“CE” İşareti Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/9 Değişiklik

01.03.2024 Tarihli 32476 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:

“CE” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/9)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ  (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/33)

MADDE 1- 31/12/2023 tarihli ve 32416 dördüncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2024/9)nin Ek-2’sindeki 49 ve 98 sıra numaralı satırlarında yer alan “Diğerleri” ibareleri “Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)” şeklinde, 494 sıra numaralı satırında yer alan “EMC” ibaresi “LVD, EMC” şeklinde değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan 491, 514, 515, 516, 546 ve 575 sıra numaralı satırlar yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Bu Tebliğ 1/1/2024 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

“CE” İşareti Ürün Güvenliği ve Denetimi 2024/9 Değişiklik yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.