FSMH Programı ve İşlemleri – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-164.02
Konu: FSMH Programı ve İşlemleri

11.01.2024/92321166
DAĞITIM YERLERİNE

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının (FSMH) gümrüklerde korunması kapsamında gümrük idarelerimizce gerçekleştirilen işlemler, Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 100 ila 111 inci maddeleri çerçevesinde yürütülmekte olup söz konusu maddeler kapsamında fikri mülkiyet haklarının korunmasına yönelik hak sahipleri veya temsilcilerince yapılan elektronik başvurular Bakanlığımız FSMH Programı aracılığıyla alınmakta ve gümrük idarelerince mezkur madde kapsamında yapılan durdurmalara ilişkin bilgiler söz konusu programa işlenmektedir.

FSMH kapsamında yürütülen işlemlerde gümrük idareleri arasında uygulamada birliğin sağlanması ile konuya ilişkin FSMH Programı aracılığıyla düzenli bir takip yapılmasını ve sağlıklı istatistiki verilerin elde edilmesini teminen;

  1. FSMH kapsamında gümrük idaresince gerçekleştirilen durdurmalara ilişkin FSMH Programına veri girişinin güncel olarak sağlanması,
  2. 07.2017 tarihli ve 26462293 sayılı yazımız kapsamında FSMH Programında durdurmalara ilişkin oluşturulan “Y” ile başlayan Durdurma Numarasının hak sahiplerine veya temsilcilerine yapılacak tebligatlarda mutlak suretle belirtilmesi,
  3. Durdurmalara ilişkin programa kaydedilen bilgilerde eşyanın miktar (kilogram/ adet) ve kıymet bilgilerinin doğru olarak girilmesi, tespiti mümkün olan hallerde miktara ilişkin bilgilerin adet olarak kaydedilmesi,
  4. Durdurmaların takip aşamasına ilişkin bilgilerin (tebliğ, mahkeme sonucu vb.) güncel olarak FSMH Programına kaydedilmesi,

Öte yandan Bakanlığımıza intikal eden muhtelif dilekçelerden gümrük idarelerince, Gümrük Kanunu’nun 57 nci maddesi kapsamında alınan durdurma kararlarına ilişkin Gümrük Yönetmeliğinin 104/2 maddesi kapsamında hak sahiplerince veya temsilcilerince talep edilen bilgilerin paylaşılmasında tereddüt yaşanabildiği anlaşılmaktadır.

Gümrük Yönetmeliği’nin 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında;

“(2) Gümrük idaresi hak sahibi veya temsilcisi ile beyan sahibi veya Kanunun 37 nci maddesine göre eşyanın zilyedine eşyanın alıkonulduğunu veya gümrük işlemlerinin durdurulduğunu takip eden ilk iş günü içerisinde bildirir. Gizli nitelikte ve mesleki sır kapsamında olan bilgiler ile ticari ve endüstriyel sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, alıcı, gönderici, beyan sahibi ve eşyanın zilyedine ilişkin isim ve adres bilgileri ile söz konusu eşyanın menşe ve kaynak ülkesi, gibi bilgiler yetkili yargı merciine müracaatta kullanılmak amacıyla talepte bulunan hak sahibine verilir.”

Denilmektedir.

Bu kapsamda, hak sahibinin veya temsilcisinin Gümrük Yönetmeliğinin 107 maddesi çerçevesinde yetkili yargı merciine başvurabilmesini teminen bahse konu bilgi taleplerinin Gümrük Yönetmeliği 104 üncü madde çerçevesinde paylaşılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Kadir TURSUN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

FSMH Programı ve İşlemleri – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.