Üretici Belgesi Hakkında – GGM

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-20117910-111.01
Konu: Üretici Belgesi

25.06.2024 / 97916290
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğin 1’inci maddesi; “Dampinge karşı vergi ile telafi edici vergilerin 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi uyarınca, menşe ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlendiği hallerde, ithalatın belirli bir üretici firma için tespit edilen vergi miktar veya oranından istifade edilerek yapılabilmesini teminen, gümrük idarelerince ithal edilecek ürünün vergiye konu üretici tarafından üretildiğini tevsik eden “Üretici Belgesi” aranır. Söz konusu belgenin ibraz edilememesi halinde “diğerleri” kapsamında belirlenen vergi tatbik edilir. Bu uygulama, geçici önlemlere ilişkin işlemler için de geçerlidir.” hükmünü amir olup söz konusu Tebliğin 2’nci maddesinde ise üretici belgesinin şekil şartları ile içermesi gereken bilgilere yer verilmiştir.

Bakanlığımıza, şekil şartlarını taşımayan; örneğin kaşesi mevcut olduğu halde imzalayan görevli isminin eksik bulunduğu üretici belgelerinin idareye ibraz edildiği yönünde bilgiler intikal etmiştir.

Söz konusu üretici belgelerinin İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde belirtilen şekil şartları ve bilgi içeriğini sağlaması gerekmekte olup bu özellikleri taşımayan belgelerin ibrazı halinde kabul edilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Ticaret Bakanlığı için Tıklayınız.

Mevzuat için Tıklayınız.

Üretici Belgesi Hakkında – GGM yazısı ilk önce AB Mevzuat üzerinde ortaya çıktı.