeren ek-5’te yer alan sertifika başvuru sahibine iletilir (Birinci Düzey Kapsamlı Teminat Kullanıcısı).”

MADDE 7- Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Kapsamlı teminat izni çerçevesinde, 6 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun olarak teminat gümrük idaresine sunulan her teminat mektubu karşılığında bir referans tutar belirlenir.”

MADDE 8- Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “2 milyon” ibaresi “on milyon” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının (b) bendinde yer alan “üç yıl” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve başvuru yılına ait son geçici vergi dönemi” ibaresi eklenmiş, dördüncü fıkrasında yer alan “kayda alındığı tarih” ibaresi “kayda alındığı ayın ilk günü” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan “kayda alındığı tarih” ibaresi “kayda alındığı ayın ilk günü” şeklinde, altıncı fıkrasında yer alan “kayda alındığı tarih” ibaresi “kayda alındığı ayın ilk günü” şeklinde ve sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Talep edilmesi halinde, ortak transit rejiminde kağıt usulde işlem yapıldığında teminattan vazgeçme izninin kanıtı olarak kullanılmak üzere TC33-Teminattan Vazgeçme Sertifikası adedine,”

“Üçüncü fıkranın (b) bendinde belirtilen koşulların sağlanamaması durumunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşlarınca düzenlenen ve bir yıl süreyle geçerli olan derecelendirme raporunda izin sahibinin derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyede olduğunun gösterilmesi halinde, başvuru sahibine ikinci düzey kapsamlı teminat kullanıcısı olma hakkı tanınır. Derecelendirme raporunun geçerlilik süresinin dolmasından önce yenilenmemesi ya da yeni sunulan derecelendirme raporunda belirtilen notun yatırım yapılabilir seviyenin altında olması durumunda, ilgili kapsamlı teminat düzeyi birinci düzeye düşürülür.”

“(8) Teminattan vazgeçme izninin verilmesi durumunda, ek-7’de yer alan sertifika başvuru sahibine iletilir. İzin sahibinin, beşinci fıkra uyarınca ilgili GRN için sistemde tanımlanmış olan tutardan yararlandırılmasına devam edilerek ilgili teminat mektubu 13 üncü madde hükümleri çerçevesinde iade edilir.”

MADDE 9- Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Dökme eşyada eksiklik veya fazlalığın eşyanın tabiatı icabı 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 131 inci maddesinde belirtilen oranlarda olduğunun anlaşılması halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı yapılmayarak işlemler tespit edilen miktar üzerinden sonuçlandırılır. Eksiklik veya fazlalık takibatı gerektiren durumlar için takibat ve varsa cezaî işlem, eksiklik veya fazlalığın tamamı için değil, bu oranları aşan kısmı için uygulanır.”

MADDE 10- Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvurularına ilişkin geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sisteme tanımlanmış olan en az iki milyon TL tutarındaki kapsamlı teminat mektupları için yapılacak kapsamlı teminatta indirim ve teminattan vazgeçme başvurularında, 11 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü uygulanmaz.”

MADDE 11- Aynı Tebliğin ek-1’ine ve ek-3’üne “Türkiye Cumhuriyeti,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “Ukrayna,” ibareleri, ek-5’ine ve ek-7’sine “TÜRKİYE,” ibarelerinden sonra gelmek üzere “UKRAYNA,” ibareleri eklenmiş, ek-9’u ekteki şekilde değiştirilmiş ve ek-6’sı, ek-8’i ve ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 13- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 4) Ek yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.