Etik Yönetimi

Temel İlkeler

TÜSAYDER; hükümet, toplum, üyeleri, işbirliği ortakları, destek verenleri ile sponsorları ve diğer ilgili taraflarla ilişkilerinde kişiye özel ya da fikri mülkiyet kapsamına giren konular dışında şeffaftır. İnsan haklarının korunması gerektiği durumlar hariç olmak üzere temel finansal bilgileri, yönetişim yapısı, etkinlikleri ile çalışanlarına(görevlilerine) ve işbirliklerine ilişkin listeler toplumun (kamunun) erişim ve incelemesine açıktır. TÜSAYDER; çalışmaları, kaynaklarının sağlandığı yerler ve kullanım yerleri hakkında toplumu bilgilendirmek için çaba gösterir. TÜSAYDER, kişiler ve kurumlarla ilgili özel bilgilerin ise gizliliğine saygı duyar ve korunması için elden gelen çabayı gösterir.

TÜSAYDER; eylemleri ve kararlarının sonuçları için öncelikle hizmet ettiği topluluğa, aynı zamanda mali destekleyicilerine, resmi kurumlara, gönüllülere, çalışanlara, üyelere, işbirliği ortaklarına, ve toplumun geneline karşı hesap verebilir olmayı benimsemiştir.

TÜSAYDER; üyeleri, hizmetlerini alanlar, destekleyicileri, sponsorları, proje ortakları, çalışanları, resmi makamlar, ve toplumla ilişkilerinde doğruluk ve dürüstlük içinde davranır. TÜSAYDER’in duyurduğu her tür bilgi; ister kendisi, ister projeleri, herhangi bir birey, kuruluş ya da ister karşı çıktığı, tartıştığı yasal düzenlemelerle ilgili olsun daima tam ve kesin olmalıdır. TÜSAYDER yolsuzluk, rüşvet, veya başka tür finansal uygunsuzluklar, ya da yasa dışı durumlarda hiçbir şekilde destekçi olmamalı daima güçlü bir karşı koyan olmalıdır.

TÜSAYDER gibi sivil toplum kuruluşları özel girişimlerle bireyler ve kurumlar tarafından paylaşılmış ilgi alanlarına yönelik çalışmalar için kurulmuş olup, kanunlara dayalı olarak yapılandırılmış resmi devlet kuruluşları değildir. TÜSAYDER’in çalışma biçiminin temelinde gönüllülük değer ve ilkeleri birincil güç olarak yer alır.

Bir STK olarak bütünselliğini koruyabilmek için TÜSAYDER kar amacı gütmeyecek biçimde örgütlenmiştir ve çalışmaktadır. Çalışmalardan elde edilecek artı kazançlar yalnız TÜSAYDER’in misyon ve amaçlarını yerine getirmek için kullanılır. TÜSAYDER misyon ya da amaçları ile ilgisiz alanlarda ticaret veya iş yapmaz.

TÜSAYDER; yalnız dünyanın gerçeklerini görmekle kalmaz, dünyanın olmasını istediği durumu için de görüş (vizyon) sahibidir. Başarı ve başarısızlıklarından ders alarak öğrenmeyi sürdürürken , kuruluş anındaki ruhu, arzuyu, ve tanımlanabilen hayallerini korur.

Toplumsal İlkeler

TÜSAYDER’de her zaman toplum yararına olma ruhu ve inancı vardır. Toplumsal maddi kaynakların bencil amaçlar için kullanılması hatasına düşülmemeli ve toplumsal varlıklar kutsal bir emanet olarak özenle kullanılmalıdır. Tüm etkinliklerde çevreye karşı gözetici bir tavır sergilenmelidir. TÜSAYDER; çalışmalarının ve etkinliklerinin, toplumun STK’ları algılaması üzerinde etkili olduğunun farkındadır; toplumun STK’lara güveni konusundaki sorumluluktan kendine düşen payı taşır.

TÜSAYDER; tüm çalışmalarında yasalara saygılı olduğunu açıkça ortaya koyar. Kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal gerek ve yükümlülükleri dikkate alır. Kanuni gereklerin yerine getirilmediği bütün kararlardan hesap verme durumunda olacaktır.

TÜSAYDER bireylerin, temel haklarını -“İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nde de tanınmış olanlar gibi- hiçbir şekilde ihlal etmez. TÜSAYDER tüm insanların doğuştan özgür, saygınlık ve hakları için eşit olduğunun farkındadır, hizmet götürdüğü kesimlerin ahlaki değerlerine, dinlerine, adet, gelenek ve kültürlerine duyarlıdır. Ailenin toplumda insan hakları ve “TÜSAYDER ETİK KURALLARI” saygınlığını özendiren birim olduğu bilinci ile ailenin bütünlüğüne saygı gösterilir. TÜSAYDER; her bireyin düşünce, vicdan ve inanç özgürlüğüne saygı gösterir.

Üyeler, çalışanlar ve seçilmiş kurullar ve üyeleri TÜSAYDER’i yalnız yetkilendirildikleri durum ve konumlarda temsil edebilirler.

Yürütme İlkeleri

Topluma karşı yüklendiği sorumlukları ile TÜSAYDER; görevlerini insiyatif alarak sahiplenmeli ve geçerli çözümleri aramak ve uygulamak üzere etkisel (proaktif) yaklaşımla her tür kaynağı birleştirebilmelidir. TÜSAYDER bir STK olma konumunu sahiplenmeli, açıkladığı ve gelecekteki amaçları yönündeki çalışmaları ve sonuçları için hesap verilebilirliği sağlamalı ve daima mükemmellik için uğraş vermelidir.

TÜSAYDER, herhangi bir uzlaşmazlık ya da çatışma durumunda önyargısız olarak tüm tarafların gereksinim ve durumlarını anlamaya çalışmalıdır.

TÜSAYDER’in  üyeleri, gönüllüleri, yönetim organları, çalışanları ile hizmet alanlar ve verenler; TÜSAYDER’in misyonunu gerçekleştirmek üzere toplum yararına çalışma özelliğini koruyacak şekilde davranmalı; TÜSAYDER’in paydaşları olarak bu yaklaşımın etkililiğini aşağıya çekebilecek fiil, davranış ve hareketlerden kaçınmakla yükümlüdürler.

TÜSAYDER, sadece yetkinliği olan ve verimli/etkili olabileceği alanlarda hizmet verebileceği işleri kabul eder. Sunduğu önerilerin, değerlendirme ve çözümlerin oluşumunda konuyla ilgili tüm bilgi ve deneyimlerin nesnel bir şekilde analiz edilmesini ve düşünülmesini, gerçekçi, uygulanabilir ve hizmet alan tarafından açıkça anlaşılabilir olmasını sağlamalıdır.

TÜSAYDER; şirketlerle, devletle, resmi kurumlarla ve diğer organizasyonlarla varolan; TÜSAYDER’in hedeflerini, faaliyetlerini ve olası etkilerini maddi olarak değiştirebilecek nitelikteki tüm hukuki, organizasyonel ya da mali bağları ve bağlantılarını açıklamak durumundadır. TÜSAYDER, hizmet sunumunda bağımsız ve hizmet alanın çıkarlarını gözeten biçimde hareket eder.

Çıkar çatışması bir kişi ya da kuruluşun özel çıkarının herhangi bir şekilde TÜSAYDER’in çıkarlarını bir bütün olarak etkilemesi halinde doğar. Herhangi bir çıkar çatışmasının olup olmadığı, durum hakkındaki gerçeklere ve diğer ilgili bilgiye dayanarak saptanmalıdır. Hizmetler sunulurken farklı kuruluş ve bireylerin çıkarlarının uyuşmayabileceği durumlar için kararların sağlıklı olmasını sağlayacak ve tarafların çıkarlarını tehdit etmeyecek biçimde davranılır. TÜSAYDER’in üyeleri, gönüllüleri, yönetim organları, çalışanları ve hizmet alanlar için çıkar uyuşmazlığı oluşturabilecek durumlar ayrıntılı biçimde tanımlanır, önlemler alınır, uygulamanın gözetim ve denetimi sağlanır.

STK’lar insanlığın karşısındaki ciddi tehditlere yanıt vermek için ortak sorumluluk sahibidirler. Dünya barışı ve küresel refah doğrultusundaki anlamlı ilerleme dinler, kültürler ve ırklar arası çalışma ile ve politika, ırk, ve etnik kimliğe dayalı, insanları ve kurumları ayrışmaya yönelten yapay sınırların aşılmasıyla beslenip gelişebilir. STK’lar kendi kuruluş amaçları çerçevesi içinde kalmak üzere ve bu yönde benzer değer ve amaçları paylaşan örgüt ve bireylerle birlikte bu yapay sınırların ötesine geçmeye gönüllü olmalıdırlar. TÜSAYDER diğer STK’larla, toplumun geneli için olumlu kazanımlar sağlamak amacıyla bu tür etik ve işbirliğine dayalı ilişkiler kurar ve sürdürür.

TÜSAYDER, birlikte çalışılan kişi ve kuruluşların bu etik ilkeler doğrultusunda çalışmasından emin olur.