6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile Tanınan Muafiyet

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-18723479-153.99

Konu: 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu İle Tanınan Muafiyete İlişkin Uygulamalar

27.11.2023 / 91355778
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 11.06.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6491 sayılı Türk Petrol Kanununun “İthalat ve İhracat” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrası; “Petrol hakkı sahibinin bizzat veya bir temsilci veya Genel Müdürlükçe kabul edilmiş bir müteahhidi vasıtasıyla kendi adına, Türkiye’deki petrol işlemi için idari faaliyetleri ile bina tesislerinin ve teçhizatlarının inşası, kurulması ve işletmesine ait malzemeler hariç, petrol işlemlerinde kullanılacak ve Genel Müdürlükçe onaylanan malzemeyi, ekipmanı, akaryakıtı, kara, deniz ve hava nakil vasıtalarını ithal etmesi ya da yurt içinden teslim alması gümrük vergisinden, yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır. Ancak, Cumhurbaşkanı ithal edilen malzemelerle kıyası kabil nitelikte ve miktarda Türkiye’de üretimi bulunan maddelerin isimlerini içeren bir liste oluşturarak, bu listede gümrük vergisinden istisna tutularak ithal edilmekte olan maddelerden hangilerinin gümrük vergisine ve diğer ithal vergisi ve resimlerine tabi tutulacağını tayin ve tespit edebilir. Listeler, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Ancak, listenin yayımlandığı tarihten önce Genel Müdürlüğe verilmiş dilekçeler ile ithali istenilen maddeler, listenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde ithal edildikleri takdirde, istisnadan faydalanırlar. Bu kapsamda edinilen sondaj kuleleri ve ekipmanları, petrol hakkı sahibinin müracaatı ve Bakanlığın izni ile bu Kanun kapsamı dışında kalan jeotermal faaliyetlerinde kullanılabilir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen ithalat izinleri 6491 sayılı Türk Petrol Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca “Faturada belirtilen malzeme petrol ARAMA işlemleri için gerekli olduğundan 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13’üncü maddesine istinaden gümrük vergisinden, yapılan işlemler harçlardan, düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna olarak ithali uygundur” ifadesi ile düzenlenmektedir. Söz konusu işlemler için BİLGE sisteminde kullanılan PETR1 ve PETR2 muafiyet kodlarında gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Bu itibarla, bağlantı gümrük idarelerinizde 6491 sayılı Petrol Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerde yukarıda belirtilen çerçevede işlem yapılmasına ilişkin olarak gerekli titizliğin gösterilmesinin sağlanması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu ile Tanınan Muafiyet yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.