Geçici İthal Edilen Taşıtlarda Süre Uzatımı – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-72093537-120.01.03
Konu : Geçici İthal Edilen Taşıtlarda Süre Uzatımı

16.05.2024 / 95952941
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 05.01.2024 tarihli ve 92688753 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, 4458 Sayılı Gümrük Kanunun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 7999 Sayılı Karar’ın 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete‘de, Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)’in 31.12.2023 tarihli ve 32416 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlandığı, yapılan düzenleme ile, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlarımız ile ülkemizde oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen geçici ithalat izin sürelerinin tamamlanmasından önceki son üç ay içerisinde yapılacak başvuruya istinaden kişi ve taşıtın yurt dışına çıkış yapmasına gerek bulunmaksızın bu sürelerin yeniden verilmesi imkanı sağlandığı belirtilmişti.

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden konu ile ilgili alınan 05.04.2024 tarihli, 95736202 sayılı yazıda, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekli vatandaşlarımız ile ülkemizde oturum izni almış emekli yabancıların taşıtlarına verilen geçici ithalat izin sürelerinin tamamlanmasından önceki son üç ay içerisinde iç gümrük idarelerine yapılan süre uzatım başvurularının, kişinin taşıt ile birlikte gümrük idaresine müracaat etmesi ve ilgili Müdürlükçe ayniyet tespiti yapılarak süre uzatımı yapılabilmesi mümkün iken giriş gümrük idarelerine yönlendirildiği, bu durumun ise giriş gümrük idarelerince ayniyet tespiti yapılamadığından suistimale yol açması ihtimalinin bulunduğu, ayrıca bu kapsamda yapılan başvuruların, bağlantıları gümrük idarelerinde iş yükünü artırdığı, dolayısıyla söz konusu başvuruların sonuçlandırılması ile ilgili vatandaş mağduriyetine yol açtığı belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin “İzin başvurusunun yapılacağı mercii” başlıklı 310 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi; “Başvuru, geçici ithalat rejiminde, eşyanın geldiği veya kullanılacağı yere en yakın gümrük idaresine yapılır” hükmündedir. Ayrıca, 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin “Kişisel ve Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarının Süre Uzatımı” başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasında, geçici ithalat izin süresi içinde herhangi bir gümrük idaresine süre uzatımı talebinde bulunulabileceği düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, 1 Seri No.lu Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin 17 nci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında bağlantınız gümrük müdürlüklerine yapılan süre uzatımı başvurularının giriş gümrük idarelerine yönlendirilmeyerek başvuru yapılan gümrük idarelerince sonuçlandırılması yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Geçici İthal Edilen Taşıtlarda Süre Uzatımı – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.