5326 Sayılı Kanunun 24. Maddesine İstinaden Ceza Kararları Hk

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-155.99
Konu : 5326 Sayılı Kanunun 24. Maddesine İstinaden
Düzenlenen Ceza Kararları

10.05.2024 / 96643185
DAĞITIM YERLERİNE

Mahkemeler tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24 üncü maddesi kapsamında verilen ve gümrük idarelerince tatbik edilmek üzere gönderilen mahkeme kararları kapsamında idari para cezalarının uygulanmasına ilişkin olarak tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

5326 sayılı Kabahatler Kanununun 24 üncü maddesinde mahkemenin karar verme yetkisi düzenlenmiş olup, söz konusu maddede, kovuşturma konusu fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması halinde mahkeme tarafından idarî yaptırım kararı verileceği açıklanmıştır. Söz konusu mahkeme kararları neticesinde düzenlenen ceza kararları ile ilgili olarak itiraz süreci, mercii ve süresi, 4458 sayılı Kanunun 242 nci maddesinde düzenlenen itiraz sürecinden farklılık arz etmektedir.

5326 sayılı Kanunun itiraz yolu ile ilgili 29 uncu maddesi;

“(1) Mahkemenin verdiği son karara karşı, Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir. Bu itiraz, kararın tebliği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde yapılır.

(2) İtirazla ilgili karar, dosya üzerinden inceleme yapılarak verilir.

(3) Mahkeme, her bir itirazla ilgili olarak “itirazın kabulüne” veya “itirazın reddine” karar verir.

(4) Mahkemenin verdiği karar taraflara tebliğ edilir. Vekil olarak avukatla temsil edilme halinde ayrıca taraflara tebligat yapılmaz.

(5) İdarî yaptırım kararının ağır ceza mahkemesi tarafından verilmesi halinde bu karara karşı Ceza Muhakemesi Kanununa göre itiraz edilebilir.” hükmünü amir bulunmaktadır.

Bu çerçevede, mahkemeler tarafından verilen idari para cezalarına karşı 5326 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi kapsamında itiraz edilmesi gerekmekte olup bu ceza kararına karşı 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi kapsamında itiraz edilmesi ve 244 üncü maddesi kapsamında uzlaşma talebinde bulunulması mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, mahkemeler tarafından verilen ceza kararları ile ilgili olarak gümrük idareleri tarafından yapılacak işlemlerin yeknesak biçimde gerçekleştirilebilmesini teminen BilgeV2-Tahsilat Takip Programında teknik düzenleme yapılmış olup ceza kararının metninde, yukarıda yer alan mevzuat doğrultusunda, cezanın ödenme süresi, ödeme yeri, itiraz hakkı ve takibat hakkında gerekli açıklamalara yer verilmiştir.

Öte yandan, mahkeme kararları üzerine düzenlenecek olan ceza kararları için “Dayanak” alanına “5326/24” seçeneği eklenmiş olup, “Dayanak” alanında “5326/24” seçeneğinin seçilmesi durumunda 4458 sayılı Kanunun ilgili ceza maddesinin de seçilmesi (4458/234/1-a vb.) gerekmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

5326 Sayılı Kanunun 24. Maddesine İstinaden Ceza Kararları Hk yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.