Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları Tebliği Seri No 8

31.12.2023 Tarihli 32416 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 8)

MADDE 1- 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Avrupa Birliği ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği” ibaresi, “Avrupa Birliği, Avrupa Serbest Ticaret Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 19 uncu maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik yurt dışından emekliler ile Türkiye’de oturma iznine sahip Türkiye Gümrük Bölgesi dışından emekli yabancıların adlarına kayıtlı kişisel kullanıma mahsus kara taşıtları için gümrük idaresine yapılacak başvuruların, mücbir sebep ve beklenmeyen haller saklı kalmak üzere, verilen geçici ithalat izin sürelerinin tamamlanmasından önceki son üç ay içerisinde yapılması gerekir. Bu haktan yeniden faydalanılabilmesi için bu kişilerin, adlarına kayıtlı aynı veya farklı taşıt ile Türkiye Gümrük Bölgesine yeniden giriş yaptığı tarih itibarıyla geriye doğru bir yılda en az 185 (yüzseksenbeş) gün Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunma şartını sağlaması ve taşıtı ile birlikte çıkış yaptığı tarihten itibaren en az 185 (yüzseksenbeş) gün süreyle Türkiye’ye giriş yapmamış olması gerekir.”

MADDE 3- Bu Tebliğ 28/12/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtları Tebliği Seri No 8 yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.