Geçici İthalat Rejimi Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-72093537-134
Konu: Geçici İthalat Rejimi

22.01.2024 / 93186898
DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, geçici ithalat rejimi kapsamında ülkemize getirilen bazı eşyanın rejim hak sahiplerince mevzuata aykırı olarak kendi kullanımları haricinde başka firmalara kiralandığı veya kullandırıldığı bilgisi alınmıştır.

Bilindiği üzere, geçici ithalat rejimi 4458 sayılı Gümrük Kanununun 128 ila 134 üncü maddelerinde düzenlenmiş olup, rejimin uygulanabileceği durumlar ve özel şartlar 2009/15481 sayılı Karar eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar ile düzenlenmiştir.

Gümrük Kanununun 130 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; 131 inci madde uyarınca tespit edilecek özel süreler saklı kalmak üzere, eşyanın geçici ithalat rejimi altında kalma süresinin azami yirmidört ay olarak belirleneceği, bununla birlikte, gümrük idarelerinin ilgili kişinin de kabul etmesiyle daha kısa süreler saptayabileceğini hüküm altına almıştır.

Anılan Karar’ın 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında, geçici ithalat rejimi kapsamındaki eşyanın kiralanamayacağı, ödünç verilemeyeceği, bir başkasının kullanımına bırakılamayacağı ve satılamayacağı düzenlenmiş olup, geçici ithal eşyasının belirtilen işlemlere konu edilmesi halinde rejim ihlali söz konusu olmakta ve Kanunun 238 inci maddesi uyarınca cezai işlem uygulanması gerekmektedir.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliğinin 381 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları:

“(1) Geçici ithaline izin verilen eşya, rejim altında kaldığı süre içinde giriş ayniyetine ve tahsis amacına uygun olarak tahsis edildiği yerde kullanılmak zorundadır.”

“(3) Gümrük idareleri rejim süresi içerisinde değişik aralıklarla eşyanın tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını denetleme hakkına sahiptir.” hükmüne amirdir.

Diğer taraftan, BİLGE Sisteminde geçici ithalat izinleri ve beyannameleri üzerinden yapılan incelemede; rejim hak sahibinin belli bir sürede yapılacak bir proje veya faaliyetinde kendi kullanımına mahsus olarak kullanılmak üzere geçici olarak ithal edilen eşyaya ilişkin verilen geçici ithal izinlerinin, yürütülecek proje veya faaliyetin süresi dikkate alınmadan 24 ay olarak belirlendiği, izin belgesinde eşyanın tahsis yeri ve tahsis amacına ilişkin hususlara yer verilmediği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, geçici ithalat rejimine ilişkin olarak;

–   Geçici ithalat izin başvurularının gümrük idarelerince değerlendirilmelerinde yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilmesi ve izin belgelerinde eşyanın tahsis yeri ve tahsis amacının belirtilmesi,

–   Faaliyet konusu sadece kiralama olan (vinç kiralama, otomobil kiralama, iş makinesi kiralama vb.) firmalarca yapılan geçici ithalat izin başvurularının kabul edilmemesi,

–   Rejim süresi içerisinde eşyanın tahsis yerinde ve tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının değişik aralıklarla denetlenmesi,

–   Rejim ihlali yapıldığının tespit edilmesi halinde mevzuat uyarınca gereğine tevessül edilmesi hususunda;

 Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Geçici İthalat Rejimi Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.