Genelge 2018/2 – Uçak Bakım Onarım Parçaları İhracatı

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-142
Konu: Uçak Bakım Onarım Parçaları İhracatında Kolaylaştırma

GENELGE
(2018/2)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, hava aracı bakım onarım sektöründe faaliyette bulunan firmaların yurtdışındaki havalimanı istasyonlarında arıza yapan uçaklar için bakım onarım sözleşmesi kapsamı, önceden planlanamayan, gerek çalışma saatleri içinde gerekse dışında yapılması zorunlu olan eşya sevkiyatlarına ilişkin işlemlerin kolaylaştırılması konusunda taleplerinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Gümrük Kanunu’nun 71 inci maddesi hükümleri uyarınca gümrük idarelerinin, basitleştirilmiş usulle beyanda bulunulmasına izin vermesi mümkündür. Bu çerçevede, ihracat rejiminde beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesine ilişkin usul ve esaslar Gümrük Yönetmeliği’nin 156 ncı maddesinde belirlenmiştir. Ayrıca, aynı Kanun’un 150 nci maddesinin 4 üncü fıkrası hükmü çerçevesinde Bakanlığımız, gerektiğinde ihraç eşyasının cinsine, niteliklerine ve ihracatın özelliğine göre ihracatın daha kolay yapılmasını sağlayacak usul ve esasları belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Bu kapsamda, ülkemizin uçak bakım sektöründe uluslararası arenada rekabet gücünü arttırması açısından, uçaklarda acil kullanılma zorunluluğu bulunan ve makinelerin tamirinde vazgeçilmez nitelikte olduğu belirlenen yedek parça ve gerekli aletlerin çok acil olarak son anda tarifeli uçaklar ile yurt dışına gönderilmesi gereken durumlarda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından uçak bakım ve/veya onarım hizmeti vermeye yetkilendirilen firmaların talebi halinde, söz konusu firmaların depo, bakım onarım hangar veya atölyelerinin bulunduğu havalimanlarının bağlı olduğu Gümrük Müdürlüklerinden gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde, aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

1. Söz konusu eşyanın cinsi, ticari tanımı, GTİP ve miktarı ile yüklendiği uçağa ilişkin bilgileri içeren ve bu Genelge’nin Ek 1’inde yer alan Hava Taşıtlarında Bakım ve Onarım İçin Kullanılacak ve Acil Gönderilecek Eşya Teslim Listesinin bir nüshasının Gümrük Yönetmeliğinin 10/E Numaralı ekinde bulunan Havayolu Beyan Formuna eklenerek gümrük idaresine ibrazı kaydıyla eşya çıkışına izin verilecektir. Havayolu Beyan Formunun elektronik ortamda düzenlenmesi halinde söz konusu Eşya Teslim Listesinin de elektronik olarak düzenlenmesi yönünde gerekli uyumlaştırmalar yapılacaktır.

2. Bir gün içerisinde yapılan ihracat işlemlerine ilişkin söz konusu listelerin birer nüshası eşyanın çıkışının gerçekleştirildiğine dair Havayolu Beyan Formu fotokopileri ile birlikte takip eden ikinci iş gününün mesai saati bitiminden önce ihracatın yapıldığı gümrük idaresine teslim edilecektir. Teslim edilen listeler idarede bu amaçla açılacak deftere her yılbaşından itibaren müteselsil numara ve tarih verilerek kaydedilecektir.

3. Yukarıda belirtildiği şekilde çıkışına izin verilen söz konusu eşya teslim listelerine kayıtlı eşyaya ilişkin tamamlayıcı beyan, eşyanın ihraç edildiği gümrük idaresinde en geç eşya çıkışını izleyen ayın ilk üç işgünü içinde BİLGE sisteminin “Detaylı Beyan Modülü”nde EX rejim türü altında beyanname açılmak suretiyle yapılacaktır. Teslimlere ilişkin Hava Taşıtlarında Bakım ve Onarım İçin Kullanılacak ve Acil Gönderilecek Eşya Teslim Listeleri ve ticari faturalar bu beyannameye eklenecektir. Beyanname ekinde yer alacak söz konusu listelerin kayıt numara ve tarihleri beyannamenin 44 numaralı bölümüne kaydedilecektir. Söz konusu beyannamede basitleştirilmiş usul kodu olarak “BS 2 (Referans Tarihi ile Basitleştirilmiş Usul)” kodu seçilecektir. BS 2 basitleştirilmiş usul kodu seçildiğinde Birlik Onay Numarası ve Birlik Kriptosu alanları zorunlu alan olmamakla birlikte, tamamlayıcı beyana konu eşyanın ihracatında bu bilgiler açısından herhangi bir istisna bulunmadığından söz konusu ihracat için bu bilgilerin girilmesi gerektiği tabiidir. Bu bilgilerin girilmesi hususunda beyanın yapıldığı gümrük idaresi gerekli tedbirleri alır.

İhracata ilişkin olarak bilgisayar sisteminde yapılacak tamamlayıcı beyana ait gümrük beyannamesinin gümrük idaresince teslim alınmasından sonra ilgili muayene memuru ya da beyanın kontrolü ile görevlendirilen memur tarafından beyannameye ilişkin işlemler tamamlanacaktır.

4. BİLGE Sisteminde, yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde tescil edilen tamamlayıcı beyan “tutanak” ile kapatılacaktır. Tutanakla kapatma esnasında “Referans Tarihi” olarak Gümrük Yönetmeliği’nin 416 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen tarih kaydedilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri.

EK 1

HAVA TAŞITLARINDA BAKIM VE ONARIM İÇİN KULLANILACAK VE ACİL GÖNDERİLECEK EŞYA TESLİM LİSTESİ

Gümrük İdaresi Adı:

Kayıt No:

Kayıt Tarihi :

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

Unvanı:
Adresi:
Vergi Dairesi: 
Vergi Sicil No:

 

2. İHRACATA İLİŞKİN BİLGİLER :

a) Taşımaya İlişkin Bilgiler

Sefer No:

Hareket Saati:

b) Eşyaya İlişkin Bilgiler

Sıra
No:
Alıcı
Ünvan
ve
Adresi
Teslim
Edilen
Eşyanın
GTİP’i
Teslim
Edilen
Eşyanın
Cinsi
Teslim Edilen
Eşyanın Ticari
Tanımı
Kap
Adedi
Teslim Edilen
Eşyanın Miktarı
Fatura
Tarih/
Sayısı

 

Yukarıda belirtilen teslimatlar ………………………. Havalimanı’nda ………/………/…………. Tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Satıcı Firma Yetkilisinin

Adı Soyadı, Unvanı, İmzası:

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Genelge 2018/2 – Uçak Bakım Onarım Parçaları İhracatı yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.