Elektrik Piyasası 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ

27.12.2023 Tarihli 32412 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

6446 SAYILI ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNUN 16 NCI MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 16 ncı maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının, 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 6446 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

6446 SAYILI KANUNUN 16 NCI
MADDESİNİN İLGİLİ HÜKMÜ
2024 YILINDA UYGULANACAK
İDARİ PARA CEZALARI
(TL)
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 5.716.839
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 5.716.839
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 5.716.839
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendi 9.146.965
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 10.290.327
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 11.433.719
16 ncı maddenin sekizinci fıkrası 4.538

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Elektrik Piyasası 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.