Fuar Desteklerine İlişkin Genelge

Fuar Desteklerine İlişkin Genelge

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri
Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genelgenin amacı 17/08/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında yer alan fuar desteklerinin uygulanmasına yönelik başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma işlemlerine dair süreçlere ve bu süreçlerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden işleyişine yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Genelge, 5973 sayılı Karar ile 2019/7 sayılı Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) 5973 sayılı Kararın 2 nci maddesinde belirtilen tanımlara ilave olarak bu Genelgede geçen;

a) Destek Yönetim Sistemi (DYS): Mal ihracatına ve hizmet ihracatına yönelik devlet destekleri ile Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası, Belgesiz İhracat Kredilerine ilişkin bileşenlerden oluşan Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemini,

b) İBGS: İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğini,

c) İşbirliği kuruluşu: Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği,

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, ihracatçı birlikleri, ticaret ve/veya sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, sektör dernekleri ve kuruluşları, sektörel dış ticaret şirketleri, ticaret borsaları, işveren sendikaları ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatifleri,

ç) Karar: 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Kararı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışı Fuar Destekleri
Desteğe esas tutarın belirlenmesi

MADDE 4 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonları için desteğe esas tutar, yurt dışı fuar organizatörünün DYS üzerinden başvurusuna istinaden ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi görüşü ve desteğe konu fuarla ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri dikkate alınarak belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde sunulan maliyet bilgilerine yönelik piyasa araştırmaları yapılabileceği gibi diğer kurum/kuruluşlardan da görüş alınabilir.

(2) Bireysel katılımı desteklenen fuarlar için desteğe esas tutar, desteğe konu fuar ve/veya ülke ve/veya sektörle ilgili geçmiş dönem gerçekleşmeleri, ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi görüşü ile ihtiyaç duyulması halinde piyasa araştırmaları veya diğer kurum/kuruluşlardan temin edilen görüşler de dikkate alınarak belirlenir.

(3) Yer kirası, stant kurulum, nakliye ve/veya ulaşım giderlerinin bedelsiz karşılanması halinde, desteğe esas tutar bu nitelikteki yurt dışı fuar katılımcıları için karşılanmayan maliyetler dikkate alınarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

Bireysel katılımı desteklenen sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesi

MADDE 5 – (1) Katılımcı tarafından Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin, fuarın başlangıcından en geç 1 ay önce DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletilmesi gerekir. 1 aylık sürenin hesaplanmasında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebinin DYS üzerinden gönderilme tarihi esas alınır.

(2) Özel ve zorunlu hallerde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), birinci fıkra hükümlerine tabi olmaksızın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine fuar ekleme talebini değerlendirmeye alabilir.

Bireysel katılımı desteklenen fuarların nitelikleri

MADDE 6 – (1) Bir fuarın Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenebilmesi için;

a) Konusu itibarıyla sektörel nitelikli,

b) Uluslararası nitelikli,

c) Önceki yıl/yıllardaki performansının değerlendirilebilir,

ç) Kurumsal bir internet sitesinin mevcut olması veya ana organizatörünün kurumsal internet sitesi üzerinden fuarın bilgilerine ulaşılabilir olması gerekir.

(2) Birinci fıkrada belirtilen nitelikleri haiz olmayan fuarlar Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesine eklenmez. Niteliği ve kapsamı itibarıyla listeye eklenmesinde Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) fayda görülen fuarlar için birinci fıkranın (c) ve (ç) bentlerinde yer alan şartlar aranmayabilir.

Başvuru usul ve süresi

MADDE 7 – (1) Katılımcıların yurt dışı fuar iştiraklerinin ve yurt dışı fuar organizatörlerinin tanıtım faaliyetlerinin desteklenebilmesi için katılımcıların/yurt dışı fuar organizatörlerinin fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde DYS üzerinden EK-1’de belirtilen belgelerle başvurmaları gerekir.

(2) DYS üzerinden başvurusunu birinci fıkrada belirtilen sürede iletmeyen katılımcının/yurt dışı fuar organizatörünün başvuru dosyası değerlendirmeye alınmaz.

(3) 3 aylık sürenin hesaplanmasında başvurunun tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

Başvuru inceleme mercii

MADDE 8 – (1) Karar kapsamında yapılacak yurt dışı fuar destek başvuruları ilgili İBGS tarafından DYS üzerinden sonuçlandırılır.

(2) Yurt dışı fuar organizasyonları kapsamındaki başvurularda inceleme mercii Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenir.

(3) Bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvurular katılımcının üyesi olduğu İBGS tarafından sonuçlandırılır.

(4) Katılımcının İBGS’ye üye olması gerekli değil ise herhangi bir İBGS’ye destek başvurusunda bulunulur.

(5) DYS üzerinden gerçekleştirilen bir başvurunun farklı bir İBGS’ye ulaşması halinde destek başvurusu, başvurunun ulaştığı İBGS tarafından sonuçlandırılır.

(6) İBGS’ler tarafından gerçekleştirilen destek başvuruları, başvuru sahibi İBGS dışındaki herhangi bir İBGS tarafından sonuçlandırılır.

Gözlemci raporu

MADDE 9 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarına ve Bakanlıkça gözlemci görevlendirilen bireysel katılımı desteklenen fuarlara ilişkin başvuru dosyaları, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletilen gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır. Gözlemci, gerektiği durumlarda organizatörden/katılımcıdan metrekare tespitine ilişkin sözleşme/fatura vb. ilave bilgi ve belge talep edebilir.

(2) Gözlemci, katılımcıların fuara kaç metrekare ile iştirak ettiğini gösteren ve her katılımcının stantta görevli yetkilisinin imzasının yer aldığı katılımcı listesi tutanağını (EK-4A) ve İkili İş Görüşmeleri Faaliyet Raporunu (EK-4B) hazırlar. Söz konusu tutanak ve rapor fuar gözlemcisi ile birlikte organizatör yetkilisi ve fuarı ziyaret etmesi halinde Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından imzalanır.

(3) Gözlemci tarafından düzenlenen katılımcı listesi tutanağına katılımcı adına stantta görevli yetkilisi imza atarak temsil ettiği katılımcıya ait tüm bilgilerin doğruluğunu peşinen beyan ve kabul eder. Destek başvurusu kapsamında ortaya çıkabilecek ihtilaflarda bu tutanakta yer alan bilgiler esas alınır.

Değerlendirme formu

MADDE 10 – (1) Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların fuar gözlemcisi tarafından dağıtılan fuar değerlendirme formunu doldurup teslim etmemesi durumunda, yurt dışı fuar katılımı destek başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

Yurt dışı fuar organizatör tanıtım desteği

MADDE 11 – (Değişik – 29.01.2024) – (1) Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışı fuar organizatörlerinin yurt dışı fuar organizasyonuna yönelik olarak Türk ihraç ürünlerinin, sektörlerin, katılımcıların veya yurt dışı fuar organizasyonunun tanıtımı amacıyla yurt dışında gerçekleştirdikleri,

a) Defile,

b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,

c) Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,

ç) Videowall ve multivizyon gösterileri,

d) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,

e) Fuarın düzenlendiği sektöre yönelik sosyal medya etkileyicisi çalışması,

f) Türk kültürüne yönelik etkinlikler ile tarım ve gıda sektörlerinde düzenlenecek olan yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik gerçekleştirilecek tadım etkinlikleri,

g) Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,

ğ) İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç),

h) Yurt dışı fuar organizasyonu toplam alanının %10’unu geçmemek üzere, yalnızca yurt dışı fuar organizasyonu katılımcılarının ürünlerinin toplu olarak sergileneceği trend alanı harcamaları Kararın 7 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü çerçevesinde %50 oranında destek kapsamındadır.

(2) Bununla birlikte İBGS’lerin organizatörü olduğu milli katılım organizasyonları kapsamında, organizatör tarafından fuarın gerçekleştiği ülkede gerçekleştirilen fuar alanı/merkezi dışındaki organizasyonu ve sektörü tanıtıcı reklam harcamaları da Kararın 7 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü çerçevesinde %50 oranında destek kapsamındadır.

(3) Birinci ve ikinci fıkrada zikredilen kalemler dışında kalan tanıtım etkinlikleri, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülerek destek kapsamına alınabilir.

(4) Birinci fıkranın (f), (ğ) ve (h) bentleri ile ikinci ve üçüncü fıkrada yer alan faaliyetlerin desteklenebilmesi için Bakanlıktan (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden ön onay alınması gerekir. Fuarın başlangıç tarihinden en geç 1 ay önce organizatörün ön onay başvurusunu DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletmesi gerekir. 1 aylık sürenin hesaplanmasında DYS üzerinden gönderilme tarihi dikkate alınır

Bakanlık tarafından belirlenen yurt dışı fuar organizasyonlarında tanıtım faaliyetleri

MADDE 12 – (Değişik – 29.01.2024) – (1) Karar’ın 7 nci maddesinin yedinci fıkrası hükmü kapsamında organizatör tanıtım faaliyetleri %75 oranında desteklenecek fuarlar Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenir. Organizatör tanıtım faaliyetleri %75 oranında desteklenecek fuarların Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından belirlenmesini teminen fuarın başlangıç tarihinden en geç 2 ay önce organizatörün fuara ilişkin tanıtım projesini DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletmesi gerekir. 2 aylık sürenin hesaplanmasında DYS üzerinden gönderilme tarihi dikkate alınır. Tanıtım projesini fuarın başlangıç tarihinden en geç 2 ay önce iletmeyen organizatörlerin tanıtım faaliyetleri bu Genelge’nin 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

(2) Bir fuarın bu madde hükümleri çerçevesinde desteklenebilmesi için;

a) Yurt dışı fuar organizasyonunda Türk katılımcı sayısının asgari 20,

b) Yurt dışı fuar organizasyonunda alanın asgari 250 metrekare,

c) Milli katılım organizasyonlarında fuara katılan toplam firma sayısının asgari 300,

ç)Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda toplam firma sayısının asgari 120 olması gerekir.

(3) Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletilecek tanıtım projesi başvurusunda, proje kapsamında yer verilmesi planlanan içerik, işletme ve organizasyonla ilgili kalemlere dair tahmini maliyet bilgileri yer alır. Aşağıda zikredilen etkinlikler destek kapsamındadır:

a) Defile,

b) Fuar konusu sektörler ile ilgili seminer, basın toplantısı veya duyuru,

c) Milli katılım organizasyonları kapsamında fuar alanı/merkezinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar ile Türk ihraç ürünleri, sektörel Türk ihraç ürünleri ve yabancı firma katılımlı sektörel fuarlarda fuar alanı/merkezi haricinde organizasyonu tanıtıcı reklamlar,

ç) İBGS’lerin organizatörü olduğu milli katılım organizasyonları kapsamında,

organizatör tarafından fuarın gerçekleştiği ülkede gerçekleştirilen fuar alanı/merkezi dışındaki organizasyonu ve sektörü tanıtıcı reklamlar,

d) Videowall ve multivizyon gösterileri,

e) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,

f) Fuarın düzenlendiği sektöre yönelik sosyal medya etkileyicisi çalışması,

g) Türk kültürüne yönelik etkinlikler ile tarım ve gıda sektörlerinde düzenlenecek olan yurt dışı fuar organizasyonlarına yönelik gerçekleştirilecek tadım etkinlikleri,

ğ) Fuarın düzenlendiği ülkede, yabancı dilde yayın yapan ana akım kitle iletişim araçlarında ve yabancı ülke/ülkelerde yayımlanan sektörel dergilerde gerçekleştirilecek reklamlar,

h) İkili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği alanın kiralanması, ihtiyaç duyulması halinde ikili iş görüşmesi faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli teknik ekipman ve ikili iş görüşmesine yönelik eşleştirme hizmetleri (tercüme, yemek ve ikram giderleri hariç),

ı) Yurt dışı fuar organizasyonu toplam alanının %10’unu geçmemek üzere, yalnızca yurt dışı fuar organizasyonu katılımcılarının ürünlerinin toplu olarak sergileneceği trend alanı.

(4) Üçüncü fıkrada zikredilen kalemler dışında kalan tanıtım etkinlikleri, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülerek destek kapsamına alınabilir.

(5) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından niteliği, kapsamı ve Bakanlığın yurt dışı fuarcılık ve ihracat politikaları itibarıyla listeye eklenmesinde fayda görülen fuarlarda ikinci fıkrada yer alan şartlar aranmayabilir. Bu fıkra kapsamında listeye eklenen fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri Bakanlıkça desteklenebilir.

(6) Bu madde kapsamında değerlendirilen fuarın gerçekleşmesinin ardından Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) organizatör ve gözlemci tarafından sunulan raporda bu maddenin ikinci fıkrasında zikredilen şartları fuarın taşımadığının anlaşılması halinde, organizatör tanıtım faaliyetleri bu Genelge’nin 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilir.

Yurt dışı fuar organizasyonlarında stant tasarımı ve ikili iş görüşmesi faaliyetleri

Madde 13 – (1) Yurt dışı fuar organizatörlerinin düzenlediği yurt dışı fuar organizasyonlarında kurulacak stant/trend alanı tasarımlarına ilişkin olarak izin başvurusu sırasında Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onayının alınması gerekir.

(2) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) stant/trend alanı tasarımlarını Türkiye ve Türk malı itibarının güçlendirilmesi hedefi çerçevesinde inceler.

(3) Yurt dışı fuar organizatörü, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun görülen stantları/trend alanlarını birebir uygulamakla yükümlüdür. Bu fıkraya aykırı şekilde stant/trend alanı kuran yurt dışı fuar organizatörleri ilgili fuarda organizatör tanıtım desteğinden faydalandırılmaz.

(4) Yurt dışı fuar organizatörü destekleri kapsamında ikili iş görüşmeleri için tahsis edilen alan, fuar süresi boyunca tahsis amacı dışında kullanılamaz. Bu fıkraya aykırı hareket edildiğinin tespiti halinde yurt dışı fuar organizatörü tanıtım desteğinden faydalandırılmaz.

Prestijli fuarlar

MADDE 14 – (1) Katılımcının prestijli fuar desteğinden yararlanabilmesi için, DYS üzerinden yapılacak destek ödeme başvurusunda veya eksiklik tamamlama esnasında prestijli fuar desteğinden yararlanmayı talep etmesi gerekir.

Hedef ülke

MADDE 15 – (1) Bakanlıkça yurt dışı fuarlar için belirlenen hedef ülkeler Bakanlık resmi internet sayfasında ilan edilir.

Üretici/imalatçı kuruluşlarının fuar katılımları

MADDE 16 – (1) Fuar katılımı gerçekleştiren üretici/imalatçı kuruluşu tarafından yalnızca iştigal sahasında bulunan sektör/sektörlerin veya sektöre/sektörlere ait ürünlerin marka/firma bilgilerine yer verilmeksizin genel tanıtımı yapılır.

(2) (Değişik – 29.01.2024) İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri bünyesinde faaliyet gösteren ihracatçı birliklerinin aynı Genel Sekreterliğin organizasyonu altında düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına üretici/imalatçı kuruluşu olarak katılımcı sıfatıyla iştirak etmeleri halinde, bu birliklerin katılımları fuar puanının, yurt dışı fuar organizasyonuna iştirak eden katılımcı sayısının ve m² toplam alan bilgisinin hesaplanmasında dikkate alınmaz

Hedef sektör iştigalinin tayini

MADDE 17 – (1) Bakanlıkça belirlenen hedef ülkelerde düzenlenen fuarlara iştirak eden katılımcının hedef sektörlerde iştigal edip etmediği EK-1 uyarınca DYS üzerinden ibraz edilen kapasite raporu/faaliyet belgesi ile Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodlarına göre ilgili İBGS tarafından tespit edilir.

(2) Pazarlamacı niteliğini haiz katılımcıların destekten faydalandırılabilmeleri için EK-1’de belirtilen nitelikleri taşıyan ve Bakanlık tarafından belirlenen hedef sektör faaliyet (NACE) kodları kapsamında üretim gerçekleştirdiğini gösterir kapasite raporu/faaliyet belgesini DYS üzerinden ibraz etmeleri gerekir.

Mikro ve küçük işletmeler

MADDE 18 – (1) 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde özellikleri belirlenen şirket niteliğini haiz bağımsız işletmeler Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde desteklenir. Mikro ve küçük işletmelerin belirlenmesinde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte yer alan esas ve usuller uygulanır.

Pazarlamacı katılımcılar

MADDE 19 – (1) Pazarlamacı niteliğini haiz katılımcılar yurt dışı fuar organizasyonlarına veya bireysel katılımın desteklendiği fuarlara akdettikleri pazarlama sözleşmesi çerçevesinde katılım sağlarlar.

(2) Pazarlamacı katılımcının desteklenebilmesi için sözleşme ilişkisi kurulan üreticinin şirket niteliğini haiz olması gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yurt İçi Fuar Destekleri
Destek kapsamına alınacak yurt içi fuarın belirlenmesi

MADDE 20 – (1) Karar kapsamında desteklenecek yurt içi fuarın tespit edilmesinde fuardaki:

a) Yabancı ziyaretçi sayısı,

b) Yabancı katılımcı sayısı,

c) Yabancı katılımcılara tahsis edilen stant alanı kriterlerinin değerlendirilmesinde doğrudan yurt dışından gelen yabancı ziyaretçi sayısı, doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcı sayısı ve doğrudan yurt dışından katılan yabancı katılımcılara tahsis edilen stant alanı bilgileri esas alınır.

(2) Aynı takvim yılı içinde birden fazla versiyonu düzenlenen fuarlar ardıl sayılmaz.

(3) Kararın 8 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirilecek fuarlarda, mezkûr maddenin birinci fıkrasında yer alan 6 şart arasından karşıladığı şart sayısı fazla olan fuar, karşılanan şart sayılarının aynı olması halinde ise yabancı katılımcı sayısı fazla olan fuar destek kapsamına alınır. Yurt içi fuarın bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşullara uygunluğunda sırasıyla:

a) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yurt içi fuarda değerlendirme görevini yerine getirmek üzere görevlendirilen Bakanlık veya İBGS personeli tarafından tanzim edilen gözlemci raporu,

b) “UFI- Uluslararası Fuarlar Birliği” nezdinde muteber denetim şirketleri veya kuruluşları veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından tüm alanlarda yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları tarafından hazırlanan Fuar İzleme Raporu,

c) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fuar İstatistikleri,

ç) Organizatör beyanıdikkate alınır.

Yurt içi fuarlara ilişkin tanıtım faaliyetleri desteği

MADDE 21- (1) Yurt içi fuar organizatörlerinin; yurt içi fuarların tanıtımı ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurt dışında gerçekleştirilmek üzere;

a) Yurt içi fuarın konusu ile ilgili seminer, konferans ve toplantı,

b) Reklam panoları ile bina, durak ve araçlarda giydirme yöntemiyle gerçekleştirilecek tanıtımlar ile yurt içi fuara ilişkin duyuru ve davet,

c) Videowall ve multivizyon gösterileri,

ç) İnternet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarının yayımlanmasına dair hizmetler,

d) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuar ziyareti kapsamında en fazla 2 organizatör çalışanının ulaşım ve konaklama,

e) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda toplam alanı 9 metrekareyi geçmemek üzere info stant katılımları,

f) Yurt içi fuarın konusu sektör/sektörlerde düzenlenen uluslararası yurt dışı fuarlarda gösteri/etkinlik/trend alanı harcamaları destek kapsamındadır.

(2) Yurt içi fuar organizatörlerinin; yurt içi fuarların etkinliğinin ve bu fuarlara uluslararası düzeyde katılım ve ziyaretin artırılması amacıyla yurt içinde fuar öncesinde ve fuar esnasında gerçekleştirecekleri gösteri/etkinlik/trend alanına ve bu alanda gerçekleştirilecek faaliyetlere yönelik harcamaları destek kapsamındadır. Bu madde kapsamında gerçekleştirilecek harcamalar, bir yurt içi fuar kapsamında organizatör tanıtım desteğine konu toplam harcamaların %25’ini geçemez.

(3) Yurt içi fuar organizatörleri birinci fıkranın (d) bendinde zikredilen desteklerden Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ön onay verilen her bir tanıtım desteği başvurusu için en fazla 3 defa yararlanabilirler. Yurt içi fuar organizatörünün Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcilerinin ulaşım ve konaklama gideri (kahvaltı dahil), kişi başı günlük 150 ABD Dolarına kadar fuarın başlangıç tarihinden en erken bir gün önce ve fuarın bitiş tarihinden en geç bir gün sonra olmak üzere destek kapsamındadır.

(4) Bir takvim yılında aynı organizatöre bu madde kapsamında destek sağlanan azami yurt içi fuar sayısı Bakanlıkça sınırlandırılabilir. Bu sınırlandırma organizatör ve/veya ortakları tarafından kurulan ve/veya kurulacak olan şirketler için de aynı şekilde uygulanır.

Yurt içi fuarın tanıtım faaliyetine ön onay verilmesi

MADDE 22 – (1) Yurt içi fuar organizatörlerinin, Karar kapsamında destek başvurusunda bulunabilmeleri için, gerçekleştirecekleri tanıtım faaliyetlerine ilişkin olarak fuarın başlangıç tarihinden en geç 3 ay öncesinde DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) başvuru yaparak ön onay almaları gerekir. 3 aylık sürenin hesaplanmasında başvurunun tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

(2) Bu madde kapsamındaki ön onay talepleri;

a) Yurt içi fuar organizatörü tarafından yurt dışı tanıtım faaliyetleri ve yurt içi fuar esnasında yapılacak faaliyetler ile ilgili olarak DYS’ye kaydedilen fuar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin bilgiler,

b) Yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak gerekli görülmesi halinde faaliyetin yapılacağı ülkedeki Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin görüşü,

c) Önceki fuara ait gözlemci raporları,

ç) Daha önce düzenlenen yurt içi fuar organizasyonunun genel olarak başarısı ile katılımcılara tahsis edilen stant alanı, yabancı katılımcılara tahsis edilen stant alanı, yerli/yabancı katılımcı ve ziyaretçi sayılarına ilişkin performansı,

d) Başvurulan yurt içi fuarın özelliği ve planlanan tanıtım faaliyetlerinin uluslararası düzeyde katılımın arttırılmasına olası katkısı,

e) Yurt içi fuara yönelik planlanan harcamaların en az %75’inin yurt dışına yönelik olup olmadığı,

f) Yurt içi fuara yönelik planlanan tanıtım faaliyetlerinin ülkemizin dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik önceliklerine uygun olup olmadığı,

g) Fuar tarihinden 3 ay öncesi ve sonrası dönemde aynı sektörde düzenlenecek başka bir yurt içi fuar/fuarlar olması halinde, bu fuar/fuarların genel başarı, geçmiş yıllarda gösterilen genel performans ve sektörün özelliği bakımından mukayesesi dikkate alınarak, Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) değerlendirilir.

(3) Yapılan değerlendirme sonucunda yurt içi fuara yönelik tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmesi uygun bulunan yurt içi fuar organizatörüne Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından DYS üzerinden ön onay verilir. Ön onay alınmayan tanıtım faaliyetleri desteklenmez.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) özel ve zorunlu hallerde, 3 ay önceden başvurma şartını aramaksızın başvuru konusu faaliyetlere DYS üzerinden ön onay verebilir.

(5) Yurt içi fuar organizatör tanıtım desteği başvurusuna konu faaliyetlerden DYS’de ön onay başvurusunun yapıldığı tarihten önce gerçekleştirilenler desteklenmez.

Tanıtım faaliyetlerinin destek değerlendirmelerine ilişkin hususlar

MADDE 23 – (1) Yurt içinde yayın yapan televizyonlar, gazeteler ve diğer basın-yayın organlarına verilecek reklamlara ilişkin harcamalar destek kapsamında değerlendirilmez.

(2) İnfo stant veya gösteri/etkinlik/trend alanı katılımında, katılıma ilişkin düzenlenecek faturalarda yer alan boş alan ve ayrıca faturalandırılması halinde stant/alan harcaması kalemleri (standın/alanın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile ışıklandırma ve raf, banko, vitrin, halı, masa, sandalye kiralama) değerlendirmeye alınır.

(3) Yurt içi fuar organizatörü, yurt içi fuarın tanıtımına yönelik olarak yurt dışında düzenlenen bir fuara info stant veya gösteri/etkinlik/trend alanı ile katılımında, kiraladığı stant veya gösteri/etkinlik/trend alanında sadece destek kapsamındaki yurt içi fuara ilişkin genel tanıtım yapar. Fuarın ilk günü standını açmak zorunda olup fuar sona ermeden tanıtım materyallerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli temsilcisi fuardaki standından ayrılamaz.

(4) İnfo stant veya gösteri/etkinlik/trend alanı desteği talebinde bulunulması halinde, fuarı gerçekleştiren yetkili organizatör tarafından düzenlenecek boş alan kirası faturası, stant/alan harcamaları faturası, reklam panoları faturası ve diğer tanıtım faaliyetleri desteği kapsamında DYS üzerinden ibraz edilen faturaların doğrudan yurt içi fuar organizatörü adına düzenlenmesi zorunludur. Yurt dışındaki fuarın yetkili organizatörünün iştirakiyle Türkiye’de kurulu şirket veya şubesi dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek stant/alan kirası
faturası, ödeme belgesini içeren destek müracaatları kabul edilmez.

(5) Yurt içi fuar organizatörü, info stant veya gösteri/etkinlik/trend alanı katılımını Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/yöneticisi/personeli) veya yurt içi fuar organizatörünün ortaklık ilişkisi bulunan yurt içindeki şirket temsilcileri (yönetim kurulu üyesi/icra kurulu üyesi/ ortağı/yöneticisi/personeli) veya yurt dışında kurulu en az bir ortağı yurt içi fuar organizatörü ile aynı şahıs olan veya tüzel kişilik olarak yurt içi fuar organizatörüne bağlı olan bağlı şirketlerinde görevli temsilcileri (yöneticisi/personeli) vasıtasıyla yerine getirebilir. Temsilcinin yurt içi fuar organizatörüyle ilişkisinin ilgili kurum/kuruluşlardan alınan belgeler (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili ülkenin yetkili kurumundan alınan belge, vb.) ile DYS üzerinden tevsik edilmesi gereklidir.

(6) Yurt içi fuar organizatörünün yurt dışı fuara info stant veya gösteri/etkinlik/trend alanı ile katılımı halinde, ayrıca aynı yurt dışı fuar için gerçekleştirilecek yurt dışı fuar ziyareti destek kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(7) Yurt içi fuar organizatörü, yurt dışı fuar ziyaretini Türkiye’deki merkezinden iştirak edecek temsilcileri (yönetim kurulu-icra kurulu üyesi/ortağı/yöneticisi/personeli) vasıtasıyla yerine getirir.

(8) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) özel ve zorunlu hallerde, bu maddenin dördüncü fıkrası hükmüne tabi olmaksızın, yurt dışındaki fuarın yetkili organizatörünün iştirakiyle Türkiye’de kurulu şirket veya şubesi dışında aracı firmalar tarafından düzenlenecek boş alan kirası faturası, ödeme belgesini içeren destek müracaatını değerlendirmeye alabilir.

Yurt içi fuar organizatörünün yükümlülükleri

MADDE 24- (1) Yurt içi fuar organizatörünün aşağıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmesi zorunludur:

a) Ziyaretçi istatistik ve profili izleme yöntemine ilişkin olarak yurt içi fuarın başlama tarihinden en az 1 ay önce Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) bilgi vermek,

b) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) talep edilmesi halinde ilgili yurt içi fuar için izleme raporu hazırlatmak,

c) Yurt içi fuarın başlama tarihinden en az 15 gün önce yabancı katılımcı ve yerli katılımcı listesi, net katılım alanları, mevcut olması halinde önceki dönem fuar izleme raporlarını veya istatistiki bilgilerini Bakanlığa ve gözlemciye iletmek,

ç) Yurt içi fuarın bitim tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde ziyaretçi istatistiklerini ve fuar sonuç raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletmek,

d) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yurt içi fuarla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirmek.

(2) Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) talep edilmesi halinde yurt içi fuar organizatörü istenen özelliklere sahip donanımlı stant alanını Bakanlığa tahsis eder.

(3) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenip Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) yazılı uyarıda bulunulan yurt içi fuar organizatörünün Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) verilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde tanıtım desteği başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

Yurt içi fuar katılım desteğinin kapsamı

MADDE 25 – (1) (Değişik – 29.01.2024) Yurt içi fuar katılımcısının stant harcamaları; standın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile raf, askılık, ışıklandırma, halı, masa ve sandalyeye ilişkin harcamaları içerir

Yurt içi fuar katılımcısının uyması gereken hususlar

MADDE 26 – (1) Yurt içi fuar katılımcısı;

a) Fuarın ilk günü standını açmak zorundadır.

b) Fuar sona ermeden ürünlerini toplamak suretiyle standını boşaltamaz veya görevli personelini fuardan çekemez.

c) Fuar süresince gösterdiği pazarlama yaklaşımı ile Türkiye ve Türk malı itibarını zedeleyemez.

ç) Fuarda müstakil bir standı başka bir katılımcı ile paylaşmak suretiyle katılım sağlayamaz.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyen katılımcının destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz ve söz konusu firmalara DYS’ye tanımlanan gözlemci raporundaki katılımcı listesinde yer verilmez.

(3) (Değişik – 29.01.2024) Yurt içi fuar katılımcısının destekten faydalanabilmesi için asgari 9 metrekare genişliğinde stant ile katılım sağlaması ve fuar konusuyla ilgili bir sektörde faaliyet göstermesi gerekir. 9 metrekareden daha az alan genişliğine sahip stant ile gerçekleştirilen katılımlar bu Karar kapsamında desteklenmez.

Alan bazlı üst limit

MADDE 27 – (1) Yurt içi fuar katılımcısına metrekare başına ödenecek azami destek tutarı Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenebilir.

Başvuru usul ve süresi

MADDE 28 – (1) Yurt içi fuar katılımcılarının fuar iştiraklerinin ve yurt içi fuar organizatörlerinin tanıtım faaliyetlerinin desteklenebilmesi için fuarın bitimini müteakip 3 aylık süre içerisinde DYS üzerinden EK-2’de belirtilen belgelerle başvuru yapılması gerekir.

(2) DYS üzerinden başvurusunu bu sürede iletmeyen yurt içi fuar katılımcısı ve organizatörünün başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(3) 3 aylık sürenin hesaplanmasında başvurunun tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

(4) Birden fazla organizatörü bulunan yurt içi fuarlara yönelik tanıtım desteği başvurusu yalnızca organizatörlerinden birisi tarafından gerçekleştirilebilir.

Yurt içi fuar gözlemci raporu

MADDE 29 – (1) Yurt içi fuara yönelik desteklerle ilgili müracaat dosyası, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından onaylanan gözlemci raporu ile tespit edilmiş olan bilgiler doğrultusunda sonuçlandırılır.

(2) Yurt içi fuar organizasyonlarında fuar gözlemcisi, EK-7’de yer alan tabloları doldurarak hazırlanacak rapor ile birlikte fuar bitiş tarihini müteakip en geç 10 gün içinde DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(3) Yurt içi fuar organizasyonlarında herhangi bir sebeple gözlemci raporunun düzenlenememesi halinde organizatörlerin/katılımcıların destek başvuruları EK-2’de belirtilen ibrazı zorunlu bilgi ve belgeler çerçevesinde sonuçlandırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sanal Fuar Destekleri
A) Sanal Fuarlara Katılım Desteği
Destek kapsamı

MADDE 30 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca gerçekleştirilen sanal fuar katılımları çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Sanal fuar katılımı kapsamında yurt dışına yönelik internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Danışmanlık hariç olmak üzere sanal fuar katılımının planlaması ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar katılımı kapsamında ana organizatöre ödenen giderler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan diğer dillerde yapılır.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

(4) Sanal fuar katılımı proje başvurusunun DYS üzerinden gönderildiği tarihten önce işbirliği kuruluşu tarafından yapılan tanıtım harcamaları desteklenmez.

Sanal fuar katılımlarına ilişkin genel esaslar

MADDE 31 – (1) Bir sanal fuarın destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 100’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının 500’den az olmaması gerekir.

(2) Yabancı katılımcı sayısının toplam katılımcı sayısının yarısından az olmaması ve yabancı ziyaretçi sayısının toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

(3) Sanal fuar katılımlarında en az 10 şirketin yer aldığı başvurular değerlendirmeye alınır.

(4) İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar katılım projesinde hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.

(5) Katılım sağlanan sanal fuarın, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının sanal fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(6) Mülga 2017/4 sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar ve bu Karar uyarınca destek kapsamına alınan ancak sonraki dönemlerde sanal fuar biçiminde düzenlenen yurt dışı fuar organizasyonlarına konu fuarlar hariç olmak üzere, sanal fuarların destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

(7) Sanal fuar katılımları kapsamında hazırlanan tanıtım unsurlarında Bakanlık logosu kullanılır.

Onay başvurusu ve değerlendirme

MADDE 32 – (1) İşbirliği kuruluşu, toplu katılımın gerçekleştirileceği sanal fuarın destek kapsamına alınmasına dair proje başvurusunu EK-3’de yer alan bilgi ve belgelerle fuarın başlama tarihinden en geç 2 ay önce DYS üzerinden Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) iletir.

(2) Proje başvurusu dosyasında eksik belge olması durumunda, işbirliği kuruluşuna DYS üzerinden eksiklik bildirimi yapılır.

(3) Sanal fuar ana organizatörünün yurt dışında yerleşik olması halinde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından ilgili ülkedeki Ticaret Müşavirliğinin/Ticaret Ataşeliğinin/Bakanlık Temsilcisinin görüş ve değerlendirmesi alınır.

(4) Sanal fuar ana organizatörünün yurt dışında yerleşik olduğu ülkede Ticaret Müşaviri/Ticaret Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda görüş ve değerlendirme alınmaksızın inceleme yapılır.

(5) Proje başvuruları; sanal fuarın nitelikleri, fuara katılımın ülkemiz ihracatına olası katkısı, daha önce düzenlenmiş olması halinde sanal fuarın geçmiş yıllardaki performansı ve varsa Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin görüş ve değerlendirmeleri dikkate alınarak Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) sonuçlandırılır.

(6) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) gerek görülmesi halinde başvuru bulunmaksızın sanal fuara katılım sağlanması hususunda işbirliği kuruluşunu re’sen görevlendirebilir.

(7) İşbirliği kuruluşu, onaylanan sanal fuar katılımlarına ilişkin kesinleşmiş olan yerli katılımcı bilgilerini sanal fuarın başlangıç tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletir.

(8) Birinci fıkrada yer alan süre şartına tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının düzenleyeceği sanal fuar katılımını destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sanal fuar katılımına yönelik işbirliği kuruluşunun görev ve sorumlulukları

MADDE 33 – (1) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından sanal fuar katılımı uygun görülen işbirliği kuruluşu aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludur:

a) Desteğe konu sanal fuar uygulamasının görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlar.

b) Sanal fuar katılımının bitimini müteakip 15 gün içerisinde ayrıntılı olarak hazırlanmış yerli ve yabancı katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS yoluyla iletir.

c) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işbirliği kuruluşunun söz konusu destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

B) Sanal Fuar Organizasyonu Desteği
Destek kapsamı

MADDE 34 – (1) İşbirliği kuruluşlarınca düzenlenen sanal fuar organizasyonu çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a) Sanal fuar organizasyonu tanıtımı kapsamındaki harcamaların en az %80’i yurt dışına yönelik olmak kaydıyla, internet, mobil ve benzeri dijital ortamları da içeren yazılı ve görsel iletişim veya reklam kampanyalarına dair hizmet giderleri,

b) Danışmanlık hariç olmak üzere sanal fuar organizasyonun planlamasına ve koordinasyonuna yönelik hizmet giderleri,

c) Eşleştirme ve ikili iş görüşmelerinin organizasyonuna ilişkin giderler,

ç) Sanal fuar organizasyonunun gerçekleştirildiği platformlara ödenen giderler.

(2) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetler yabancı şirket, kurum ve kuruluşları hedeflemek üzere İngilizce ve/veya ihtiyaç duyulan dillerde yapılır.

(3) Birinci fıkranın (a) bendi kapsamındaki faaliyetlerin birden çok dilde yapılması durumunda; tanıtım harcamalarına ilişkin düzenlenen sözleşmeye konu tanıtım unsurlarının hangi ülkelerde kullanılacağının belirtilmesi gerekir.

(4) Sanal fuar organizasyonu proje başvurusuna konu faaliyetlerden DYS’de ön onay başvurusunun yapıldığı tarihten önce gerçekleştirilenler desteklenmez.

Sanal fuar organizasyonuna dair genel esaslar

MADDE 35 – (1) Bir sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için katılımcı sayısının 50’den ve fuar süresince sanal fuar portalına giriş yapacak çevrimiçi ziyaretçi sayısının da 250’den az olmaması gerekir.

(2) Yabancı ziyaretçi sayısının, toplam ziyaretçi sayısının yarısından az olmaması gerekir.

(3) İşbirliği kuruluşu tarafından iletilen sanal fuar organizasyonu ile hedeflenen katılımcı ve ziyaretçi sayılarının bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan şartları sağlamaması durumunda söz konusu proje destek kapsamına alınmaz.

(4) Sanal fuar organizasyonunun bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları sağlamadığının fuar sonrasında tespit edilmesi halinde proje destek kapsamına alınmış olsa dahi destek başvurusu değerlendirmeye alınmaz.

(5) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan şartları taşımayan sanal fuar organizasyonu başvurularından, dış ticaret politikaları, ihracat stratejileri ve ekonomik öncelikler doğrultusunda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenenler destek kapsamına alınabilir.

(6) Sanal fuar organizasyonunun destek kapsamına alınabilmesi için fiziksel fuarlardaki unsurların dijital ortama yansıtılarak düzenlenmiş olması gerekir.

(7) Sanal fuar organizasyonları kapsamında hazırlanan tanıtım unsurlarında Bakanlık logosu kullanılır.

Onay başvurusu ve değerlendirme

MADDE 36 – (1) İşbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonu için program başlangıç tarihinden en az 6 ay önce EK-3’te yer alan bilgi ve belgelerle Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden onay başvurusunda bulunulur.

(2) Başvuru dosyasında eksik belge olması durumunda, işbirliği kuruluşuna DYS üzerinden eksik belge bildirimi yapılır.

(3) İşbirliği kuruluşları, onaylanan sanal fuar organizasyonlarına ilişkin kesinleşmiş olan yerli ve yabancı katılımcı listelerini programın başlangıç tarihinden en geç 15 gün öncesine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS üzerinden iletir.

(4) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü), gerek görülmesi halinde başvuru olmaksızın sanal fuar organizasyonu gerçekleştirmek hususunda işbirliği kuruluşlarını re’sen görevlendirebilir.

(5) Birinci fıkrada yer alan süre şartına tabi olmaksızın, özel ve zorunlu hallerde, başvuruda bulunan işbirliği kuruluşlarının tek başına veya diğer işbirliği kuruluşları ile birlikte düzenleyeceği sanal fuar organizasyonunu destek kapsamına almaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Sanal fuar organizasyonlarının izlenmesi

MADDE 37 – (1) Sanal fuar organizasyonu gerçekleşirken Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya ilgili İBGS temsilcisi/temsilcileri tarafından izlenebilir. Bu durumda, işbirliği kuruluşu fuarın başlangıç tarihinden 3 gün önce desteğe konu sanal fuar organizasyonunun görüntülenebilmesi ve takip edilebilmesi için Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) ve/veya İBGS’ye gerekli tanımlamaları (kullanıcı adı, şifre vb.) sağlar.

İşbirliği kuruluşunun görev ve sorumlulukları

MADDE 38 – (1) İşbirliği kuruluşları aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:

a) Sanal fuar organizasyonu bitimini müteakip 15 gün içerisinde ayrıntılı olarak hazırlanmış katılımcı ve ziyaretçi istatistikleri raporunu Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) DYS yoluyla iletir.

b) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından gerekli görülmesi halinde sanal fuar organizasyonu esnasında Bakanlık adına ücretsiz stant ve stant alanı temin eder.

c) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından organizasyonla ilgili verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

(2) Bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen işbirliği kuruluşunun ilgili destek müracaatı değerlendirmeye alınmaz.

C) Sanal Fuar Desteklerinde Başvuru Usulü
Destek başvurusu ve mercii

MADDE 39 – (1) Kararın 22 nci ve 23 üncü maddelerinde yer alan destekler için işbirliği kuruluşlarının destek başvurularını, faaliyetin gerçekleşmesini müteakip 3 aylık süre içerisinde DYS üzerinden yapmaları gerekir.

(2) 3 aylık sürenin hesaplanmasında başvurunun tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

(3) Sanal fuar katılımları ve organizasyonları kapsamında destek başvuruları Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen İBGS tarafından sonuçlandırılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar
Başvuruların incelenmesi ve eksiklik bildirimi

MADDE 40 – (Değişik – 29.01.2024) – (1) Bu Genelge’nin hükümlerine uygun olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması veya incelemeci İBGS tarafından iletilmesi talep edilen her türlü bilgi ve belge için organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcıya yapılacak bildirimler ilgili İBGS tarafından DYS üzerinden gerçekleştirilir.

(2) İlgili İBGS tarafından bildirim tarihinden itibaren 2 ay süre verilerek eksikliklerin DYS üzerinden tamamlanması organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcıdan istenir.

(3) İncelemeci İBGS tarafından DYS üzerinden talep edilen her türlü bilgi ve belgenin bildirim tarihinden itibaren 2 ay içerisinde, organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tarafından DYS üzerinden iletilmesi gerekir.

(4) İncelemeci İBGS tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri DYS üzerinden bildirim tarihinden itibaren 2 aylık süre içerisinde DYS üzerinden iletmeyen organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan borç durumunu gösterir belgeler bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) Eksiklik bildiriminde bulunulmuş olmakla birlikte halihazırda eksiklik bildirimine konu edilmemiş bilgi/belgelere ilişkin olarak da yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

(6) İlgili destek başvurusunda tarih itibariyle değerlendirilmeye esas teşkil etmeyecek olan kapasite raporunun veya pazarlama sözleşmesinin ibraz edilmesi halinde bu Genelge’ye uygun belgelerin yüklenmesini teminen bir kereye mahsus olmak üzere ikinci kez eksiklik bildiriminde bulunulur. İkinci kez eksiklik bildiriminde bulunulması durumunda incelemeci İBGS tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri DYS üzerinden bildirim tarihinden itibaren 1 aylık süre içerisinde DYS üzerinden iletmeyen katılımcının başvuru dosyası işlemden kaldırılır. Bu durumlar haricinde halihazırda eksiklik bildirimine konu edilen bilgi/belgeler için ikinci kez eksiklik bildiriminde bulunulamaz.

(7) 1 ve 2 aylık sürelerin hesaplanmasında eksikliklerin tamamlanarak DYS üzerinden gönderildiği tarih dikkate alınır.

(8) Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)/İBGS başvurunun değerlendirilmesini teminen, yukarıda belirtilen belgeler dışında ihtiyaç duyulan her türlü ilave bilgi ve belgeyi organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcıdan talep edebilir. Söz konusu ilave bilgi ve belge talebi bu madde hükümleri çerçevesinde uygulanır

Ödeme esasları

Madde 41 – (1) Organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının Karar kapsamındaki harcamalarına ilişkin ödemelerinin bankacılık kanalıyla yapılması gerekir. Bu şekilde yapılmayan ödemeler, destek müracaatı kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tarafından yapılan ödemeler, bankacılık sistemi içinde tevsik edilebilmesi ve banka tarafından fuar bitiminden sonraki destek müracaatı süresi içinde ilgili hesaba aktarılacak şekilde yapılması şartıyla, organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı, kredi kartı ile tek çekimde veya taksitlendirerek ödeyebilir.

(3) Kredi kartı ile ödeme işlemlerinde organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tüzel kişisine ait kredi kartlarının yanı sıra, organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait kredi kartları ile yapılan ödemeler de kabul edilir.

(4) Harcama yapmaya yetkili kişi olarak, şirket ortakları ve şirket tarafından harcama yapma yetkisi verildiği ticari sicil kayıtlarında belirtilen şahıslar kabul edilir.

(5) Katılımcılar, yurt içi/yurt dışındaki fuar iştirakleri kapsamındaki ödemelerini, katılımcılara veya katılımcılar adına harcama yapmaya yetkili kişilere ait banka hesabından destek müracaat süresi içinde fuarın yetkili organizatörünün hesabına veya faturada açıkça belirtilen hesaba aktarmakla yükümlüdür.

(6) Banka hesabına elden yapılan ödemeler ve müşteri çeki veya cirolu çek ile yapılan ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez.

(7) Çek ile yapılan ödemelerde çekin fotokopisi ile birlikte çekin keşideci tarafından ödendiğine ilişkin banka kayıtlarının da ibraz edilmesi gerekir.

(8) Çek ile yapılan ödemelerde çekin ödendiğini gösterir banka hesap dökümündeki tarih, ödeme tarihi olarak esas alınır.

(9) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanlarda TL, döviz cinsinden olanlarda ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınır. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL’ye çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.

(10) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kur tablolarında yer almayan para birimlerine istinaden yapılan hesaplamalarda Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen diğer uluslararası veri kaynakları esas alınır.

(11) Ödeme belgesi üzerinde sadece işlem tarihinin yer alması durumunda işlem tarihi, hem işlem hem de valör tarihinin yer alması durumunda valör tarihi esas alınır.

(12) Organizatör/işbirliği kuruluşu/yurt içi fuar katılımcısı tarafından yurt içi/yurt dışı fuar organizasyonlarına, sanal fuar katılımlarına ve organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığının 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde Katma Değer Vergisinin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.

Organizatör ve işbirliği kuruluşlarının fatura onayı

MADDE 42 – (1) Yurt dışında düzenlenen faturalar için ilgili ülkenin mevzuatına ve ortalama rayiç bedellerine uygun olup olmadığı ile faaliyetin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği tarafından faturanın DYS üzerinden onaylanması gerekir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliğinin bulunduğu ancak kadroların münhal olduğu yerlerde, söz konusu onay işlemi Bakanlıkça görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(2) Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı hallerde onay işlemi Bakanlık tarafından görevlendirilen, aynı ülkedeki diğer bir Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi tarafından gerçekleştirilir.

(3) Yurt dışı belgelerin düzenlendiği ülkede Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisinin bulunmadığı durumlarda onay ve incelemeye ilişkin hususları belirlemeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

(4) Türkiye’de düzenlenen faturalar için onay işlemi bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları çerçevesinde gerçekleştirilir. Ancak bu nitelikteki faaliyetlere yönelik onay işlemi, faaliyetlerin gerçekleşip gerçekleşmediğine dair yapılır.

(5) Sanal fuar organizasyonları kapsamında tanıtım faaliyetleri haricindeki diğer hizmet alımlarına dair faturalar için onay işlemi; ilgili ülkenin mevzuatı ve ortalama rayiç bedellere uygun olup olmadığına ilişkin yapılır.

Fuara birden fazla stant ile katılım

Madde 43 – (1) Yurt dışı/yurt içi fuar katılımcısının bir fuara birden fazla stant ile katılımı halinde yalnızca seçeceği stant Karar kapsamında desteklenir.

Mahsup

Madde 44 – (1) İnceleme neticesinde destek ödemesi yapılabilmesi için, destek kapsamındaki organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş vergi ve sosyal güvenlik borcu bulunup bulunmadığına ilişkin sorgulama re’sen yapılır veya belge talep edilir.

(2) Organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge ya da borçları yeniden yapılandırılmış ise yeniden yapılandırma sözleşmesine uyulduğuna ilişkin belgenin temin edilmesini müteakip, hak ediş miktarı hesaplanır.

(3) Destek ödemesi yapılacak organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcının, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde borcunun bulunduğunun tespit edilmesi halinde mahsup işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Hakediş tutarının borçların tamamını karşılaması halinde her iki kuruma, bakiye kalırsa başvuru sahibine ödeme yapılır.

b) Hakediş tutarının borçların tamamını karşılamaması halinde borç durumunu gösterir belgelerde yer alan tutarların hakedişe orantılanması suretiyle her iki kuruma dağıtım yapılır.

c) Mahsup işlemi gerçekleşmeden her iki kurumdan birisi tarafından haciz konulmuşsa, haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Haczedilen tutarın ilgili kuruma gönderilmesinden önce diğer kurum tarafından da haciz konulması halinde ise ilk haczi koyan kurumun alacağının tamamı ödenir. Bakiye varsa koyduğu hacze istinaden diğer kuruma gönderilir.

Fuarlarda Türkiye ve Türk malı itibarının korunması

MADDE 45 – (1) Yurt dışı veya yurt içi fuar katılımcısının veya organizatörünün/işbirliği kuruluşunun Türk malı itibarına zarar verdiğinin, kalitesiz ürünler sergilediğinin, fuar süresince gösterdiği tanıtıma yönelik yaklaşımının Türkiye’nin itibarını zedelediğinin, fuara ilişkin basılı veya çevrimiçi kaynaklarda yabancı şirket/kuruluş olarak gösterildiğinin, yabancı ürün veya marka sergilediğinin tespiti halinde katılımcı/organizatör/işbirliği kuruluşu destekten faydalandırılmaz.

(2) Sanal fuar katılımcılarının birinci fıkraya aykırı biçimde hareket ettiğinin tespiti halinde işbu katılımcılar sonraki sanal fuar katılımları veya organizasyonlarında yer alamaz.

(3) Özel markalı üretim (private label) ve fason üretim gerçekleştiren şirketler, yurt dışı fuar organizasyonlarına katılımları, sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara bireysel katılımları ile sektörel nitelikli uluslararası yurt içi fuarlara katılımlarında; yabancı şirketler veya zincir mağazaların unvan, marka ve logolarını, söz konusu şirketler veya zincir mağazalar için üretim yaptıklarını DYS üzerinden tevsik etmek kaydıyla, stant alanlarında kullanabilirler.

(4) (Değişik – 29.01.2024) Yurt dışı/yurt içi fuar katılımcıları, bir fuara ortak stant ile katılımları durumunda destekten faydalanamazlar. Bu Genelge’de yer alan istisnalar dışında fuar katılımlarında birden fazla katılımcıya ilişkin unsurların sözleşmede, faturada ya da stantta (konstrüksiyon elemanları vasıtasıyla ayrılmamış stantta birlikte yer alan fuar katılımcıları) tespit edilmesi durumunda fuara ortak stant ile iştirak edildiği kabul edilir.

Aynı fuara katılım

MADDE 46 – (1) Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen 10 sayısının hesaplanmasında bir takvim yılında birden fazla versiyonu düzenlenen fuarların her bir versiyonu farklı fuar olarak değerlendirilir.

(2) Fuarların bölünmesi; isimlerinin, düzenlendikleri yerlerin veya kapsamlarının değiştirilmesi hallerinde dahi fuar aynı fuar kabul edilir ve bu nitelikteki fuarlara katılımları Kararın 7 nci maddesinin beşinci fıkrası ile 8 inci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen 10 sayısının hesaplanmasında dikkate alınır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler
Belgelerin saklanması ve saklama süresi

MADDE 47 – (1) Bu Genelge kapsamında DYS üzerinden ibraz edilen her türlü belgenin asıllarının gerektiğinde denetlenmek ve incelenmek üzere 6102 sayılı Kanunun “Belgelerin saklanması, saklama süresi” başlıklı 82 nci maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 10 yıldan az olmamak üzere sınıflandırılmış bir biçimde organizatör/işbirliği kuruluşu/katılımcı tarafından saklanmaları zorunludur.

Takvim yılı bazında fuar destek başvurusu

Madde 48 – (1) İşlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvuruları; Kararın 7 nci maddesinin birinci, dördüncü ve beşinci fıkraları ile Kararın 8 inci maddesinin altıncı ve yedinci fıkralarında belirtilen azami fuar katılımı kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

(2) Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde 5’ten daha fazla yurt dışı fuar katılımı gerçekleştiren katılımcıların destek başvurusu yaptıkları 5 yurt dışı fuardan işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu olması halinde; katılımcılar Kararın 7 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu yerine katılım gerçekleştirdiği, seçeceği diğer yurt dışı fuar/fuarlar için başvuru yapabilir.

(3) Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde 10’dan daha fazla yurt dışı fuar katılımı gerçekleştiren katılımcıların destek başvurusu yaptıkları 10 yurt dışı fuardan işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu olması halinde; katılımcılar Kararın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen sınırları aşmamak kaydıyla işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu yerine katılım gerçekleştirdiği, seçeceği diğer yurt dışı fuar/fuarlar için başvuru yapabilir.

(4) Kararın 8 inci maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde bir takvim yılı içerisinde 3’ten daha fazla yurt içi fuar katılımı gerçekleştiren katılımcıların destek başvurusu yaptıkları 3 yurt içi fuardan işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu olması halinde; katılımcılar Kararın 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen sınırı aşmamak kaydıyla işlemden kaldırılan/menfi sonuçlanan destek başvurusu yerine katılım gerçekleştirdiği, seçeceği diğer yurt içi fuar/fuarlar için başvuru yapabilir.

(5) Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkralarında zikredilen durumların gerçekleşmesi halinde, yeni başvurunun gerçekleştirilebilmesini teminen katılımcıya 1 aylık süre verilir.

Yetki

MADDE 49 – (1) Bu Genelgede düzenlenen hususlara ilişkin talimatlar vermeye, bu Genelgeye ek ihdas etmeye ve bu Genelgenin mevcut eklerinde gerekli değişiklikleri yapmaya, özel ve zorunlu durumlar ile mücbir sebep hallerinde ortaya çıkacak hususları inceleyip sonuçlandırmaya ve ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ve bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla elektronik ortamda yapılan işlemlerde yaşanacak teknik düzeydeki aksaklıklar nedeniyle uygulamada yaşanabilecek sorunları gidermeye ve bu konuda gerekli düzenlemeleri yapıp talimat vermeye Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 50 – (1) 2017/4 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge”, 2014/4 sayılı “Sektörel Nitelikli Uluslararası Yurt İçi Fuarların Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları İle Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelge” ile 2573 sayılı “Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge”nin sanal fuar desteklerine ilişkin hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

İstisnaya tabi dönemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2020 ve 2021 takvim yılında gerçekleşen yurt içi fuarlara ilişkin istatistikler Kararın 8 inci maddesi çerçevesinde destek kapsamına alınacak yurt içi fuarların belirlenmesi aşamasında dikkate alınmaz.

(2) 2020 ve 2021 takvim yılında gerçekleşen yurt içi fuarların istatistiklerinin incelenmesi neticesinde yurt içi fuar lehine ortaya çıkan sonuçlar Kararın 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye alınır.

Sanal fuarlarda başvuru usulü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Sanal fuar katılım ve organizasyonu desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlanmasına kadarki süreçte tüm başvuru, eksik tamamlama ile diğer yazışma ve bildirim işlemleri 06/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği uyarınca Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) üzerinden gerçekleştirilir.

(2) Sanal fuar katılım ve organizasyonu desteklerinin işleyişinin DYS üzerinden gerçekleştirilebilmesine ilişkin teknik düzenlemelerin tamamlandığının Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) ilan edilmesinin akabinde birinci fıkrada belirtilen iş ve işlemler DYS üzerinden yürütülür. Proje başvurusu KEP yoluyla gerçekleştirilen ancak destek ödemesi henüz gerçekleştirilmemiş sanal fuar katılım ve organizasyonlarına ilişkin iş ve işlemler KEP üzerinden yürütülmeye devam olunur.

(3) KEP yoluyla yapılan başvurularda, Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü)/İBGS başvuru sahibine yapacağı bildirimleri KEP adresi aracılığıyla yapar. Bakanlık/İBGS kayıtlarındaki adreslerin/KEP adreslerinin güncel halde tutulması başvuru sahibinin yükümlülüğündedir.

(4) KEP aracılığıyla iletilen her başvurunun, ticari sicil kayıtlarında temsile yetkili olduğu belirtilen kişi/kişiler tarafından 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu standartlarına uygun nitelikli elektronik sertifika kullanılarak oluşturulan elektronik imza ile imzalanması ve elektronik imzalı dokümanların dosya uzantılarının Bakanlık/İBGS Elektronik Belge Yönetim Sistemince tanınır olması zorunludur.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3 (Değişik – 29.01.2024) – (1) Bu maddeyi ihdas eden Genelge Değişikliği 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) başlayacak fuarlara uygulanır.

(2) Bu Genelge’nin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri, bu maddeyi ihdas eden Genelge Değişikliğinin yayımlandığı tarihte başlamasına bir aydan az süre kalan fuarlar için uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 51 – (1) Bu Genelge 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 52 – (1) Bu Genelgeyi Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yürütür.

EK-1

YURT DIŞI FUAR DESTEĞİ İÇİN DYS ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ
GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1-Yurt Dışı Fuar Organizasyonlarında ve Gözlemci Görevlendirilen Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

a. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan kapasite raporu veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (Üretici/imalatçı kuruluşlarında aranmaz.)

b. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve 12/09/2005 tarihli ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi

c. (Değişik – 29.01.2024) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda 6102 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi

ç. Katılımcının özel markalı üretim (private label) veya fason üretim gerçekleştirmesi halinde bu durumu tevsik edici belge/belgeler

2- Gözlemci Görevlendirilmeyen Bireysel Katılımı Desteklenen Fuarlarda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

a. Katılımcının fuara katıldığını ve metrekare bilgisini tevsik edici belge (fatura, sözleşme, ödeme belgesi, katalog, pasaport, ulaşıma ilişkin bilet veya biniş kartı, konaklama belgesi vb.)

b. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibarıyla geçerli olan kapasite raporu veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (Üretici/imalatçı kuruluşlarında aranmaz.)

c. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (5174 sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi Odası/Ticaret Odası/Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi

ç. (Değişik – 29.01.2024) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda; 6102 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi

d. Katılımcının özel markalı üretim (private label) veya fason üretim gerçekleştirmesi halinde bu durumu tevsik edici belge/belgeler

3-Organizatör Tanıtım Desteği Başvurusunda DYS Üzerinden İbraz Edilmesi Gereken Belgeler

a. Yurt dışı fuar organizasyonu için gerçekleştirilen tanıtım etkinlik harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerinin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri (e-fatura olması halinde DYS’ye yüklenmesi yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir.)

b. İkili iş görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen harcamalara ilişkin olarak bahse konu hizmet kapsamında az 3 teklif alındığını tevsik eden belge/belgeler ve alınan hizmetin detaylarını gösteren ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri

c. Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri

* Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den yeniden ibrazı aranmaz.

NOT 1: Şirketi temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan istenir.

NOT 2: Sunulacak e-faturaların Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen formatta olması gerekir. Aksi takdirde ibraz edilen faturalar değerlendirmeye alınmaz.

EK-2 

YURT İÇİ FUARA YÖNELİK DESTEK BAŞVURUSUNDA DYS ÜZERİNDEN İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER*

A) TANITIM DESTEĞİ

1. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri harcamalarına ilişkin; birim ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri (e-fatura olması halinde DYS’ye yüklenmesi yeterli olup, e fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir.)

2. Tanıtım malzemelerinin birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri

3. İnfo stant veya gösteri/etkinlik/trend alanı desteği talebinde bulunulması halinde;

a) fuarın yetkili organizatörü tarafından organizatör adına düzenlenmiş boş alan kirasına ilişkin fatura (e-fatura dahil) ile İBGS tarafından ihtiyaç duyulması halinde yeminli tercüman onaylı Türkçe tercümesi (İngilizce düzenlenenler hariç)

b) (Değişik – 29.01.2024) fuarın düzenlendiği şehirdeki Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisi/ Yurt Dışı Fuar Gözlemcisi tarafından düzenlenen “Organizatör İnfo Stant – Gösteri/Etkinlik/Trend Alanı Katılımı Formu” (EK5)

c) stant harcamalarına (standın/alanın tasarımı, konstrüksiyonu, kurulumu ile ışıklandırma ve raf, banko, vitrin, halı, masa, sandalye kiralama) ilişkin fatura (e-fatura dahil) (e-fatura olması halinde DYS’ye yüklenmesi yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir.)

ç) info standın veya gösteri/etkinlik/trend alanının fuar alanındaki konumunu ve iç alanını gösteren fotoğraf/fotoğraflar

d) Türkiye’den organizatör temsilcisinin info stant-gösteri/etkinlik/trend alanına iştirak ettiğini tevsiken organizatörü temsil etmek üzere fuarın gerçekleştiği ülkeye seyahat eden kişilere ait ulaşım bileti veya destekleyici belgeler (biniş kartları/pasaportun söz konusu seyahatin giriş ve çıkış kayıtlarını gösteren sayfalarının fotokopisi vb.) (Organizatör temsilcisinin en geç fuarın ilk günü ilgili ülkeye giriş yaptığı ve en erken fuarın son günü ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir.)

e) temsilcinin organizatörle ilişkisini gösterir belge (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumu, ilgili ülkenin yetkili kurumundan alınan belge, vb)

4. Yurt dışı fuar ziyareti talebinde bulunulması halinde;

a) fuara ve ziyarete ilişkin “Yurt Dışı Fuar Ziyareti Bilgi Formu” (EK-6)

b) yurt dışı fuar ziyaretini gerçekleştiren temsilci/temsilcilerin organizatörle ilişkisinin tevsikine yönelik belge (Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan belge, vb. DYS üzerinden tevsik edilir.)

c) yurt dışı fuar ziyaretinin gerçekleştirildiğini tevsiken bu Genelgenin 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamındaki organizatörü temsil etmek üzere yurt dışı fuarın gerçekleştiği ülkeye seyahat eden kişilere ait ulaşım bileti veya destekleyici belgeler (biniş kartları/pasaportların söz konusu seyahatin giriş ve çıkış kayıtlarını gösteren sayfalarının fotokopisi/ilgili ülkeye giriş-çıkışa ilişkin resmi kurumlardan alınacak yazı/ulaşımın gerçekleştiğine dair havayolundan alınacak yazının aslı/ilgili havayolu şirketlerinin Özel Yolcu Programı hesap bildirim cetveli)

ç) Bu Genelgenin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamındaki organizatör temsilcisinin yurt dışı fuar ziyaretine yönelik, uluslararası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti tutarlarının destek kapsamında değerlendirilebilmesini teminen, temsilcinin seyahatine ilişkin bilet veya seyahat belgeleri (Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura) (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin ibrazı halinde fatura ibrazına gerek yoktur.)

(Organizatörün aynı temsilcisi/temsilcileri tarafından art arda 2 yurt dışı fuar ziyareti gerçekleştirilmesi halinde; Türkiye’den birinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması, birinci ülkeden ikinci ülkeye gidiş tarihinin ilk fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra ve ikinci fuarın başlangıç tarihinden en erken beş gün önce olması ve ikinci ülkeden Türkiye’ye geliş tarihinin ikinci fuarın bitiş tarihinden en geç beş gün sonra olması kaydıyla, ulaşım masraflarının desteklenmesi mümkün olup söz konusu iki fuarın başvuru merciinin farklı iki İBGS olması durumunda ulaşım desteğine ilişkin başvurular ikinci fuarın başvuru mercii olan İBGS tarafından DYS üzerinden sonuçlandırılır.)

d) Bu Genelge’nin 21 inci maddesinin 3 üncü fıkrası kapsamındaki organizatör temsilcisinin yurt dışı fuar ziyareti için gidilen ülkede fuar süresi içerisinde otel konaklamasına ilişkin ayrıntılı fatura (oda+kahvaltı tutarını gösterir) ve ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belge

e) Ulaşım ve konaklamaya ilişkin faturanın/faturaların doğrudan hizmet alınan şirket/kuruluş haricinde üçüncü bir tarafça faturalandırılması durumunda komisyon, servis ücreti vb. ücretler dikkate alınmaz. Konaklama/bilet bedeline tekabül eden tutar destek müracaatında değerlendirmeye alınır.

B) KATILIMCI DESTEĞİ

1. Destek kapsamındaki harcamalara ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir)

2. Yurt içinde imalat sanayi ve muhtelif üretim kollarında faaliyette bulunulduğunu tevsiken; bağlı bulunulan Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu veya fuardan önce kapasite raporu almak üzere müracaatta bulunulduğunu gösteren belge (İhracat/E-İhracat Konsorsiyumu, SDŞ, DTSŞ ve üretici/imalatçı kuruluşlarının statülerini belirtir belge ibrazı yeterli olup kapasite raporu ibrazı aranmaz. Katılımcının kapasite raporu almak üzere müracaat ettiğini gösteren belge ibraz etmesi durumunda, başvuru kesinleşene kadar destek müracaat dosyası bekletilecek olup müracaatın olumsuz sonuçlanması halinde destek başvurusu reddedilecektir.)

3. Kapasite Raporu ibraz edilememesi durumunda (5174 sayılı Kanun ve Oda Muamelat Yönetmeliğinde belirtilen hallerde), imalat veya üretimine dair ilgili Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan ekspertiz raporu veya bağlı bulunulan meslek kuruluşlarından/Sanayi ve/veya Ticaret Odasından alınan faaliyet belgesi

4. (Değişik – 29.01.2024) Katılımcının pazarlamacı olması durumunda 6102 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kurulmuş üretici veya imalatçı şirket ile fuar tarihinden önce yapmış olduğu pazarlama sözleşmesi ile söz konusu üreticinin veya imalatçının, fuar tarihinde veya destek müracaat tarihi itibariyle geçerli olan kapasite raporu/ekspertiz raporu/faaliyet belgesi

5. Katılımcının özel markalı üretim (private label) veya fason üretim gerçekleştirmesi halinde bu durumu tevsik edici belge/belgeler

* Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den yeniden ibrazı aranmaz.

NOT 1: Şirketi temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan istenir.

NOT 2: Sunulacak e-faturaların Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen formatta olması gerekir. Aksi takdirde ibraz edilen faturalar değerlendirmeye alınmaz.

EK-3 

SANAL FUAR DESTEK BAŞVURULARINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

1. SANAL FUAR KATILIMLARI

A. Sanal Fuar Katılımı Proje Başvurusu

1. Sanal Fuar Katılımı Tahmini Bütçesi ve hizmetlere ilişkin alınan en az 3 teklif (İkili iş görüşmeleri halkla ilişkiler ve tanıtım hizmeti alımlarına yönelik tekliflerin, varsa ilgili ülkede yerleşik kurum/kuruluş/danışmanlık firmasından sunacakları ikili iş görüşmeleri hizmetinin içeriğini de -ikili iş görüşmeleri kapsamında yapılacak çalışmalar, metodoloji, yurt dışında çalışılacak paydaşlar, firmalara sunulacak hizmetler- içerecek şekilde alınması gerekmektedir.)

2. Tanıtım Projesi (Yapılacak her bir tanıtım faaliyetinin amacı, yeri, tarihi ve tahmini maliyetini içerecek şekilde düzenlenir.)

3. Sanal fuar ana organizatörü ile yapılan sözleşme örneği gibi dijital katılımın gerçekleşeceğini gösterir nitelikte belgeler

B. Sanal Fuar Katılımı Destek Başvurusunda İstenilecek Belgeler

1. Sanal fuar katılımı ve tanıtım faaliyetleri harcamalarına ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir.)

2. Tanıtım unsurlarının birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri

3. Ayrıntılı ziyaretçi ve katılımcı istatistiklerini içeren rapor

2. SANAL FUAR ORGANİZASYONLARI

A. Sanal Fuar Organizasyonu Projesi Başvurusunda İstenilecek Belgeler

1. Sanal Fuar Organizasyonu Tahmini Bütçe Detayı ve hizmetlere ilişkin alınan en az 3 teklif (İkili iş görüşmeleri halkla ilişkiler ve tanıtım hizmeti alımlarına yönelik tekliflerin, varsa ilgili ülkede yerleşik kurum/kuruluş/danışmanlık firmasından sunacakları ikili iş görüşmeleri hizmetinin içeriğini de -ikili iş görüşmeleri kapsamında yapılacak çalışmalar, metodoloji, yurtdışında çalışılacak paydaşlar, firmalara sunulacak hizmetler- kapsayacak şekilde alınması gerekmektedir.)

2. Sanal Fuar Organizasyonu Tanıtım Projesi (Yapılacak her bir tanıtım faaliyetinin amacı, yeri, tarihi ve tahmini maliyetini içerir.)

3. Sanal Fuar Organizasyonu Platform Sağlayıcısı ile Yapılan Sözleşme Örneği

B. Sanal Fuar Organizasyonu Destek Başvuruları

1. Sanal fuar organizasyonu ve tanıtım faaliyetleri harcamalarına ilişkin birim ve adedi açıkça belirtilen faturalar ile bu bedellerin bankacılık kanalıyla ödendiğini ayrıca tevsik eden ödeme belgeleri (e-fatura olması halinde bir örneği yeterli olup, e-fatura Gelir İdaresi Başkanlığı nezdindeki sistemden kontrol edilir.)

2. Tanıtım unsurlarının birer örneği, hacim, boyut veya nitelik itibarı ile sunulamayacak durumda olanlarının ise fotoğrafları veya elektronik veri depolama cihazlarında yer alan örnekleri

3. Ayrıntılı ziyaretçi ve katılımcı istatistikleri içeren rapor

* Elektronik ortamda DYS’de kayıtlı bulunan ve geçerliliği devam eden bilgi ve belgeler ile doğruluğu elektronik ortamda İBGS tarafından teyit edilebilen bilgi ve belgelerin DYS’den yeniden ibrazı aranmaz.

NOT 1: Şirketi temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında ticaret sicili kayıtları esas alınır ve şirketten bu kayıtlara ilişkin ticaret sicili müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan istenir.

NOT 2: Sunulacak e-faturaların Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) uygun görülen formatta olması gerekir. Aksi takdirde ibraz edilen faturalar değerlendirmeye alınmaz.

EK-4A

KATILIMCI LİSTESİ TUTANAĞI*

…………… tarihleri arasında …………. ülkesinin …………. şehrinde düzenlenen ……………………………………………… fuarına aşağıda unvanları yer alan katılımcılar aşağıda yer alan metrekareler ile iştirak etmişlerdir.

İmza(Fuar Gözlemcisi)

 İmza (Organizatör Yetkilisi)*

İmza (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi)

Sıra
No
Katılımcı
Unvanı
Stant Alanı
(metrekare)
Katılımcı
Yetkilisinin
Adı –
Soyadı
Katılımcının
Stantta
Görevli
Yetkilisinin
İmzası
1
2
3
4
5
6

7


* İşbu tutanak fuarda bireysel katılımcı olması halinde milli katılımcı listesi ve bireysel katılım listesi tutanağı olmak üzere iki ayrı nüsha halinde düzenlenir. Bireysel katılımcı listesi tutanağında organizatör yetkilisinin imzası aranmaz.

(i) Katılımcı adına stantta görevli yetkilisinin imza atmış olması temsil ettiği katılımcıya ait tüm bilgilerin doğruluğunu peşinen beyan ve kabul ettiği anlamına gelir. Burada yer alan bilgilere ilişkin olabilecek ihtilaflarda bu belgede yer alan bilgiler esas alınır.

 

EK-4B

İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ FAALİYET RAPORU

…………… tarihleri arasında …………. ülkesinin …………. şehrinde düzenlenen ………………………………………………. fuarında …………………………. organizatörlüğünde düzenlenen ikili iş görüşmelerine ilişkin bilgiler aşağıda maruzdur.

İmza(Fuar Gözlemcisi)

 İmza (Organizatör Yetkilisi)

İmza (Ticaret Müşaviri/Ataşesi/Bakanlık Temsilcisi)

A. İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER
(BU KISIM GÖZLEMCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.)

1 MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONUNDAN İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNE
KATILAN FİRMA SAYISI
2 YABANCI KATILIMCI SAYISI
3 İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİNİN GERÇEKLEŞTİĞİ ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (metrekare)
4 TEKNİK EKİPMAN (SES SİSTEMİ VS.) KULLANILDI MI? EVET/HAYIR
5 İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ FUAR SÜRESİNCE KAÇ DEFA YAPILDI?
6 TOPLAM İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ SAYISI
DİĞER GÖRÜŞ VE DEĞERLENDİRMELER

 

B. İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARI (BU KISIM GÖZLEMCİ TARAFINDAN ORGANİZATÖRDEN ALINAN BİLGİLER ÇERÇEVESİNDE DOLDURULACAKTIR.)

İkili iş görüşmeleri ön hazırlık çalışması kapsamında neler yapıldığı, kimlerle görüşmeler yapıldığı, ikili iş görüşmeleri faaliyetine dair yapılan reklam ve tanıtım çalışmaları ile yürütülen halkla ilişkiler faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer alacaktır.

 

C. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
(BU KISIM GÖZLEMCİ TARAFINDAN DOLDURULACAKTIR.)

Gerçekleştirilen faaliyetin firmalarda yarattığı etki, elde edilen sonuçlar ile ikili iş görüşmeleri faaliyetinin iyileştirilmesi için firmaların ve gözlemcinin değerlendirmelerine yer verilecektir.

 

EKLER:

• İkili İş Görüşmelerine İştirak Eden Yabancı Katılımcı Listesi
• İkili İş Görüşmelerine İştirak Eden Yerli Katılımcı Listesi
• İkili İş Görüşmelerine ait görseller

EK-5

YURT İÇİ ORGANİZATÖR İNFO STANT –
GÖSTERİ/ETKİNLİK/TREND ALANI KATILIMI FORMU

FUARIN:

1. Adı :

2. Tarihi :

3. Düzenlendiği Ülke / Şehir :

4. Toplam Katılımcı Firma Sayısı :

5. Toplam Katılımcı Ülke Sayısı :

6. Düzenlendiği Toplam Alan :

Yukarıda belirtilen fuara ………………………………………..…. tarafından Türkiye’de yapılması öngörülen ………………………..…..………………………Fuarı’nın tanıtımı için info stant* – gösteri/etkinlik/trend alanı* ile katılım sağlanmış olup anılan stant – gösteri/etkinlik/trend alanı, …………..……. tarihinde Ticaret Müşavirliğimiz/Ataşeliğimizce/Bakanlık Temsilciliğince/Fuar Gözlemcisince ziyaret edilmiştir. Bu kapsamda, info stant- gösteri/etkinlik/trend alanında görevli organizatör yetkililerine, faaliyet amacına uygun olarak gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi/Fuar Gözlemcisi
Onayı
Tarih/imza

* İnfo stant veya gösteri/etkinlik/trend alanından ilgili olanı belirtilecektir.
**İşbu formun doldurulması için ilgili Ticaret Müşavirliği/Ticaret Ataşeliği/Bakanlık Temsilciliğine fuar başlangıç tarihinden asgari 10 gün önce başvuru yapılması gerekmektedir.

EK-6

YURT İÇİ FUAR KAPSAMINDA YURT DIŞI FUAR ZİYARETİ BİLGİ FORMU

FUARIN:

Adı :

Tarihi :

Düzenlendiği Ülke/Şehir :

GÖRÜŞME YAPILAN KURUM/KURULUŞ/ŞİRKETİN:

 

Adı
Adresi Tel/Faks no E-posta/Web sitesi Yetkili adı Unvanı
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

Fuar Ziyaretine İlişkin Genel Değerlendirme:

(Bu bölümde yurt dışı fuar ziyaretine ilişkin beklentiler, değerlendirmeler, vb. hakkında bilgi verilecektir. Ziyaret edilen kurum/kuruluş/şirket yetkililerinin kartvizitleri eklenecektir.)

 

 

 

 

 

 

 

Organizatör Şirketi Temsile Yetkili Kişinin:Adı-Soyadı :___________________________________________________

Görev/Unvanı :___________________________________________________

Tarih :___________________________________________________

İmza :___________________________________________________

 

EK-7

GÖZLEMCİ RAPORU VE KATILIMCI LİSTELERİ

Gözlemci Raporu; (A)Değerlendirme, (B)Yerli Katılımcı Tablosu ve (C)Yabancı Katılımcı Tablosu ve (D) Ekler bölümlerinden oluşur. Katılımcıların Karar ve Genelgeye uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilirse, Yerli Katılımcı tablosunda görüşler ve tespitler bölümünde belirtilir. Detaylı açıklama gerekiyorsa raporda ayrıca yazılabilir. Gözlemci; fuar süresince stantları gezerek mevzuatla ilgili konuları gözlemler. İhtiyaç olması durumunda katılımcılardan detaylı bilgi alır. Katılımcı listesi ve fiili katılımı karşılaştırır. Stant büyüklüklerini, kullanılan markaları ve ürünlerin Türkiye menşeli olup olmadığını kontrol eder. Katılımcı veya Organizatörle ilgili mevzuata aykırılık durumu tespit ettiğinde ihtiyaç duyarsa, tutanak düzenleyerek durum tespiti yapar. Tutanakta, birden fazla gözlemci varsa hepsinin imzasının yanı sıra, katılımcılardan biri veya organizatörün temsilcisinin de imzası olmak zorundadır.

Not: Yabancı katılımcı tablosuna yalnızca doğrudan yabancı katılımcılar eklenir.

A) DEĞERLENDİRME

Değerlendirme bölümünde fuarın genel özellikleri, başarısı, etkinliği ve önemli görülen hususlar ile Organizatöre dair tespit ve değerlendirmelere yer verilir.

B) YERLİ KATILIMCI TABLOSU
FUARIN:
– – ADI :
– – YERİ VE TARİHİ :
– – YERLİ KATILIMCI SAYISI :
– – TOPLAM KATILIMCI SAYISI :
SIRA Katılımcı Unvanı Stant Alanı (m2) Salon ve Stant Numarası Görüşler ve Tespitler
TOPLAM STANT ALANI (m²)
*Yerli Katılımcı tablosunda görüşler ve tespitler bölümünde belirtilen hususlarla ilgili tablonun devamında daha detaylı açıklama yapılabilir.

 

C) YABANCI KATILIMCI TABLOSU*
FUARIN:
– – ADI :
– – YERİ VE TARİHİ :
– – YERLİ KATILIMCI SAYISI :
– – TOPLAM KATILIMCI SAYISI :
SIRA Katılımcı Unvanı Stant Alanı (m2) Salon ve Stant Numarası Görüşler ve Tespitler
TOPLAM STANT ALANI (m²)
* Bu tabloya yalnızca doğrudan yabancı katılımcılar eklenecektir

 

D) EKLER Fuar Kataloğu, Tutanaklar

İhracat Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Fuar Desteklerine İlişkin Genelge yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.