BGB Tamamlayıcı Beyan ve GGE İşlemlerine İlişkin Sistemsel

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-010.03-00096908132
Konu : BGB-Tamamlayıcı Beyan ve GGE İşlemlerine
İlişkin Sistemsel Düzenlemeler

07.05.2024 / 96530376
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğin 10 uncu maddesinin on ikinci fıkrası “2009/15481 sayılı Kararın 126 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan eşyanın teslim tarihi ve alıcının T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya alıcıya ait cep telefonu numarası, eşyanın alıcısına teslimini takip eden üç iş günü içerisinde gümrük müdürlüğüne elektronik ortamda iletilir. Bu fıkrada istenen bilgilerin temin edilememesi halinde, eşyanın bir başka kişiye teslim edilmesi nedeniyle alıcıya ait T.C. kimlik numarasının/Vergi kimlik numarasının veya cep telefonu numarasının temin edilememesi halinde, eşyayı teslim alan kişinin T.C. kimlik numarası veya cep telefonu numarası tamamlayıcı beyanda beyan edilir. T.C. kimlik numarası/Vergi kimlik numarası veya cep telefonu numarası beyan edilmiş taşıma senetleri için tamamlayıcı beyanda teslim tarihi bilgisi beyan edilir.” hükmüne amirdir.

Söz konusu uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini teminen Baitleştırılmış Gümrük Beyannamesi (BGB) kapsamında verilen tamamlayıcı beyanda, alıcı T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası bilgisi bölümüne, (başında 0 olmak üzere) 11 haneli olacak şekilde alıcı cep telefonu numarasının, alıcısından T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası temin edilememesi halinde, T.C. kimlik numarası/ vergi kimlik numarası yerine beyan edilebilmesi mümkün hale getirilmiştir.

Diğer taraftan, “ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin Yazışmalar” konulu 2017/25 sayılı Genelge hükmü uyarınca, BGB ile ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde yer alan muafiyet kapsamında serbest dolaşıma giriş ini teminen ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaatlerin iade edilip edilmediği hususunun mükellef tarafından vergi dairesine başvuru yapılması suretiyle sorgulanması ve alınacak cevap doğrultusunda işlem tesis edilmesi;

İlgili vergi dairesinden cevap alıncaya kadar geçen sürede, gecikmelerin önüne geçilebilmesini teminen yükümlüsünce TPS üzerinden başvuru yapılması, gümrük idaresi tarafından ilgili kurumların kontrollerinin tamamlanmış olması ve Gümrük Yönetmeliğinin beyanın kontrolü ve diğer işlemlere ilişkin 180 ila 195 inci madde hükümlerine göre gümrük işlemleri yerine getirilen geri gelen eşyaya ilişkin BGB kapatma işlemlerini tamamlamaksızın eşyanın hak sahibine teslim edilmesi ve oluşan TPS Belgesine ilişkin 23 haneli ID’nin tamamlayıcı beyanda beyan edilerek beyannamenin kapatılması gerekmektedir.

Bu çerçevede, 2017/25. sayılı Genelge’nin eşyanın teslimine ilişkin hükümlerinin gümrük idarelerimiz tarafından doğru şekilde uygulanabilmesi için “GGE” muafiyet kodu seçilerek tescil edilen BGB ithalat beyannamelerinin muayene onay aşamasında, ”Geri gelen eşya niteliğindedir. İhracat nedeniyle yararlanılan hak ve menfaat varsa bunların iade edildiğini gösteren belgenin aranması gerekmektedir.” uyarısı değiştirilmiş ve “Geri gelen eşya niteliğindedir. Yükümlüsünce vergi dairesine TPS-BGB-GGE Belgesi başvurusunun yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.” şeklinde bir uyarı mesajı konulmuştur.

Deniz Okan
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

BGB Tamamlayıcı Beyan ve GGE İşlemlerine İlişkin Sistemsel yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.