2024 Yılında Uygulanacak Liman Hizmetleri Tarifesi – TCDD

T.C.
DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı
Operasyon Şube Müdürlüğü

Sayı: E-11401690-573.01-728172
Konu: 2024 Yılında Uygulanacak Liman
Hizmetleri Tarifesine Ait L/2023-3 No’lu Genelge

L/2023-3 SIRA NO’LU GENELGE
DAĞITIM YERLERİNE

TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 5.4 maddesi gereğince;

I- Teşekkülümüze ait limanlardan hizmet alan şirketlerin mevcudiyetini korumak ve yeni müşteri talepleri oluşturmak, ticari ilişkileri artırmak, kaliteli ve sürekli hizmet vermek amacıyla, 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arası;

1- İzmir Limanında; İthalat, ihracat veya transit rejimine tabi, general kargo veya dökme katı (İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme/boşaltma ve proje kargo yükler hariç) eşyalara verilecek yükleme/boşaltma hizmeti ücretlerine tonaj taahhüdünde bulunulması ve sözleşme yapılması koşuluyla 3.1.3/YB-2 tablosunda belirtilen ücretlerden 1-a ve 1-b maddelerindeki skala doğrultusunda indirim yapılacaktır.

a) General Kargo Eşya Yükleme Boşaltma Hizmeti Ücretlerinde Uygulanacak İndirim Skalası

Tarife ücreti : 6 $/ Ton
25.001 – 50.000 tona kadar 5,50 $ /ton
50.001 – 75.000 tona kadar 5,00 $ /ton
75.001 – 100.000 tona kadar 4,50 $ /ton
100.001 -125.000 tona kadar 4,00 $ /ton
125.001 -150.000 tona kadar 3,50 $ /ton
150.001 ton ve üzeri 3,00 $ /ton

b) Dökme Katı Eşya Yükleme/Boşaltma Hizmeti Ücretlerinde Uygulanacak İndirim Skalası.

Tarife ücreti: 4 $/ Ton
100.001 – 200.000 tona kadar 3,75 $ /ton
200.001 – 300.000 tona kadar 3,50 $ /ton
300.001 – 400.000 tona kadar 3,25 $ /ton
400.001 – 500.000 tona kadar 3,00 $ /ton
500.001 – ton ve üzeri 2,75 $ /ton

2- Haydarpaşa Limanında, TCDD Liman Hizmetler Tarifesinin 3.1.3 /YB-3 dahili kabotaj esas ücret tablosunda belirtilen general kargo veya dökme katı (İş sahiplerine ait mekanik vasıta ve tesislerle yapılan yükleme/boşaltma ve proje kargo yükler hariç) eşyalara kendi imkanları ile verilecek yükleme/boşaltma hizmeti ücretlerine ton taahhüdünde bulunulması ve sözleşme yapılması koşuluyla 2-a ve 2-b maddelerinde belirtilen skala üzerinden indirim uygulanacaktır. Sözleşmeler yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl süre ile geçerli olacaktır. İş sahiplerinin getirmiş olduğu yükler sözleşme süresi bitimine kadar tonaj taahhüdü için geçerli olacaktı Ancak, sözleşme süresi içerisinde gerçekleşecek olan tarife değişiklikleri ise değişiklik tarihi itibariyle skala ücretlerine yansıtılacaktır.

a) Dahili Kabotaj Rejimine Tabi General Kargo Eşya Yükleme/Boşaltma Hizmeti Ücretlerinde Uygulanacak İndirim Skalası.

Tarife ücreti: 3 $/ Ton
0-5.000 tona kadar 2,50 $ /ton
5001 – 10.000 tona kadar 2,00 $ /ton
10.001 – 30.000 tona kadar 1,50 $ /ton
30.001 – 50.000 tona kadar 1,00 $ /ton
50.001 – 70.000 tona kadar 0,75 $ /ton
70.001 – ton ve üzeri 0,50 $/ton

b) Dahili Kabotaj Rejimine Tabi Dökme Katı Eşya Yükleme/Boşaltma Hizmeti Ücretlerinde Uygulanacak İndirim Skalası.

Tarife ücreti: 2,50 $/ Ton
5001 – 10.000 tona kadar 2,00 $ /ton
10.001 – 30.000 tona kadar 1,50 $ /ton
30.001 – 50.000 tona kadar 1,00 $ /ton
50.001 – 70.000 tona kadar 0,75 $ /ton
70.001 – ton ve üzeri 0,50 $/ton

1 ve 2. madde’deki indirimden sözleşme imzalayan tüm liman kullanıcıları (gemi acentesi, yük acentesi, eşya sahibi, vb.) yararlanabilecektir. Yapılacak sözleşmede belirtilen taahhüdün gerçekleşmemesi halinde, gerçekleşen tonajın karşılığındaki skala ücreti uygulanacaktır. İndirim, teminat mektubu alınması halinde ilk tondan itibaren, teminat mektubu alınmaması halinde ise taahhüdün gerçekleştirildiği tonajdan itibaren yapılacaktır. İlk tondan itibaren oluşacak indirim tutarı, şirketin daha sonra getireceği eşyaya verilecek hizmet ücretlerinden mahsup edilecektir.

Sözleşme süresi içerisinde limanların özelleştirme v.b. nedenlerle devredilmesi durumunda, sözleşme devir tarihinde (dahil) sona erecek olup, bu tarihe kadar gerçekleştirilen ton için günlük/yıllık oran uygulanarak ücretlendirilecektir. Bu hüküm yapılacak sözleşmelerde yer alacaktır.

3-Konteyner Yükleme/Boşaltma Hizmetlerinde;

a) İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğünde:

Dolu Konteynerin gemiden boşaltma hizmeti ücreti 85 $/adet
Dolu konteynerin gemiye yükleme hizmeti ücreti 70 $/adet
Boş konteynerin gemiye yükleme/boşaltma hizmeti ücreti 32 $/ adet

b) Haydarpaşa Liman İşletmesi Müdürlüğünde:

Dolu Konteynerin gemiden boşaltma ücreti 90 $/ adet
Dolu konteynerin gemiye yükleme hizmeti ücreti 85 $/adet

4- Haydarpaşa ve İzmir limanlarında; gemiye yükletilecek ve/veya boşaltılacak boş konteynerler ISPS hizmeti ücretinden muaf tutulacaktır.

5- Haydarpaşa limanında; tam tespiti yapılan konteynerlere verilecek, konteyner içerisi doldurma/boşaltma ve terminal hizmeti ücretlerine (Muayene hariç olmak üzere) %20 oranında indirim yapılacaktır.

6- Haydarpaşa limanında; TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.2 Terminal Hizmetlerine ait 3.2.4/15 maddesindeki araç ve konteynere verilen X-Ray (Harici kontrol)10 $/adet olarak uygulanacaktır.

7- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.2.3/T-2 tablosunda yer alan Limanda içerisi doldurulan/boşaltılan konteynerlerin,

İzmir limanında;

20′ konteyner içerisi doldurma hizmeti ücreti 70 $ /adet
20′ konteyner içerisi boşaltma hizmeti ücreti 100 $ /adet
40′ konteyner içerisi doldurma hizmeti ücreti 140 $/ adet
40′ konteyner içerisi boşaltma hizmeti ücreti 170 $/ adet

8- Konteyner Ardiye Hizmetleri ;

I) TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin İzmir Limanına ait 3.3.3/K-A-2 tablosunda yer alan;

a) Gemi ile boş gelip karayolu ile boş giden konteynerlere 15 gün/adet,

b) Gemi ile boş gelip tekrar başka bir gemi ile boş giden konteynerlere 15 gün/adet,

c) Karayolu ile boş gelip gemi ile boş giden konteynerlere 15 gün/adet,

ç) Karayolu ile boş gelip, limanda içerisi doldurulduktan sonra gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için 15 gün/adet, konteyner içerisi doldurulduktan sonra da ihraç dolu konteyner için 5 gün/adet,

d) Gemi ile boş gelip, limanda içerisi doldurulduktan sonra gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için 15 gün/adet, konteyner içerisi doldurulduktan sonra da ihraç dolu konteyner için 5 gün/adet,

e) Gemi ile dolu gelen ve limanda içerisi boşaltıldıktan sonra tekrar doldurularak gemiye dolu yüklenen ihraç konteynerlerde; boş konteyner için 15 gün/adet, konteyner doldurulduktan sonrada dolu konteyner için 5 gün/adet,

f) İthal dolu konteynerin liman dışına vagonlarla sevk edilmesi halinde bu konteynerin ardiye hizmetlerine 3 gün/adet,

g) İhraç dolu konteynere 6 gün/adet,

ğ) Limanda gemiye yüklemesi yapılan ihraç rejime tabi otomobillere 3 gün/adet,

ardiye muafiyeti uygulanacaktır.

Karadan boş gelip tekrar karadan boş çıkan konteynerlere herhangi bir ardiye muafiyeti yapılmayacaktır.

II) TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin Haydarpaşa Limanına ait 3.3.3/K-A-1 tablosunda yer alan;

a) Limana Karadan gelen boş konteynerin denizyolu ile gitmesi halinde 15 gün/adet,

b) Limana Denizyoluyla gelen boş konteynerin karayolu ile gitmesi halinde 15 gün/adet,

c) Limana denizyolu ve karadan gelen boş konteynerin limanda içerisinin doldurulması halinde, boşuna 15 gün/adet, bu konteynerin dolusuna da 10 gün/adet,

ç) Limana denizyolu ve karadan gelen dolu konteynerin limanda içerisi boşaltılıp, tekrar limanda içerisinin doldurulması halinde, bu konteynerin boşuna 15 gün/adet içerisi doldurulduktan sonra dolusuna 10 gün /adet,

d) Limana karayolu ile gelen ihraç ve transit konteynere 10 gün/adet,

e) Limana denizyolu ile gelen transit dolu konteynere 10 gün/adet,

f) Limanda transit konteynerden boşaltılan eşyanın tekrar başka bir konteynere yükletilmesi halinde bekleyen eşyaya 10 gün/ton, doldurulan konteynere ise 10 gün/adet,

g) Ro-Ro gemilerine yükletilmek için gelen ihracat rejimine tabi Tır, Dorse, Otobüs, Kamyon ve İş Makinesine 1 gün/adet,

ğ) Limanda gemiye yüklemesi yapılan ihraç rejime tabi otomobillere 3 gün/adet,

h) Konteynere yükletilmek üzere limana gelen ihracat rejimine tabi, general kargo eşyanın liman sahasında konteyner içerisine doldurulması halinde, bu eşyanın limana giriş tarihi ile konteyner içerisine doldurulduğu tarihler arasındaki süre için, ardiye muafiyeti uygulanacaktır.

Limana denizyolu ile gelip yine denizyolu ile gidecek boş konteynerler transit rejime tabi konteyner olarak değerlendirilecektir. Karadan boş gelip tekrar karadan boş çıkan konteynerlere herhangi bir ardiye muafiyeti uygulanmayacaktır.

9- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.3.3/A-1 tablosunda bulunan İzmir Limanına ait Proje Kargo eşya ardiye ücretlerine ilişkin olarak; 20.001 kg ve üzerindeki her bir tek parça Proje kargo eşya ardiye hizmeti ücretinin ilk 15 gün için 3 $/ton/gün, 16. gün ve sonrası için 4 $ /ton/gün olarak uygulanacaktır.

10- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin İzmir Limanına ait 4.1.2 Yolcu Hizmetleri Tarifesi Tablosundaki ücretler;

Yurt dışından gelen yolcu – turist için 1 $ /adet
Yurt dışına çıkan yolcu – turist için 3 $ /adet

11- 1- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesi 2.2. Barınma Hizmetleri Tarifesinin 2.2.3./B tablosunda yer alan, yükleme boşaltma yapmaksızın limana barınma amacıyla gelen gemilerden barınma ücreti olarak her bir 1.000 GT için 60 $/gün ücret uygulanacaktır.

2- TCDD Liman Hizmetleri Tarifesinin 3.1. Yükleme-Boşaltma-Şifting ve Limbo Hizmetleri Tarifesinin İzmir Limanına ait 3.1.3./YB- 2 tablosunda belirtilen dökme katı eşya yükleme/boşaltma hizmeti ücreti 4,00 $/ton olarak yeniden belirlenmiştir.

III- Bu genelge 01.2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, I. maddesi 31.12.2024 tarihinde sona erecektir. Limanların özelleştirme v.b. nedenlerle devredilmesi durumunda, devir tarihi (dahil) itibariyle, I. Madde iptal edilecek olup, bu hizmetler için tarifesindeki ücretler uygulanacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Hasan PEZÜK
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:

HAYDARPAŞA LİMAN İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜNE
İZMİR LİMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE

Bilgi:

M Dağıtım Listesine (LİMAN VE FERİBOT
YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hariç)
Xv-t Dağıtım Listesine (HAYDARPAŞA LİMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ, İZMİR LİMAN
İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Hariç)

Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

2024 Yılında Uygulanacak Liman Hizmetleri Tarifesi – TCDD yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.