Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ

27.12.2023 Tarihli 32412 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

4646 SAYILI DOĞAL GAZ PİYASASI KANUNUNUN (ELEKTRİK PİYASASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE DOĞAL GAZ PİYASASI HAKKINDA KANUN) 9 UNCU MADDESİ UYARINCA 2024 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun (Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanun) 9 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezalarının 25/11/2023 tarihli ve 32380 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)nde 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) oranında artırılarak yeniden belirlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine ve 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

İdari para cezası tutarları

MADDE 3- (1) 4646 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca 2024 yılında uygulanacak idari para cezaları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

4646 sayılı Kanunun
9 uncu maddesinin
ilgili hükmü
2024 yılında uygulanacak
idari para cezaları (TL)
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi 5.863.736
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi 5.026.035
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (c) bendi 5.863.736
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 8.376.770
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (e) bendi 8.376.770
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (f) bendi 10.052.143
9 uncu maddenin birinci fıkrasının (g) bendi 10.052.143

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Doğal Gaz Piyasası Kanunu 2024 Yılı İdari Para Cezaları Tebliğ yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.